İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1435
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :69
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1435
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik Hizmetleri Gıda B.Sayar Reklam ve Orgnz. San. Tic. Ltd. Şti., İstoç Ticaret Merkezi 39. Ada No: 12-14 Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimliği, Tıbbiye Cad. No: 13 34668 Haydarpaşa Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5443
Başvuruya konu ihale:
 2007/182223 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 23 Aylık Malzeme Dahil Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.02.G015/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimliği’nce 03.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Yılları 23 Aylık Malzeme Dahil Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri İhalesi” ne ilişkin olarak Marmara Temizlik Hizmetleri Gıda B.Sayar Reklam ve Orgnz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede yer alan benzer iş tanımının ihale konusu işten dar kapsamlı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin ve sözleşme tasarısının 27 nci maddesinin birbiri ile çelişkili olduğu ve her ikisinin de Kanuna aykırı olduğu,

 

            3) İş yerinin sigortalanması konusunda Genel Şartname ile sözleşme tasarısında birbiriyle çelişen ifadeler olduğu,

 

            4) Birim fiyat teklif cetvelinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamede bazı kalemler için marka adı belirtildiği,

 

            6) Teknik şartnamede öngörülen galoşların teklif fiyata dahil edilmemesinin istenildiğini, ayrıca buzlanmaya karşı dökülecek tuzun maliyetinin kime ait olduğunun anlaşılamadığı, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İddiaya ilişkin idarenin cevabı çamaşır yıkama hizmetinin hizmetin küçük bir kısmına tekabül etmekte olduğu için benzer iş tanımında yer verilmemiş olduğudur.

 

            İhale ilanında ve İdari Şartnamede ihale konusu işin adı, (235 kişi ile) “2008-2009 yılları 23 aylık Malzeme Dahil Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri Alımı”, yapılacağı yer ise, “Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi” olarak gösterilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar gibi yerlerde temizlik hizmetleri” olduğu belirtilmiştir.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, Kamu İhale Kurulunun emsal teşkil edebilecek nitelikteki kararlarında da belirtildiği üzere, temizlik hizmet alımı ihalelerinde hastanelerin benzer iş tanımlarını “hastane temizlik hizmet”leri ile sınırlamasının mümkün bulunduğu, İdari Şartnamede yer alan benzer iş tanımına bakıldığında ise, hastane dışında, alışveriş merkezleri, okullar gibi yerlerde gerçekleştirilen temizlik hizmet alımlarının da bu tanım kapsamında öngörüldüğü dikkate alındığında, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İddiaya ilişkin İdarenin cevabı idarenin gerektiğinde, uygulayacağı cezaların belirtilmiş olduğu ve herhangi bir aykırılığın bulunmadığı şeklindedir.

 

            İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “Hizmetin ifa şeklinde müteahhidin kusurundan doğan gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde bu husus bir tutanakla belgelendirilecektir. Müteahhide yazılı olarak eksikliklerin tamamlanması için 7 günlük süre verililr.

            a) birinci defada 350,00 YTL,

            b) ikinci defada 700,00 YTL,

            c) üçüncü defada 1.050,00 YTL. ceza kesilerek müteahhidin hak edişinden mahsup edilir. Firma uyarılara rağmen eksikliklerini tamamlamadığı ve aynı kusurların devam ettiği takdirde protesto çekmeden teminatı irat kaydedilir.  düzenlemesi,

            Sözleşme tasarısının 17 nci maddesinin (a) bendinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

            a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilip, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir. Buna göre kanun, sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarını söz konusu fesih kararının verebilmesi için zorunlu tutmaktadır. Öte yandan yine aynı Kanunun 4 üncü maddesinde kamu ihale sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu ihalede, İdari şartnamede yer alan cezalar ve kesintilere bağlı olarak sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelerin, anılan Kanun hükmünde belirtilen hususlara aykırı olarak işlem tesis edilmesini gerektirmediği ve sözleşmenin feshine ilişkin bu Kanun hükmünün uygulanmasının mümkün olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

                      

             İddiaya ilişkin İdarenin cevabı, idari ve teknik şartnamede yükleniciden herhangi bir sigorta yaptırılmasının istenilmediği, bu nedenle teminat kapsam ve limitlerinin düzenlenmesine gerek olmadığı şeklindedir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması“ başlıklı 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi,

 

            Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Söz konusu iddia ile ilgili olarak idari şartnamede herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İdarenin başvuru sahibine vermiş olduğu cevapta da yükleniciden sigorta yaptırmasını istemediği belirtilmiştir. Diğer yandan, sözleşme tasarısının Genel Şartnameye atıf yaptığı görülmektedir. Genel Şartnamede ise, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtileceği vurgulanmıştır. Bu düzenlemelerin tümü bir arada değerlendirildiğinde, sözleşme tasarısında teminat kapsam ve limitlerinin belirlenmemiş olmasının, hukuken işyerinin sigortalanması sonucunu doğurmayacağı değerlendirilğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.   

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

                       

            İddiaya ilişkin İdarenin cevabı, giyecek giderinin teklifin ayrı bir bileşeni olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı olarak gösterilmesi ve isteklilerin giyim malzemelerini ayrı fiyatlandırması gerektiği şeklindedir.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar“ başlıklı 26 ncı maddesinde; mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, günlük brüt 5,58 YTL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği, iş kıyafetlerinin ayni olarak verileceği,tatil günlerinde 70 kişinin toplam 1820 gün çalışacağı, aylık böcek ve fare ilaçlama giderlerinin, çamaşırhanede kullanılan makinelerin bakım ve onarım giderlerinin teklif edilecek fiyata dahil edileceği öngörülmüştür.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı düzenlemesinde; “2 – Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde yukarıda anılan idari şartname düzenlemesine uygun olarak  kalemlere (yol bedeli dahil işçi ücretlerine, resmi ve dini bayram günü tatil bedeline, giyecek bedeline, böcek ve fare ilaçlama bedeline, makinelerın bakım ve onarım bedellerine, temizlik malzemeleri bedeline) yer verildiği, söz konusu işin, personel çalıştırmasına dayalı bir iş olduğu, diğer taraftan, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı, bu itibarla, birim fiyat teklif cetvelinin idarece yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.  

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabı, piyasada bulunan bazı ürünlerin markaları ile özdeşleşmiş olduğu, teknik şartnameye marka adı düşünülmeden yazıldığı şeklindedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

            İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

            Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından teknik şartnamede istenilen araç gereç ve malzemeler arasında,  4 adet cam sil takımı ve aylık 200 Kg. sıvı vim (cif) sayılmıştır. İdare tarafından, yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olarak, teknik şartnamede belli bir markanın öngörülmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

                       

            İddiaya ilişkin idarenin cevabı, galoşların genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiği ve tuzun idarece karşılanacağı, ancak dökülmesi işinin firma tarafından yapılacağı şeklindedir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII başlıklı kısmının G başlıklı altbölümünde teklif fiyatına dahil olacak masraflara teknik şartnamede yer verilmeyeceği, bu masrafların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verileceği düzenlenmiştir. Diğer taraftan aynı Tebliğde, giyeceğin de ayrı bir maliyet kalemini oluşturduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirileceği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, firmanın 750.000 adet galoşu ücretsiz olarak sağlaması öngörülmüştür. Diğer taraftan teklif fiyata dahil masrafların düzenlendiği İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde galoşların teklif fiyata dahil edilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde de gösterilmediği, ayrıca, idarenin şikayet başvurusuna verilen cevapta belirtildiğinin aksine, galoşun genel giderler içerisinde değerlendirilebilir bir maliyet kalemi olmadığı, bu durumun da yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin buzlanmaya karşı dökülecek tuzun maliyetinin kime ait olduğunun anlaşılamadığı iddiasıyla ilgili olarak, bu hususun İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil edilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde de bu maliyet kalemine yer verilmediği, ayrıca, idarenin başvuru sahibine vermiş olduğu cevapta tuz maliyetinin idarece karşılanacağının bildirildiği dikkate alındığında, şikayetçinin tuz maliyetinin karışlanmasına yönelik iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İdare tarafından Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde, çalışacak personelin maskeli ve eldivenli olması gerektiği düzenlenmiş, oysa bu hususa İdari Şartnamede yer verilmemiştir. Bu durumun, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı düzenlemesinde yer alan teklif fiyata dahil olacak hususların İdari Şartnamede düzenlenmesi gerektiği düzenlemesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda belirtilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte oldukları tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

         

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 

             Esasta
   Oybirliği, gerekçede
oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

                    2007/182223 İKN’ li ihalede İhalenin  iptali kararına katılmakla birlikte; ihale üzerinde bırakılan  isteklinin sunmuş olduğu   noter onaylı taahhütnamede, genel temizlik ihalelerinin uhdelerinde kalması durumunda  idari ve teknik şartnamede belirtilen  makine , teçhizat, ekipman ve temizlik  malzemelerini temin edeceğini ve sözleşme süresince  hizmet yerinde bulundurulacağı hususlarına  yer verilmiş olmasına rağmen, bu taahhütnameyi geçersiz kabul edilerek buna  ihalenin iptal gerekçeleri arasında yer veren çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

   

            İhale üzerinde kalan isteklinin, makine ve ekipmana ilişkin noter onaylı taahhütnamesini, “idari ve teknik şartnamelerde belirtilen makine, techizat, ekipman ve temizlik malzemelerinin temin edileceği”ne yönelik olarak sunduğu anlaşılmıştır.

 

           Bu itibarla, her ne kadar ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu makine ve ekipmana ilişkin taahhütname başvuru konusu ihaleye yönelik olarak sunulmamış ise de, mevzuatta anılan taahhütnamenin içeriğinin ne şekilde düzenleneceğine ilişkin açık bir düzenleme ya da standart form bulunmadığı, ayrıca, bu taahhütnamenin, “idari ve teknik şartnamelerde belirtilen makine, techizat, ekipman ve temizlik malzemelerinin temin edileceği”ne yönelik olarak sunulduğu dikkate alındığında, söz konusu isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, farklı gerekçeyle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul