• Karar No: 2008/UH.Z-1434
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :68
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1434
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Mahalle Alirızabey Cad. No:39 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7235
Başvuruya konu ihale:
 2008/9197 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.07.60.G014/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.03.2008 tarih ve 7235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın ve diğer firmaların sadece işçilik maliyeti teklif ettikleri, kıyafetlerin idarece karşılanacağına dair ihale dokümanında bir düzenleme olmadığı dolayısıyla kıyafet giderlerinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, idarenin asgari maliyet hesabına giyecek giderini dahil etmediği, kendi tekliflerine bu giderin dahil edildiği, ihalenin düzeltici işlem verilerek kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanması öngörülmemiştir. Tebliğde ilgili maliyetlerin yüklenici firmaya ait olması durumunda idari şartnamede belirtilerek yaklaşık maliyete eklenmesi gerekeceği belirtilmiştir. İdari şartnamede böyle bir düzenleme yapılmadığından, yine teknik şartnamede sadece işçi kıyafetlerinin tek tip ve düzgün olacağının düzenlendiği, bunlarla ilgili giderlerin yüklenici firmaya ait olduğuna dair bir düzenleme bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            İhaleye konu işin 10 işçi ile  9 ay süreli Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve ilçe tesislerinin genel temizlik hizmet alımı olduğu, ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yemek, yol ve giyim bedeline ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi” başlıklı 4 (a) maddesinde ise; “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve düzenli bir şekilde olacak ve tek tip elbiseler giyilecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında yemek, yol ve giyim bedellerini dikkate almadığı,  asgari işçilik maliyeti dışında  yüklenici karı ve  sözleşme giderlerinin toplamını dikkate alarak yaklaşık maliyeti hesaplandığı görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren ilk dört sıradaki isteklinin asgari işçilik maliyeti teklif ettikleri, teklif fiyatları içerisinde giyim bedeli öngörmedikleri anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi - G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar  bölümünde;

 

“2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır…

 

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

 

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

 

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede; idari şartnamede yemek, yol ve giyim bedelinin öngörülmediği, dolayısıyla isteklilerce teklif fiyatına dahil edilmesinin istenmediği, zira böyle bir durumda Tebliğin yukarıda yer verilen düzenlemeleri doğrultusunda idarece dokümanda açık bir düzenleme yapılması gerektiği, teknik şartname düzenlemesinden kıyafetin yüklenici tarafından karşılanmasının ve teklif fiyata dahil edilmesinin istendiği sonucuna varılamayacağı, şikayetçi dışında diğer teklif sahiplerinin giyim maliyetini tekliflerine dahil etmediği, idarece de yaklaşık maliyet hesabında bu maliyete yer verilmediği tespit edilmiş olup, tekliflerin giyim maliyetini de içermesi gerektiği bu nedenle ihalede ilk dört teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul