İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1415
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :42
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1415
Şikayetçi:
 Biltem Kurumsal Hizm. Tem. Turz. Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtriyat ve İnş. Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., Atb İş Merkezi C Blok Nu 38 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. Nu 12 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7483
Başvuruya konu ihale:
 2007/188228 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 08.07.74.0177/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biltem Kurumsal Hizm. Tem. Turz. Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtriyat ve İnş. Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.03.2008 tarih ve 7483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartname gereğince birim fiyat teklif mektubuna eklenmesi gereken bilgilerden işçi ücretinin maaş, yemek ve yüzde 3’lük sözleşme bedelini içermesi gerektiği, kendilerinin teklif mektuplarını bu şekilde hazırladığı ancak diğer isteklilerin söz konusu kurala uymadıkları dolayısıyla kendi tekliflerinden daha düşük bedel sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) İhale üzerine bırakılan isteklinin bir kişiye ait kıyafet bedeli olarak 0,43 YTL öngördüğü ancak bu bedel hayatın olağan akışına uygun olmadığı için anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu

 

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de aynı hususlar yer almaktadır. Yönetmeliğin anılan maddesine göre  aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığının da dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin ilanında ve idari şartnamesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri düzenlenmiş ve ihale dokümanı ekinde maaş, yemek ve yüzde 3 sözleşme giderlerinden oluşan işçi ücretinin ve iş kıyafetinin iki ayrı kalem olarak gösterildiği birim fiyat teklif mektubu düzenlenmiştir. İsteklilerin anılan ihale için sundukları teklif mektupları incelendiğinde ihaleye katılan 16 istekliden 15 tanesinin sözleşme giderlerini de ilk satırda göstermek suretiyle birim fiyat teklif mektuplarını hazırladıkları anlaşılmıştır. İdare tarafından ihale üzerine bırakılan ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerin teklifleri de ihale dokümanına uygun olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının aksine söz konusu teklif mektupları kamu ihale mevzuatına uygun olduğu için birinci iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kanunun aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde idarelerin teklifleri aşırı düşük olarak görülen isteklilerin teklif bileşenleri nasıl değerlendirecekleri hüküm altına alınmış ve tekliflerini usul kurallarına uygun olarak proforma fatura veya benzeri belgelerle tevsik eden isteklilerin söz konusu tekliflerinin değerlendirmeye alınması konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmıştır. Dolayısıyla açıklamalarını mevzuata uygun araçlarla sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması, ihtiyacını zamanında ve uygun şartlarla karşılaması hukuki bir zorunluluk olan idarelerin takdirindedir.

 

            Başvuruya konu ihalede, ihale üzerine bırakılan istekli iş kıyafeti bedeli olarak 0,40 YTL birim fiyat öngörmüştür. İhale konusu iş için idare tarafından yaklaşık maliyetteki birim fiyatlar ve diğer istekliler tarafından teklif edilen bedeller dikkate alındığında idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan anılan istekli üzerine ihaleyi bırakması kamu ihale mevzuatına uygun değildir. Dolayısıyla başvuruya konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

     

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul