İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1430
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :64
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1430
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:105/10 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Halil Sezai Erkut Cad. Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6382
Başvuruya konu ihale:
 2007/167346 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ile Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.71.G012/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek  Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ile Taşıma Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararına göre ihalenin Yurt Gıda ve İhtiyaç Maddeleri San. Paz. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına karşılık, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda tekliflerinin haksız gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak hizmetin kendi özgün durumundan kaynaklanan, hizmetin yerine getirilme şeklinin esas teşkil ettiği söz konusu ihalede fiyat açıklamalarının kabul edilebilir derecede tutarlı olduğu, dolayısıyla kamu yararının sağlanması açısından açıklamalarının tekrar değerlendirmeye alınarak, ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

         

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyon kararı ile Biroğulları İnş. Turz. Su Ür. Yem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin gösterdiği anahtar teknik personele ait diplomayı sunmadığı gerekçesiyle, Sofra Yem. Ür. ve Hizm. A.Ş.nin teklifinin ise Kalite Yönetim Sistem belgesinin fotokopi olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifleri yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan kalan diğer isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde Aydın Grup Kur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Ece Yem. Hip. Tem. İnş. Tic. ve San. A.Ş. ve Nursel Baymaz-Can Yemek Sanayinin tekliflerinin verdikleri aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Yurt Gıda ve İht. Mad. San. ve Paz. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı,

 

            İdarece 11.01.2008 tarihli yazılarla teklifleri yaklaşık maliyetin altında olduğu tespit edilen Aydın Grup Kur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Ece Yem. Hip. Tem. İnş. Tic. ve San. A.Ş., Nursel Baymaz-Can Yemek Sanayi ve Yurt Gıda ve İht. Mad. San. ve Paz. Tic. A.Ş.’den örnek 1 (bir) haftalık yemek listesinde belirtilen yemek menülerine ilişkin tüm giderlerin eklenerek öğün maliyetinin çıkarılması ile yazılı açıklama yapılması konusunda aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Aşırı Düşük Teklif Açıklaması tutanağında,

 

Ece Yem. Hip. Tem. İnş. Tic. ve San. A.Ş. tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmeme gerekçeleri olarak;

 

-          Hesap cetvelinde verilen kahvaltıların paket fiyatlarıyla faturalarda gösterilen birim fiyatların birbirini tutmadığı, haftalık hesaplamalarda aynı malzemeye ait farklı paket fiyatlar üzerinden hesaplama yapıldığı,

-          Normal yemek ve diyet yemeleri olarak belirtilen fiyatlar haftalık 6 gün üzerinden hesaplandığından birim maliyet hesabının sağlıklı olmadığı

-          Et Balık Kurumundan alınan görüşe göre dana kemiksiz etin 8,00 YTL’den alınamayacağı,

-          Yemek maliyet tablosunda ara toplamda gösterilen fiyat 1.957.474,60 YTL iken genel maliyet toplamına 1.758.537,45 YTL olarak aktarıldığı,

-          İşçilik maliyetlerinde asgari ücret artışlarının dikkate alınmadığı, yol ücretinin hesaba katılmadığı,

-          Diyet yemeklerde verilecek olan bardak su maliyetinin yansıtılmadığının tespit edildiği,

 

Nursel Baymaz-Can Yemek Sanayi tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmeme gerekçeleri olarak;

 

-          Et gramajlarında olması gerekenden daha düşük miktarlar üzerinden hesaplama yapıldığı,

-          Örnek olarak verilen yemek listelerinde kullanılacak etler kemikli ve kemiksiz olarak belirtilmesine rağmen bu hususa dikkat edilmeden dana takım fiyatı üzerinden hesaplama yapıldığı,

-          Ara kahvaltıda Perşembe günü patates ve ayran istenilmiş olmasına rağmen ayran fiyatının eklenmediği,

-          Tereyağının piknik bitkisel margarin fiyatı üzerinden hesaplandığı,

-          Sözleşme giderleri ve sair masraflar için gösterilen 20.000,00 YTL’nin kanuni harçları karşılamadığının tespit edildiği,

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeme gerekçeleri olarak idarece;

 

-          Kahvaltı, ara kahvaltı ve ara öğünde paket olarak belirtilen yiyeceklerde (süt, reçel, bal, tereyağı, vs.), proforma faturalarda adet olarak belirtilen fiyatların maliyet hesabında kilogram üzerinden gramaja çevrildiği,

-          Tekliflerinde normal yemekle aynı olmasına rağmen diyet yemek açıklaması yapılarak normal yemek maliyetinden daha düşük gösterildiği,

-          Personele dağıtılan normal yemek maliyetine damacana su bedellerinin ilave edilmediği,

-          Verilen proforma faturaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği,

 

            Görülmüştür.

 

4734 sayılı kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan hüküm doğrultusunda idarece aşırı düşük teklif sorgulaması için 4 istekliye gönderilen bir haftalık yemek menü listesinde, bir haftalık örnek kahvaltı, diyet kahvaltı, ara kahvaltı ve normal yemek maliyetlerinin detaylı olarak gösterildiği, diyet yemek maliyetinin “normal yemek+bardak su” şeklinde belirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Diyet Yemekleri” başlıklı 11 inci maddesinde; “Firma tarafından hazırlanacak diyet yemeklerinin Hastane diyetisyenlerinin vereceği genel diyet talimatına uygun olarak hazırlanması zorunludur. 3 kap yemeğe ilave olarak yoğurt, salata, meyve veya diyetisyenlerin uygun göreceği diğer yiyecekler verilir. Diyet yemekleri tuzlu ve tuzsuz olarak pişirilecektir. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun çeşide kadar kahvaltı ve özel diyet yemekleri sunulacaktır. Diyetli hastaları kahvaltı ve diyet yemeği listeleri her gün hastane genel mutfak diyetisyenliğince hazırlanıp hastane idaresi tarafından firmaya bildirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İstekliler tarafından idareye verilen aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde;

 

Ece Yem. Hip. Tem. İnş. Tic. ve San. A.Ş. tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasında; normal kahvaltıda 2 nci gün 25 gr reçelin fiyatının 0,12 YTL olarak, 7 nci gün 25 gr reçelin 0,005 YTL olarak gösterildiği, aynı şekilde tereyağı ve balın fiyatının da günler arasında farklılık gösterildiği, yemek maliyet tablosunda ara toplamda gösterilen fiyat 1.957.474,60 YTL olarak hesaplanmış olasına karşılık genel maliyet toplamına 1.758.537,45 YTL olarak aktarıldığı, Et ve Balık Kurumunun 30.01.2008 tarihli görüşünde kemiksiz inek etinin fiyatının en düşük 9,38 YTL olacağının belirtildiği, anılan istekli tarafından ise kemiksiz dana etinin fiyatının 8,00 YTL olarak gösterildiği ve normal yemek programının 6 gün için yapıldığı,

 

Nursel Baymaz-Can Yemek Sanayi tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasında; idarece hazırlanan örnek yemek çizelgesinde orman kebabı ve dalyan köftede etin 90 gr olarak istenilmesine karşılık 50 gr olarak belirtildiği, proforma faturada dana takımının fiyatının 7,50 YTL olarak gösterildiği ve maliyet hesabında etin kemikli veya kemiksiz olduğu dikkate alınmadan bu fiyat üzerinden hesaplama yapıldığı, ancak Et Balık Kurumundan alınan görüş göz önüne alındığında kemiksiz etin fiyatında etin kemiğinden ayrılması sonucu artış meydana geleceği, ara kahvaltıda Perşembe günü patates ve ayran istenilmiş olmasına rağmen ayran fiyatının eklenmediği, proforma faturalarda tereyağı için fiyat alınmadığı,

 

Görülmüştür.

 

Anılan hususların maliyet hesabına etki edecek nitelikte olduğu anlaşıldığından Ece Yem. Hip. Tem. İnş. Tic. ve San. A.Ş. ve Nursel Baymaz-Can Yemek Sanayi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur.

 

Yurt Gıda ve İht. Mad. San. ve Paz. Tic. A.Ş. tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasının ise idarece hazırlanan örnek yemek çizelgesine uygun olarak verildiği anlaşılmıştır. Buna göre idarece Kanunun 38 inci maddesi kapsamında değerlendirme yapılması sonucu açıklamaları yeterli görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında da; proforma faturada 1 kilogram sütün fiyatının 0,90 YTL olduğu, ancak maliyet hesabında 1 kilogram sütün fiyatının 0,31 YTL olarak gösterildiği, ayrıca proforma faturalarda adet olarak belirtilen fiyatların maliyet hesabında kilogram üzerinden gramaja çevrildiği, örneğin proforma faturaya göre 1 adet 20 gramlık tereyağı 0,09 YTL olması gerekirken maliyet hesabında 0,020x0,09=0,002 YTL olarak, proforma faturaya göre 1 adet 25 gramlık bal 0,12 YTL olması gerekirken maliyet hesabında 0,025x0,12=0,003 YTL olarak, proforma faturaya göre 1 adet 25 gramlık reçel 0,09 YTL olması gerekirken maliyet hesabında 0,025x0,09=0,002 YTL olarak, proforma faturaya göre 1 adet 25 gramlık eritme peynir 0,19 YTL olması gerekirken maliyet hesabında 0,025x0,19=0,005 YTL olarak gösterildiği,

 

            Diyet yemek çeşitlerinin neler olduğunun teknik şartnamede gösterildiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması amacıyla isteklilere gönderilen bir haftalık yemek menü listesinde örnek diyet yemek programının ayrıca gösterilmediği,  maliyet hesabına örnek teşkil etmesi amacıyla diyet yemek maliyetinin normal yemek maliyetine bardak su maliyetinin ilave edilmek suretiyle hesaplanması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından kendi belirlediği bir diyet programı üzerinden maliyet hesabı yapıldığı ve diyet yemek maliyetinin 1,59 YTL olarak gösterildiği, normal yemek maliyetinin 2,22 YTL, bardak su maliyetinin ise 0,075 YTL olduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından proforma faturada adet üzerinden alınan fiyatların gram üzerinden çarpılmak suretiyle hesaplanması neticesinde maliyet hesabının olması gereken fiyattan daha düşük gösterildiği, diyet yemek maliyet hesabının idarece belirtilen esastan farklı olarak belirledikleri bir diyet yemek programına göre yapıldığı, bu çerçevede aşırı düşük teklif açıklamasında idarenin gönderdiği haftalık yemek menü listesinde belirtilen esaslara riayet edilmediği, fiyatların düşük gösterildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmüştür.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul