İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1421
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :51
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1421
Şikayetçi:
 Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., 1693 Sokak No:35/4-A Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Sokak Nu: 89 43001 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 6984
Başvuruya konu ihale:
 2007/203255 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.07.33.0184/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 06.03.2008 tarih ve 6984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde personele atış eğitimi verileceğinden ve bu eğitimde kullanılacak mermi ve diğer masrafların yüklenici tarafından karşılanacağından bahsedildiği, ancak kaç kez eğitim verileceği ve her bir personelin kaç mermi kullanacağı belirtilmediği için buna ilişkin maliyetin belirlenemediği, bu durumda sağlıklı teklif oluşturulamayacağı,

 

2- İdari şartnamenin 26.6.5 maddesinde ay sonlarında işyerlerinin muayene ve kabul komisyonu tarafından denetlenebilmesi için gerekli araç giderlerinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiş olmasına rağmen aracın ay sonlarında ne kadar yol kat edeceğinin belirtilmediği,  bu durumun tekliflerini hazırlarken tereddüte neden olduğu,

 

3- İdari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı öngörüldüğü, oysa tekliflerin götürü bedel alındığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

4- İdari şartnamenin 48.3 maddesinde yükleniciye ilk yıl için 10 aylık bedel ödeneceğinin belirtildiği, oysa işin başlangıç tarihinin 10.03.2008 olduğu, bu durumda da 10 günlük haksız ödeme yapılacağı, eğer bu ifadeden her yıl için 10 aylık ödeme yapılacağının anlaşılması gerekiyorsa, bu durumda da yüklenicinin 2 aylık kayba uğrayacağı,

 

5- İdari şartnamenin 53.10 maddesinde hakediş ödemeleri esnasında trafo merkezlerindeki internet erişim ücretinin ödendiğine dair belgenin istendiği, oysa internet erişiminin, ihale konusu 16 trafo merkezinden, yalnızca kapalı devre kamera sistemi kurulacak olan 15 inde ihtiyaç duyulduğu, dolayısıyla teklif fiyatı hesaplanırken 15 trafonun mu 16 trafonun mu dikkate alınacağının belirsiz olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde; “Özel güvenlik görevlileri, silahlı olarak görev yapacak, silahlar idarece karşılanacak, silahların markası, cinsi, sayısı ve bu silahlara ait mermiler, idare ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmede belirtilecektir. Atış eğitiminde kullanılacak mermi ve diğer masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin 7.5 maddesinde de; “Özel güvenlik görevlilerine verilecek her türlü eğitim yükleniciye aittir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Fişek Temini ve Nakli” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

“Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

 

Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir…”,,

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, özel güvenlik personeline, programlı eğitimleri dışında da atış eğitimi yaptırılabilecek olup, bu eğitimler esnasında kullanılacak fişekler genel sınırlamaya tabi değildir.

 

Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde “atış eğitiminde kullanılacak mermi ve diğer masrafların yüklenici tarafından karşılanacağı” belirtildiğinden, söz konusu masrafların teklif bedellerini belirlerken istekliler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, ihale dokümanında söz konusu eğitimin kaç defa gerçekleştirileceği ve toplam kaç adet fişek kullanılacağı belirtilmemiş olup, bu hususun sağlıklı teklif oluşturulmasını engeller nitelikte olduğu, bu itibarla, ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53.10 maddesinde; “Grup müdürlüğümüz personelinden en az bir kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, yüklenici firma tarafından temin edilecek araç ile her ayın son günleri güvenlik hizmeti verilen trafo merkezleri idarenin belirlediği muayene kabul komisyonu ve yüklenici beraberce gezilerek istihkak tutanağı tanzim edilir komisyon tarafından imzalanarak fatura ekinde idareye sunulur…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.6.5 maddesinde; “Teknik şartnamenin 8. madde de yazılı matbu evrak giderleri ile aynı maddede belirtilen ay sonu işyerlerinin muayene ve kabul komisyonunun dolaşımı için araç giderlerinin” teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2.d maddesinde, ihale konusu işin gerçekleştirileceği trafo merkezlerinin bulunduğu yerlerin adresi belirtilmiş olup, bu trafo merkezlerinin bulundukları il ve ilçeler aşağıda gösterilmiştir:

 

Merkez/Kütahya

Merkez/Uşak

Sandıklı/Afyonkarahisar

Sivrihisar/Eskişehir

Altıntaş/Kütahya

Merkez/Afyonkarahisar

Merkez/Eskişehir

Merkez/Bilecik

Gediz/Kütahya

Emirdağ/Afyonkarahisar

Kırka/Eskişehir

Merkez/Bilecik

Simav/Kütahya

Çayseka/Afyonkarahisar

Çifteler/Eskişehir

Söğüt/Bilecik

 

Her ne kadar, ihale dokümanında ihale konusu işin gerçekleştirileceği trafo merkezlerinin adresleri belirtilmiş olsa da, söz konusu onaltı trafo merkezi arasında farklı güzergahlar belirlenebileceği, bunun da katedilecek yolu farklılaştırabileceği, ayrıca muayene kabul komisyonunun kaç kişiden oluşturulacağının belli olmaması nedeniyle, ne tür bir araca (binek oto, minibüs vs. gibi) ihtiyaç duyulduğunun da belirlenemeyeceği, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil eder nitelikte olduğu, bu itibarla ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin yukarıda anılan 53.10 maddesinde yer verilen “Grup müdürlüğümüz personelinden en az bir kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur…” düzenlemesinin, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan “Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur…” düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği, ancak düzenlemede “en az” ibaresi kullanıldığı için komisyonun mevzuata uygun bir şekilde en az 3 kişiden oluşturulabilmesinin mümkün olduğu, bu itibarla söz konusu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4735 sayılı Kanunun Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü maddesinde;

 

“Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Görüldüğü üzere, iş artışına imkan tanınan hizmet alımları, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerle sınırlıdır.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri ve ihale sonucunda götürü bedel sözleşme imzalanacağı belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 51 inci maddesinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı yaptırmaya idarenin yetkili olduğu, bir başka deyişle iş artışına imkan tanındığı görülmüştür.

 

Götürü bedel teklif alınan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında “iş artışı” yapılması mümkün olmadığından, ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4- Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde, işin süresinin 10.03.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48.3 maddesinde; “İşe başlama tarihinden itibaren 1 inci hizmet yılında ödenecek toplam bedel; sözleşme bedelinin 10 aylık toplamı ile 48.2 maddesindeki fiyat farklarının toplamı olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşin 2008 ve 2009 yıllarında yapılacağı ve idari şartnamenin 48.3 maddesi birlikte ele alındığında düzenlemede geçen “birinci hizmet yılı” tabiri ile kastedilenin 2008 yılı olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 2008 yılında çalışılacak süre 10 ay olmayıp, 9 ay 22 gün olarak hesaplanmaktadır. Düzenlemeden, ilk yıl için yükleniciye ödenecek toplam tutarın 9 ay 22 gün üzerinden değil de 10 ay üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 48.4 maddesinde; “İkinci yıl için bir önceki yılda ödenen 10 aylık toplam bedelin, idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde belirtilen personel ücretleri ve idari şartnamenin 26.3.3 maddesindeki kamera sistemlerinin (kamera sistemi teknik şartnamesine göre) kurulmasına ait giderler hariç, kalan kısmı DİE’nin açıkladığı ÜFE kadar artırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Her ne kadar idari şartnamenin 48.4 maddesinde yer verilen düzenlemede, ikinci yıl için bir önceki yılda ödenen 10 aylık toplam bedelin… kalan kısmının DİE’nin açıkladığı ÜFE kadar artırılmasından söz ediliyor olsa da, bu düzenleme ile, ilk yılda (2008) ödenen miktar, idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde belirtilen personel ücretleri ve idari şartnamenin 26.3.3 maddesinde belirtilen kamera sistemlerinin kurulmasına ait giderler hariç, sözleşme bedelinin kalan kısmının DİE [TÜİK] tarafından açıklanan “üretici fiyat endeksi” oranında artırılacağı ve kalan sözleşme bedelinin bu artış dahil edilerek ödeneceğinin kastedildiği anlaşılmaktadır.

 

Öncelikle, fiyat farkları sözleşme bedeline dahil bir unsur olmayıp, yükleniciye sözleşme bedelinden bağımsız olarak ödenmektedir. Ayrıca işçilik maliyetine ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü fiyat artışları hariç, götürü bedel teklif alınan ve götürü bedel sözleşme imzalanan bir ihalede ödeme, ancak sözleşmede yazılı bedel üzerinden gerçekleştirilebilecek olup, sözleşme bedelinin (kısmen ya da tamamen) belli bir endeks çerçevesinde artırılarak buna göre ödeme yapılması mümkün değildir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; belirtilen aykırılıkların ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

5- Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53.10.f maddesinde; “Yüklenicinin güvenlik hizmeti verdiği trafo merkezlerindeki telefon hatlarının ve internet erişim ücretlerinin bir önceki aya ait borçlarının telekoma ödendiğine dair makbuzlarının fotokopileri fatura ekinde sunulduğu kontrol edilerek yüklenicinin aylık hakedişi ödenir.”,

 

Teknik şartnamenin 7.16 maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik hizmetlerinin daha modern bir şekilde yürütülmesi amacı ile toplam 15 adet işyerine ekte teknik şartnamesi verilen malzemeler kullanılarak, işin teslim alındığı tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde “Kamera Sistemi” (CCTV) tesis ettirilerek sözleşme süresi bitiminde bedelsiz olarak Kuruma devredecektir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartname eki “TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 2008-2009 Yılları için Yapılacak Olan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Gereği 15 Adet Trafo Merkezine Kurulacak Olan “Kapalı Devre Kamera Sistemi” Teknik Şartnamesinin” “Genel Şartlar” başlıklı bölümünün 21 inci maddesinde; “Kayıt cihazı ile internet üzerinden bağlantı kurularak istenilen bilgisayarlardan görüntülerin izlenmesi sağlanacaktır. Bu işlem için yüklenici tarafından her görev yerine bir adet kesintisiz internet erişimi tesis edilecek, idarece belirtilmiş görevlilere şifre verilerek internet üzerinden istenilen trafo merkezlerinin izlenmesi sağlanacaktır. İnternet tesis ücreti ve erişim ücretleri sözleşme süresince firmaca karşılanacaktır…” düzenlemesine yer verilmiş, “İşin Tanımı” başlıklı I maddesinde de, kapalı devre kamera sistemi kurulacak olan trafo merkezleri belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin gerçekleştirileceği trafo merkezlerinin bulunduğu yerlerin gösterildiği idari şartnamenin 2.d maddesi ile yukarıda belirtilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işin 16 trafo merkezinde gerçekleştirileceği, ancak kapalı devre kamera sistemi kurulacak olan trafo merkezi sayısının 15 olduğu, Sivrihisar Mobil Trafo Merkezine söz konusu sistemin kurulmayacağı anlaşılmakta olup, idari şartnamenin 53.10.f maddesinde belirtilen internet erişim ücretinin, anılan 15 trafo merkezi bakımından söz konusu olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenlemeler bakımından isteklileri tereddüte düşürücü bir husus bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

 

“Ayrıca,

 

26.3.1 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına brüt asgari ücretin en az %25’i kadar fazla ücret ödeyecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gözükecektir.)

 

Ödeme yapılacak aylar 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla veya eksik günleri dikkate alınmayacaktır. 31 gün ve 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır.

 

26.3.2 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına aylık 26 gün üzerinden brüt; 3,00 YTL olarak günlük yemek ücreti ödeyecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gözükecektir.)

 

26.3.3 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına aylık 26 gün üzerinden brüt; 2,00 YTL olarak günlük yol ücreti ödeyecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gözükecektir.)

 

26.3.4 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına her yıl teknik şartnamenin 7.19 maddesinde belirtilen kışlık ve yazlık giyim eşyalarını ayni olarak verecek olup, bedeli teklif fiyatına dahil olacaktır.”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1.5 olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.6.1 ve 26.6.2 maddelerinde, sırasıyla, 2008 yılı için toplam 576 resmi tatil günü, 2009 yılı için toplam 624 resmi tatil günü için ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.6.3, 26.6.4, 26.6.5 ve 26.6.6 maddelerinde;

 

“26.6.3 Teknik şartnamenin 7.16 maddesinde belirtilen kamera sisteminin (kamera sistemi teknik şartnamesine göre) tesisi ve işletme giderleri,

 

26.6.4 Teknik şartnamenin 7.21 maddesinde belirtilen ve 64 adet özel güvenlik personelinin kullanacağı teçhizat donanımı, 7.22 maddesinin a,b,c,d,e, maddelerinde belirtilen araç, gereç ve hizmet giderleri,

 

26.6.5 Teknik şartnamenin 8. madde de yazılı matbu evrak giderleri ile aynı maddede belirtilen ay sonu işyerlerinin muayene ve kabul komisyonunun dolaşımı için araç giderleri,

 

26.6.6 Silahlı özel güvenlik elemanlarının üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası giderleri,

 

teklif fiyatına dahil olacaktır.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddesinde de, işin süresinin 10.03.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 7.16 ncı maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik hizmetlerinin daha modern bir şekilde yürütülmesi amacı ile toplam 15 adet işyerine ekte teknik şartnamesi verilen malzemeler kullanılarak, işin teslim alındığı tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde “Kamera Sistemi” (CCTV) tesis ettirilerek sözleşme süresi bitiminde bedelsiz olarak Kuruma devredecektir.”,

 

Teknik şartnamenin 7.21 maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik görevlilerine aşağıda belirtilen araç-gereç ve donanımı 2 yıllık sözleşme süresi için sağlayacaktır. Verilecek bu malzemeler tek tip ve standarda uygun, tam ve yeni olacaktır. Bunlar güvenlik hizmetinde belirtilen amaç ve kurallara uygun olarak kullandırmakla yükümlüdür. (Teslim tutanakları ilk hak edişle birlikte sunulacaktır.)”

 

a) Her bir görevli için bir adet düdük

b) Her bir görevli için bir adet jop ve kılıfı ve kemeri

c) Her bir görevli için bir adet kelepçe ve kılıfı

d) Her bir görevli için bir adet el feneri ve pilleri,

 

Teknik şartnamenin 7.22 maddesinde; “Yüklenici, birim bazında kullanım için aşağıda belirtilen gereçleri sağlayarak, idarece belirlenen yerde, zamanında amacına uygun olarak 2 yıllık sözleşme süresi için kullandırtmakla yükümlüdür. (PTT onaylı telefon hattı ve makinesi 2 yılın sonunda bedelsiz olarak idareye devredilecektir.) (Teslim tutanakları ilk hak edişle birlikte sunulacaktır.)”

 

a) Her görev yeri için bir adet el dedektörü

b) Her görev yeri için bir adet gece ve gündüz kullanılmasına uygun ve aynalı aydınlatmalı araç altı kontrol aleti

c) Her görev yeri için bir adet akıllı kalem –bekçi tur kontrol sistemi

d) Yüklenici her görev yerine 1 adet PTT onaylı sabit telefon hattı ve makinesi tesis edecektir. Trafo merkezlerinde mevcut bulunan alarm cihazları yüklenici tarafından bu telefon hattına bağlatılacak, alarm cihazlarının kontrolü amacıyla alarm merkeziyle yapılan görüşme ücretleri ve güvenlik personelinin görüşme ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alarm cihazlarının yıllık bakım ve arıza giderme işlemleri idarece yapılacaktır. 2 yıllık sözleşme süresi bitiminde PTT onaylı telefon hattı ve telefon makinesi bedelsiz olarak idareye devredilecektir.

e) Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde her güvenlik kulübesinin iç ve dış boya ve badana işlemini yaptıracaktır. Güvenlik görevlilerinin kullanım alanlarında meydana gelen her türlü arızanın onarımı (Su, elektrik, kanalizasyon, telefon arızaları) idarenin bilgilendirilmesini müteakip yükleniciye aittir ve ivedilikle yerine getirilecektir.,

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde yüklenici tarafından temin edilecek vardiya form, tutanak ve raporları (Devir Teslim ve Rapor Defteri, Vardiya Tutanak Defteri, Misafir Kayıt Defteri, İdarece ihtiyaç duyulacak diğer belgeler vs.) düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya form, tutanak ve raporlarını inceleyebilirler. İdare ve yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazıları ile vardiya form, tutanak ve raporlarına tarih ve saat belirtilerek tespitlerini yazabileceklerdir.”

 

Teknik şartnamenin 7.19 maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik görevlilerine aşağıda belirtilen giyim eşyalarını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip, standarda uygun ve yeni olarak vermekle yükümlüdür.

Yazlık kıyafete ait giyecekler:

a) Kep

b) Gömlek (Kısa kollu) (2 adet)

c) Pantolon

d) Ayakkabı

 

Kışlık kıyafete ait giyecekler:

a) Gömlek (Uzun kollu) (2 adet)

b) Pantolon

c) Kışlık bot

d) Kazak

e) Kışlık mont

f) Yağmurluk

g) Kravat”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

 

“Yaklaşık Maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.”,

 

“Götürü bedel üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 8 inci maddesinde; “Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.”,

 

“Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

“Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” ,

 

“Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.”,

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte, yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin belgelerin tetkikinden; gerek idari şartnamede gerekse teknik şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen bazı gider kalemlerinin (“güvenlik kulübelerinin boya –badana işleri”, “telefon hattı tesisi giderleri”, “atış eğitimi giderleri” vs. gibi) yaklaşık maliyet hesaplamasına dahil edilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 10.03.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiş olup, bu durumda ihale konusu işin süresi 21 ay 22 gün olmasına rağmen idarece ihale konusu işin süresinin 22 ay olarak dikkate alındığı ve yaklaşık maliyetin de bu çerçevede hesaplandığı görülmüştür.

 

Yine, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü yer almakta olup, ihale konusu iş “özel güvenlik hizmet alımı” olmasına karşın ihale konusu işin gerçekleştirileceği trafo merkezlerindeki kulübelerin “boya-badana” işlerinin de aynı ihale kapsamında gerçekleştirilmesinin söz konusu hükme aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

2- Teknik şartname eki “TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 2008-2009 Yılları için Yapılacak Olan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Gereği 15 Adet Trafo Merkezine Kurulacak Olan “Kapalı Devre Kamera Sistemi” Teknik Şartnamesinin III üncü Bölümünün 9 uncu maddesinde; “Sistem bakıma alındığında tamamen veya kısmen çalışmaya ara verilmeyecektir. Bakımlar sistem bir bütün olarak çalışırken yapılacak ve bakım periyotları teklifte belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Onnisan Güvenlik Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Ekmobil Öz. Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Perpa Kor. Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin ve Tepe Savunma ve Güv. Sist. San. A.Ş.’nin teklif dosyalarında, söz konusu bakım periyotlarının belirtildiği bir belgeye rastlanmamış olup, bu nedenle, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı V-B maddesinde de;

 

“22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

 

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte ihale komisyonu üyelerinin belirlenmesine ilişkin belgenin tetkikinden, komisyonun asil üyelerinden dördünün ismen belirlendiği, beşinci üyeye ilişkin satıra ise “Yetkili servis elemanı” yazıldığı, ismen bir belirleme yapılmadığı görülmüştür. İdarece tesis edilen işlemin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul