En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1431
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :65
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1431
Şikayetçi:
 Demircioğulları Petrol Özel Sağ. Hizm. Oto. Tek. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Adıyaman Gölbaşı Karayolu Üzeri Otoalım Satıcılar Sitesi No:31 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Ceyhan Devlet Hastanesi, Ulus Mah. Hastane Cad. No:14 01960 Ceyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7888
Başvuruya konu ihale:
 2008/1623 İhale Kayıt Numaralı “Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.08.06.G012/2008-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ceyhan Devlet Hastanesi tarafından 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Demircioğulları Petrol Özel Sağ. Hizm. Oto. Tek. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 7888 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına karşılık idari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen Fizik Tedavi Dal Merkezi Ruhsatını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, Tip İdari Şartnamenin 1.1 numaralı dipnotunda yer alan düzenlemeye göre hizmetin verildiği yer ve cihazlar için gerekli olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenebileceği, bu düzenlemenin idarece yanlış yorumlandığı, ayrıca ihale üzerlerinde kaldığı takdirde gerekli hizmetin verileceği yer ve cihazlar için sözü edilen ruhsatın alınacağına ilişkin taahhütname sunduklarından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b), (c), (d), (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin yanlış İKN belirtilerek yatırıldığı hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul