İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1423
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :54
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1423
Şikayetçi:
 İncili Mühendislik Harita İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Ostim Alınteri Bulvarı İş Merkezleri C Blok Nu: 37 K. 4 Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Gen. Müd. Harita Daire Başkanlığı,Yeni Ziraat Mah. 14. Sok. Nu: 14 Dışkapı / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5006
Başvuruya konu ihale:
 2007/99651 İhale Kayıt Numaralı “Çifteler/Eskişehir Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.65.0196/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Gen. Müd. Harita Daire Başkanlığı’nca 05.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çifteler/Eskişehir Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak İncili Mühendislik Harita İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 5006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz bulunarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak yeterli teknik eleman, teknik ekipman ve maddi imkanlara sahip oldukları ve teklif ettikleri fiyatla ihale konusu işi yapabilecekleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı 1/1000,1/5000 ölçekli sayısal halihazır harita üretimi, 406 hektar meskun + 1454 hektar gayrimeskun + nirengi olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (e) bendinde;

 

            “Mevcut harita ve kadastro nirengi noktalarından, kendi harita sahalarını kapsayacak şekilde uygun dağılımda dört (4) nirengi noktası şebekeye dahil edilerek ITRF -96 dönüşüm parametreleri hesaplanacaktır. 

 

            Mevcut haritanın en az üç (3) nivelman noktası şebekeye dahil edilerek kot farklarının ortalaması hesaplanacaktır.

 

            Mevcut harita veya kadastro nirengilerinin ED-50 koordinat sisteminde olmaması halinde, uygun dağılımında en az dört (4) ED-50 nirengi noktası şebekeye dahil edilerek ITRF-96 dönüşüm parametreleri hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye 29 firmanın teklif verdiği, 4 firmanın teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile 23 firmadan aşırı düşük teklif açıklaması istediği, 16 firmanın aşırı düşük teklif açıklaması vermediği, açıklama veren 7 firmadan ikisinin açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 5 firmanın aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli görülerek ihalenin DM Mühendislik Müş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;


            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde”  kısmında;

 

            “Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin 08.10.2007 tarihli yazısında teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenleri belirtmeden firmalardan açıklama istendiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 16.10.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında firmalarının bünyesinde yeterince tecrübeli teknik elemanın bulunduğu, gerekli donanımın teklif dosyası içerisinde yer alan amortisman defterinde belirtildiği, firmalarının maddi olanaklarının kendini idame gücü açısından yeteri oranda olduğu, İller Bankasına daha önce iş yaptıklarından teknik elemanlarının  işlerin  özelliğine uygun  çalıştığı  ve firmaları bünyesinde bulunan ölçüm    aletlerinin fazlalığının maliyeti düşüreceğinin varsayıldığı, hizmet  işinin,   aynı   zamanda   İller  Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde ve Bölge Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde hizmet vererek bu kurumdan emekli olmuş tecrübeli teknik elemanlarca planlamasının yapılmasının firmalarının özgünlüğünü kanıtladığı hususlarına yer verilmiştir. İdarenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazısında teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerin belirtilmediği ve başvuru sahibi firma tarafından teklif zarfı içerisinde anahtar teknik personele ilişkin belgeler ile demirbaş ve amortisman defterinin sunulduğu görülmüştür. Ayrıca idare tarafından açıklamaları yeterli görülen DM Mühendislik Müş. Ltd. Şti.’nin teklifi ile başvuru sahibi firmanın teklifi arasında 3.500,00 YTL fark bulunduğu ve DM Mühendislik Müş. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında teklifini oluşturan bileşenlerin fiyatlandırılmasına yer verildiği, ancak şantiye gideri, malzeme gideri, araçların amortisman ve kira bedelleri gibi giderleri tevsik edici nitelikte bir belgenin sunulmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması veren diğer firmaların da açıklamalarını tevsik edici bir belge sunmadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, bu nedenle de bu firmanın teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi firma İncili Mühendislik Müş. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul