İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1416
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :45
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1416
Şikayetçi:
 Doğuş-Tem Temizlik Hizm. Turizm Taş. Gıda Tic. Ltd. Şti., Dereboyu Caddesi Şahinler Sokak No: 16 Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hayrabolu Belediye Başkanlığı, İlyas Mahallesi Uzunköprü Caddesi No: 1 59400 Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5154
Başvuruya konu ihale:
 2007/197284 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Çöp Depolama Alanına Nakli İle Genel Süpürme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.05.91.0182/2008-25E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Hayrabolu Belediye Başkanlığı’nca 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Çöp Depolama Alanına Nakli İle Genel Süpürme İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğuş-Tem Temizlik Hizm. Turizm Taş. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2008 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesine rağmen ciroya ilişkin istenen oranların bir yıllık ihaleler için istenecek oranlar olarak belirlendiği,

 

            2) Benzer iş tanımının rekabeti engellediği,

 

            3) İşin süresi konusunda çelişki olduğu,

 

            4) İdari şartnamede istenen makine, tesis ve ekipmanın ilanda gösterilmediği, bu durumun ihale dokümanı ile ilan arasında uyumsuzluğa neden olduğu, yine istenen makine ve ekipmanın kendi malı olma konusunda teknik şartnamedeki düzenleme ile idari şartname arasında çelişki olduğu,

            5) Son teklif verme saati konusunda ihale ilanı ile idari şartname arasında uyumsuzluk olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

25.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-591.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde “İşin süresi 17 ay (510) takvim günü” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

          

Yapılan bu düzenlemeden işin birden çok yılda yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “…Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı  Ek Madde 1 de; “İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

 

a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

 

b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

 

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar  S. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir…”  açıklaması,

 

yer almaktadır.

 

İki yıla yaygın hizmet alımı ihalesinde idarece isteklilerden iş hacmine ilişkin bir yıl için geçerli oranların istendiği, bu düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı; “Hayrabolu Belediyesine ait katı atık ve tıbbi atıkların toplanması ve nakli ile cadde sokakların el ve makine ile süpürülmesi” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “7.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların makine ve el ile süpürülmesi, tıbbi atıkların toplanması ve nakli hizmetleri bir bütün olarak gerçekleştirilmesi kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

İhale konusu işin içeriği dikkate alındığında benzer iş tanımındaki işlerin bir arada yapılması şartı getirilmesinin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu  sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde “İşin süresi 17 ay (510) takvim günü” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sözleşme tasarısının “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 01.02.2008-30.06.2009 / 510 takvim günüdür aydır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan tarihler arasında her ne kadar 516 takvim günü olsa da işin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olduğundan tekliflerin sağlıklı verilmesini etkileyecek bir hususun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde ihale konusu işte istenen makine ve ekipman belirtilmiştir.

 

14.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında makine ekipmana ilişkin olarak; “4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman ile araçlar;fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.

 


e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

 

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Dokümanda istenen makine ve ekipmana ilişkin olarak ihale ilanında bir düzenleme yapılmamasının anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “II. Makine parkı ve ekipman” başlıklı maddesinde; “İhale konusu işlerde kullanılmak üzere Belediyemiz malı olan, sıkıştırmalı atık kamyonları ve süpürge aracı Belediyenin belirleyeceği kira bedeli üzerinden, yüklenicinin talebi üzerine, ihale müddetince yükleniciye kira karşılığı verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan düzenlemede yüklenicinin talebi karşılığında idareye ait araçların kiralanabileceği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 14.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ihalenin tarih ve saati “07.01.2008 - 14:00” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 5 inci maddesinde son teklif verme tarih ve saati “07.01.2008- 15:00” olarak düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “”İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartname ile ihale ilanının birbirine uymadığı gibi tekliflerin son verme saati konusunda da bir çelişki olduğu anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline  karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal  kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul