İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1417
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :46
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1417
Şikayetçi:
 Okan Temizlik İlaçlama Gıda Mad. Üretim Pazarlama ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Caddesi No: 7/h ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan D-100 Karayolu Üzeri 41100 İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7507
Başvuruya konu ihale:
 2007/179341 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.07.80.0182/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Okan Temizlik İlaçlama Gıda Mad. Üretim Pazarlama ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2008 tarih ve 7507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 115 kişi ile malzemeli genel temizlik hizmet alımı olduğu düzenlemesi,

          

“Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; 26.1  Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

            Teknik şartnamede belirtilen resmi- dini bayram günleri ve yılbaşında çalışacak olan personellerin 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücretleri teklif fiyata dahildir. ( Çalışılacak gün sayısı 437,5´tir.)

 

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

         26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

        26.3Personelin yol gideri günlük brüt (2.83 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

             Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

SIRA    İŞÇİNİN   POSİZYONU              ASGARİ  ÜCRETTEN   FAZLASI    %

  1                                                                                          0,00

       

        26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5.Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (İki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

              “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2. İşin süresi 335 (üçyüzotuzbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi,

           

            yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik” başlıklı 3 üncü maddesinde ihale konusu işte kullanılacak iş makineleri, ekipman ve sarf malzemesi listesi verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesinde; “H-Yüklenici, personele 2 adet yazlık, 2 adet kışlık iş elbisesi verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde işin 11 ay üzerinden yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

11 ay üzerinden teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti (giyim, ilaçlama, malzeme hariç) 1.095.228,92 YTL olmaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden teklifine ilişkin açıklama istemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklif bileşenlerine ilişkin tevsik edici belgeleri idareye sunduğu ve sunulan belgedeki tutarların yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

            1) İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2. İşin süresi 335 (üçyüzotuzbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

28.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 2 nci maddesinde işin süresinin 11 ay ve 335 takvim günü olduğu düzenlemesi,

 

            Sözleşme tasarısının “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.” düzenlemesi,

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde işin 11 ay üzerinden yapılacağı düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

İhale dokümanında işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, idari şartname ve ilanda işin süresi 11 ay olarak düzenlenmişken sözleşme tasarısında bu sürenin 12 ay olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (r) bendinde; “İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 

İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale dokümanında işin süresi konusunda iki farklı düzenlemenin yapıldığı ve ayrıca, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesinden dolayı işin ay başında mı başlayacağı yoksa farklı bir zamanda mı başlayacağı belli olmadığından,

 

2) İhale konusu işin malzemeli temizlik hizmeti alımı olduğu, birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle çıkılan ihalede; giyim giderlerinin işçilik maliyetinin içinde yer alması gerekirken idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir iş kalemi olarak düzenlendiği anlaşıldığından, idare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olacağından,

 

Yukarıda açıklandığı üzere mevcut ihale dokümanına göre tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul