En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1426
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :59
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1426
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti., Musalla Bağları Mahallesi Şehit Adem Değerli Sokak Akgül Sitesi No:15/b KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Yazır Mah. İstanbul Yolu 12. Km. Yeni Otogar Yanı 42070 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5407
Başvuruya konu ihale:
 2007/188321 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.05.96.0203/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nce 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5407 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İsteklilerin, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde her bir kısma ilişkin olarak verdikleri tekliflere teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamında da yer vermeleri gerektiği halde, bazı kısımların üzerinde bırakıldığı isteklilerin teklif mektuplarında bu hususa dikkat etmediği, bu açıdan eksik olan tekliflerin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 31.2.3 maddesine aykırı olarak idarenin isteklilerin sadece geçici teminat mektuplarını kontrol ettiği ve birim fiyat tekliflerini istekliler huzurunda okuduğu, diğer belgeleri ise kontrol etmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif mektubuna ait KİK019.0/H no’lu standart formun 2 no’lu dipnotunda; “Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………Kısım/Kalem    : .......=.......(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

….......Kısım/Kalem    : .......=......(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

…… ..Kısım/Kalem     : .......=.......(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

          Toplam             : ......=......(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Standart formdaki düzenleme gereği; isteklilerin birim fiyat teklif mektubu eki cetveli doldurmaları ve teklif verdikleri kısımlara ilişkin tutarları teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak rakam ve yazıyla yazmaları, ayrıca teklif verdiği kısımlar toplamına da yine teklif mektubunun 7 nci maddesinin ilgili bölümde yer vermeleri gerekmektedir.

 

            İhale dosyası üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibi Tekinler Tur. Nak. San. Ltd. Şti.’de dahil olmak üzere, hiçbir isteklinin birim fiyat teklif mektubuna ait KİK019.0/H no’lu standart formun 2 no’lu dipnotunda yer alan açıklamaya birim fiyat teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak yer vermediği tespit edilmiştir. İsteklilerden başvuru sahibi Tekinler Tur. Nak. San. Ltd. Şti. ve Yalçınhan Tur. Taş. Ltd. Şti.’nin ihaleye sundukları birim fiyat teklif mektuplarında, bahsi geçen açıklamaya 2 no’lu dipnot üzerinde yer verdikleri ancak kısımlar itibariyle teklif fiyatlarını yalnızca rakamla yazdıkları, yazıyla yazmadıkları görülmüştür. Bu durumda başvuruya konu ihalede istekliler tarafından sunulan teklif mektuplarından hiçbirisi  mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşımamaktadır. Yapılan bu tespitler çerçevesinde geçerli teklif bulunmayan başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdarenin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verdiği birim fiyat teklif mektubuna ait standart formunun 2 no’lu dipnotunda yer alan kısmi teklif uygulamasına yönelik bölümü 7 nci maddenin devamı olarak yazmadığı ve bu işlemin isteklilere bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu dip notta, kısmi teklife açık ihalelerde isteklilerin ilgili açıklamaya teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak yer vermeleri gerektiği şeklinde bir açıklama mevcutsa da, idarenin istekliler tarafından doldurulması zorunlu olan bir bölümü başlangıçta standart form haline getirerek 7 nci maddenin devamında yer vermesi, isteklilerin tamamının değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bahse konu hataların baştan önlenmesini temin edecek bir uygulama olacaktır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 31.2.3 maddesinde; “Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “A. Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar” başlığı  altında; “4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”

 

Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile istekliler arasından ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür.

 

İhaleye katılan isteklilerin hem kendileri hem de diğer istekliler tarafından idareye sunulan belgeler ve teklif tutarları ile geçici teminatlarının durumu konusunda ilk oturumda bilgi sahibi olmaları gerekmekte olup, bu işlemlerin en sağlıklı şekilde yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen saydamlık, güvenirlik, rekabet ve kamuoyu denetimi ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak üzere uygulama yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir.

 

Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilecek, bu işlemler tamamlanmadan oturum kapatılamayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İhale dosyası üzerinde yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmiş zarf açma ve belge kontrol tutanağın yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, bahse konu zarf açma ve belge kontrol tutanaklarının üzerinde düzenlenme saati olarak ihale saati olan 14:00 yerine 14:30 saatinin yer aldığı görülmüştür. Bu husus başvuru sahibinin iddia konusu yaptığı hususun doğru olduğuna karine teşkil edebilecek nitelikte kabul edilerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılsa bile, başvuruya konu ihalede başvuru sahibi de dahil olmak üzere belge eksikliğinden dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmaması nedeniyle ihale sonucuna etkili bir mevzuata aykırılıktan bahsedilemeyeceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde değildir.

 

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalede geçerli teklif bulunmadığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul