İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1411
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :38
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1411
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocasinan Yatılı İlkogretim Bölge Okulu, Erkilet Bulvarı Camikebir Mah. Sağlık Sokak Nu 4/a 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6326
Başvuruya konu ihale:
 2008/4103 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Yapım Dağıtım ve Sonrası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 08.06.78.0177/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocasinan Yatılı İlkogretim Bölge Okulu’nca 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Yapım Dağıtım ve Sonrası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6326 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede aşçıların MEB veya bağlı kurumlardan belgeli olma şartının getirildiği, bu durumun rekabeti engelleyici olmasından ötürü kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede, yemek hizmeti verilmesi sırasında doktor raporuyla, ilgili yemekten zehirlendiği tespit edilenlerin sayısı 10 kişi ya da daha fazla olması halinde, oluşacak sağlık giderleri ve işgücü kaybının yüklenici tarafından karşılanacağının yer aldığı ve bu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

 

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesine göre idareler, bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Öte yandan aynı Kanunun 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek belgeler belirtilmiştir. Söz konusu belgelerin ilgili mevzuat hükümleri ve idarelerin 5 inci maddede sayılan sorumluluğuyla uyumlu olması gerekmektedir.

 

            Başvuruya konu ihalede, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek belgeler gerek ihale ilanı gerekse idari şartnamede belirtilmiş, ihale dokümanını hazırlayan idare söz konusu düzenlemelerde gerek bağlı gerekse takdir yetkisini kamu ihale mevzuatına uygun biçimde kullanmıştır. Öte yandan, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere teknik şartnamede “firma çalıştırdığı aşçının yeterli olduğuna dair aşçılık diploma veya sertifikasını idareye ibraz etmek zorundadır” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu düzenleme ihaleye katılımda bir yeterlik ölçütü olmayıp, idarenin ihtiyacının uygun şartlarda karşılanması için, isteklilerden değil yükleniciden talep ettiği bir unsurdur. Dolayısıyla idarenin tesis etmiş olduğu anılan işlemler kamu ihale mevzuatına uygun olduğu için başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin dilekçesindeki ikinci iddiada yer alan düzenlemenin idare tarafından hazırlanan teknik şartnamede bulunmadığı tespit edilmiş olup söz konusu iddianın konusu bulunmadığından iddia uygun bulunmamıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine göre, idarelerin ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameleri hazırlamaları gerekmektedir. Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin idari şartnameler başlıklı 22 nci maddesinde ise tip idari şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususların, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşoluyla idarelerce düzenleneceği belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasında anılan kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalede idari şartnamenin 56.1 nci maddesinde “Haftasonu firmaya verilen öğrenci sayısının (yoklama fişinin) %2 ile 5’lik oranında fazladan yemek yapacak ve bu %2 ile %5’lik dilim için herhangi bir ücret talep etmeyecek ve hak ediş düzenlenmeyecektir. Bu durum sadece haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri için geçerlidir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden hareketle idari şartnamede yüklenici için karşılıksız biçimde hizmet vermesi gerektiği ve buna ilişkin ücret talep etmeyeceğinin düzenlenmesi, 4735 sayılı kanunda belirtilen eşitlik ilkesini idare lehine bozduğu ve Kamu İhale Mevzuatına aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

2- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 adet ihale dökümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                          

1) 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine göre idarelerin ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameleri hazırlamaları gerekmektedir. Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin idari şartnameler başlıklı 22 nci maddesinde ise tip idari şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususların, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Öte yandan 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasında anılan kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye  aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinin 56.1 maddesinde “haftasonu firmaya verilen öğrenci sayısının (yoklama fişinin) %2 ile %5’lik oranında fazladan yemek yapacak ve bu ) %2 ile %5’lik dilim için herhangi bir ücret talep etmeyecek ve hak ediş düzenlenmeyecektir. Bu durum sadece haftasonu cumartesi ve Pazar günleri için geçerlidir” düzenlemesi bulunmaktadır. Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden hareketle idari şartnamede yüklenici için karşılıksız biçimde hizmet vermesi gerektiği ve buna ilişkin ücret talep etmeyeceğinin düzenlenmesi 4735 sayılı Kanunda belirtilen eşitlik ilkesini idare lehine bozduğu için söz konusu düzenleme kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerin teklif maliyetini oluşturan teklif bileşenlerini ihaleye teklif vermeden önce hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri gerekmektedir.

 

2) İhalede yaklaşık maliyetin 184.457 YTL olarak belirlendiği, 2 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye tek isteklinin teklif verdiği ve bu geçerli teklif üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

           

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; yukarda tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul