İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1432
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :66
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1432
Şikayetçi:
 Özsan İntursa Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Kızıltoprak Apt. No: 39/5 Florya Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan D-100 Karayolu Üzeri 41100 İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6037
Başvuruya konu ihale:
 2007/179300 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.06.54.G014/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özsan İntursa Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 06.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece şikayet başvurusu üzerine, kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 5 günlük sürenin dolması gerekçe gösterilerek başvurularının değerlendirmeye alınmadığının belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarece sözleşmenin usulüne aykırı  olarak imzalandığı, başvurularının süresinde olduğu,

 

            2) Üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece şikayet başvurusunun, 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilen süreler dolduğu gerekçesiyle değerlendirilmediği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. ",

 42 nci maddesinde ise; "41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. " hükmü bulunmaktadır.

İhale yetkilisince 16.01.2008 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararının, 17.01.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan da dahil olmak üzere bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama talebinde bulunma hakkı olan isteklilere yapılan tebligatın tarihinin, kesinleşen ihale kararının postaya verildiği tarihten itibaren yedi günden önce yapıldığının tespit edilememesi durumunda tebligat tarihinin kararın postaya verildiği günden itibaren yedinci gün yapıldığı kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; anılan Kanunun 41 inci maddesine göre, kesinleşen ihale kararına ilişkin tebligatın isteklilere tebliğ tarihi 24.01.2008  tarihi kabul edilmesi gerekmektedir.

Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmayan isteklilerce, kararın tebliğ edildiği kabul edilen 24.01.2008 tarihinden itibaren 5 gün içinde (en son 29.01.2008) açıklama istenilmesi mümkün olup bu sürede açıklama istenilmemesi veya idareye şikayet başvurusunda bulunulmaması halinde 30.01.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilerek sözleşme imzalanması mümkün olacaktır.

Şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilmesi gerekirken, bu sürenin bitiminden 1 gün önce 28.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin iadeli taahhütlü posta ile sözleşme imzalamaya davet edildiği ve ihale işlem dosyasında yer alan sözleşmenin 31.01.2008  tarihinde 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddelerine uygun olarak imzalandığı belirlenmiştir.

Diğer yandan, itirazen şikayet dilekçesinde şikayete konu işlemin (kesinleşen ihale kararının) 28.01.2008 günü tebellüğ edildiği belirtilmiş olup, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre idareye şikayet başvuru süresi 15 gün olduğundan, şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun sözleşme imzalanmamış olması kaydıyla 12.02.2008 tarihinde kadar idareye şikayet başvurusunda bulunması mümkündür.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde;

İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa,  

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 İdarece dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Şikayetçi tarafından idareye şikayet dilekçesinin 06.02.2008 tarihinde sunulduğu, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içerisinde yapılmış bir başvuru olduğu anlaşılmakla birlikte idarece anılan Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilen usule uygun olarak sözleşme imzalanması ve Kanunun “kesinleşen ihale kararının iadeli taahhütlü postaya verilmesini takip eden 7 nci günü isteklilere tebliğ tarihi sayılacağı” yönündeki amir hükmü nedeniyle idarece başvurunun değerlendirilmemesinde ve sözleşme imzalanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “Teknik şartnamenin 10. maddesinde belirtilen resmi- dini bayram günleri ve yılbaşında çalışacak olan personellerin 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücretleri ( Çalışılacak gün sayısı 375´tir.) ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dahildir.

           İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

        Personelin yol gideri günlük brüt (2.83 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

1 özel güvenlik personeli   % 30.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşin 55 güvenlik personeli ile 11 ay boyunca yapılacağı, toplam 375 gün resmi ve dini bayram çalışması öngörüldüğü tespit edilmiş olup, yapılan hesaplamada bu ihalede giyim ve mali mesuliyet sigortası hariç asgari işçilik maliyetinin 643.402,94 YTL(624.663,05 YTL personel maliyeti+ 18.739,89 YTL) olduğu tespit edilmiştir.

 

            Üzerinde ihale bırakılan isteklinin giyim ve mali mesuliyet sigortası hariç 643.463,85 YTL teklif ettiği, giyim ve mali mesuliyet sigorta maliyetinin 2.140,50 YTL (1.650 YTL+% 3 giyim, 441,00 YTL sigorta maliyeti) olduğu ve bu iki maliyeti belgelendirdiği tespit edilmiştir.

           

Teknik şartnamede her bir güvenlik personeli için giyim malzemeleri ile teçhizat ve ekipman aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

            Yazlık kıyafete ait giyecekler: 2 adet kısa kollu gömlek, 2 adet pantolon, 1 çift ayakkabı, 1 adet kemer veya palaska, 1 adet kravat, 1 adet kep.

 

            Kışlık kıyafete ait giyecekler: 2 adet uzun kollu gömlek, 2 adet pantolon, 1 çift kışlık bot, 1 adet kazak,1 adet kışlık mont, 1 adet kışlık kaban, 1 adet kravat, 1 adet yağmurluk, 1 adet bere.

 

Bu ihalede istenen teçhizat ve ekipman: Her görevliye düdük, cop ve taşıma kılıfı, kelepçe ve kılıfı, l adet aynalı araç altı kontrol aparatı, 7 adet el dedektörü ile 25’er adet el feneri, el telsizi, el telsizi taşıma kılıfı, el telsizi batarya şarj cihazı.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm/XIII/H –b kısmında;

 

          “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.”  açıklaması yer almaktadır.

 

            Üzerinde ihale bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklaması yukarıda yer verilen Tebliğ hükmü çerçevesinde değerlendirildiğinde, isteklinin asgari işçilik maliyetinde giyim bedeline yer verdiği, mali mesuliyet sigortası bedeli öngördüğü ve mevzuata uygun şekilde belgeleri açıklama ekinde sunduğu ve özel güvenlik ihalelerinde teçhizat ve ekipman maliyetinin genel giderler içerisinde kabul edildiği dikkate alındığında idarece ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata  aykırılık  bulunmadığı  anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul