İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1429
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :62
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1429
Şikayetçi:
 Körfez Haritacılık ve Planlama Ltd. Şti. Çetin Emeç Bulvarı 8. cadde 34/4 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5734
Başvuruya konu ihale:
 2007/37519 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarını Kapsayacak Şekilde (6350 Km2) Güncel Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Orto Görüntülerin Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.30.G012/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırlarını Kapsayacak Şekilde (6350 Km2) Güncel Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Orto Görüntülerin Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Körfez Haritacılık ve Planlama  Ltd. Şti.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu işe ait ihalenin 09.05.2007 tarihinde yapıldığı, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, ihalenin EDE Cog. Sis. Ltd. Şti.-Piramit Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif olarak kendilerinin belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın istenen yeterliliğe sahip olmadığından idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayeti ret etmesi üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, Kurulun 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2372 sayılı kararıyla düzeltici işlem kararı verdiği, bunun üzerine ihale komisyonu tarafından EDE Cog. Sis. Ltd. Şti.-Piramit Ltd. Şti. ortak girişiminin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin kendi üzerlerinde kalmasına karar verdiği, ihale yetkilisince ihale komisyon kararına uymayarak ihalenin iptaline karar verdiği, bu karar üzerine idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayetlerini ret etmeleri üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, Kurulun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3567 sayılı kararıyla ihalenin iptaline yönelik idare kararının iptaline karar verildiği, idarece Kamu İhale Kurulunun kararına uyulmayarak ihalenin ikinci kez iptal edildiği, iptal gerekçeleri olarak; “a) Yukarıda belirtilen süreç nedeniyle, işin kış aylarına kaldığı bu nedenle de mevsim koşullarına bağlı olarak işin yapılamayacağı, b) Yukarıda belirtilen süreç nedeniyle, ihale konusu işin giderinin 2007 bütçesinden ayrıldığını, 2008 yılına gelindiğinden 2008 bütçesinden bu işe ödenek ayrılmadığı, c) 1/15000 ölçekli sayısal fotogrometrik ve ortofoto üretiminin yapılmasına yönelik olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak hizmet projesi adında protokol imzaladıklarını ve bu protokolün 27.11.2007 tarih ve 2371 sayılı belediye meclis kararıyla onaylandığını, bu nedenle de söz konusu işten beklenen amaca ulaşılabileceği” nin gösterildiği, idarenin Kurul kararını uygulamaktan kaçınmasının hukuka aykırı olduğu, ihale konusu iş mademki başka şekilde yapılabilecek idiyse neden ihale edildiği, idarenin söz konusu süreçleri neden beklediğinin hukuk ilkeleri, anayasa ve kanun hükümleri bakımından sorgulanması gerektiği iddia edilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Kurulunun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3567 sayılı kararında; İhalenin iptal nedeni olarak 01.06.2007 tarihinde başlayıp 197 günde 14.12.2007 tarihinde tamamlanması planlanan işin ihale sürecinin uzamasından dolayı yıl sonuna kadar bitirilmesi mümkün olmadığının gösterildiği, başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucu işe süresinde  başlanılamaması nedeniyle kalan sürede işin bitirilemeyeceğinden ihalenin iptal edilmesinin  mevzuata uygun olmadığından ihalenin iptaline yönelik idare kararının iptaline karar verildiği,

 

İhale yetkilisi tarafından 27.12.2007 tarihinde;

 

Teknik şartnamenin 6.2.7 maddesi gereğince görüntülerin proje alanını kapsayan temel haritalarda kullanılabilecek düzeyde temiz, yerleşim alanlarında tamamı bulutsuz olmak üzere bulut kaplama oranı yerleşim dışı alanlarda % 5’den az olması gerekirken, ihale sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle işin kış aylarına kaldığı ve mevsim koşullarına bağlı olarak yapılamayacağının anlaşıldığı,  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesinin e bendinde “Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.” denildiğinden bu iş için ayrılan ödenek 2008 yılına aktarılamayacaktır. 26. maddesinde “Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır.” denilerek harcamaların yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 27. maddesinde ertesi yıla geçen yüklenmeler ve 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 67. maddesinde gelecek yılarlar yaygın hizmet yüklenmeler tanımlanmış, orto görüntülerin satın alınması hizmeti bu tanımlar arasında sayılamamıştır. Bu nedenle ihaleye çıkılırken ihale onay belgesi gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak düzenlenmemiş, ödeneği sadece 2007 bütçesinden alındığı,

 

Ayrıca 28.11.2007 tarih 2371 sayılı Meclis kararı ile onaylanan ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan “1/15000 ölçekli sayısal fotogrometrik ve ortofoto üretimi ile söz konusu haritaların yapımı ve etkin kullanımı için İzmir jeodezik altyapısının oluşturulmasına yönelik “ortak hizmet projesi protokolü” çerçevesinde yapılacak proje kapsamında elde edilecek verilerin söz konusu ihtiyaca da cevap vereceği, bu nedenle bu ihale kapsamında yaptırılması düşünülen hizmete gerek kalmadığı anlaşıldığından” ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            Aynı maddenin gerekçesinde; Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklaması,

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin  mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

İhale yetkilisi tarafından ihalenin yapılmasının mümkün olmadığı yanında Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan “1/15000 ölçekli sayısal fotogrometrik ve ortofoto üretimi ile söz konusu haritaların yapımı ve etkin kullanımı için İzmir jeodezik altyapısının oluşturulmasına yönelik “ortak hizmet projesi protokolü” çerçevesinde yapılacak proje kapsamında elde edilecek verilerin söz konusu ihtiyaca da cevap vereceği, bu nedenle bu ihale kapsamında yaptırılması düşünülen hizmete gerek kalmadığı nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3567 sayılı kararında; “ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığından ihalenin iptaline yönelik idare kararının iptaline” karar verilmesinden sonra ihale yetkilisi tarafından 27.12.2007 tarihinde ihalenin tekrar iptal edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu göz önüne alındığında; 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3567 sayılı Kurul kararında ihalenin iptaline ilişkin idare kararının iptaline karar verilmesinden sonra, ihale yetkilisince 27.12.2007 tarihinde tekrar ihalenin iptal edilmesindeki gerekçelerin daha önce alınan iki Kurul kararının amacına uygun gereğinin yapılmamasından kaynaklandığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle uyumlu olmadığı gibi ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesinin mevzuat hükümlerine de uygun olmadığı anlaşıldığından, “ihalenin iptaline yönelik idare kararının iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul