İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1437
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :72
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1437
Şikayetçi:
 Kavasoğulları Otomotiv Nakliye Tarım Ürünleri San.Ve Tic. Ltd. Şti., Horozluhan Mahallesi Küçük Kıbrıs San. Sitesi Efsane Sokak No:12 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Mut Devlet Hastanesi Baştabipliği, Deveci Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 33600 Mut/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8360
Başvuruya konu ihale:
 2007/199007 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 40 Kişi İle Malz. Gen. Tem. Yem. Piş. Dağ. İlaç Çam. Yık. Bah. Bak. ve Bilgi. Kull. Hizm. Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.08.61.G017/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mut Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 40 Kişi İle Malz. Gen. Tem. Yem. Piş. Dağ. İlaç Çam. Yık. Bah. Bak. ve Bilgi. Kull. Hizm. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kavasoğulları Otomotiv Nakliye Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarih ve 8360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

                                                                                                                                                      

            1) 17.01.2008 günü idarece yapılan hizmet alım ihalesine istekli olmak amacıyla şartname satın aldığı, ihale dokümanında tespit edilen mevzuata aykırılıklar konusunda idareye dilekçe verdiği, ancak idarece mevzuata aykırı durumların görmezden gelindiği, ve ihaleye bu yüzden teklif veremediği, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; "istenilen makine araç ve gereçler üç yaşından aşağı olacaktır.İdarenin istemesi halinde ilgili faturayı ya da kiralık olması halinde malzemelerin yaşlarını ispat eden belgeleri komisyona sunacaktır...." şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

                                                                                                                                                      

            2) İhale dokümanında yapılan benzer iş tanımından dolayı ihale konusu işlerden birisi yemek pişirme işi olmasına rağmen yemek hizmet alımı iş deneyim belgesi olan bir isteklinin ihaleye katılamayacağı, aynı şekilde temizlik iş deneyim belgesi olan bir isteklinin hiçbir şekilde benzerliği olmamasına karşın bilgisayar hizmetleri işine de teklif verebileceği,

 

            3) İhale dokümanı ekinde yer alan teklif mektubunun mevzuata uygun olmadığı, öncelikle temizlik işçilerinin birim ücreti ile yemek ve bilgisayar işçilerinin birim ücretinin aynı olma ihtimalinin bulunmadığı, ayrıca kullanılacak malzemenin birim olarak tanımlanabileceği, işçi artışının gündeme gelmesi durumunda kullanmadığı halde ilaveten malzeme parası alacağı ya da azaltılması durumunda isteklinin kullandığı halde daha az ücret alacağı, bu nedenle fazla çalışma ücretinin de ayrı olarak birimlendirilmesi gerektiği, netice olarak her işin işçilerinin ayrı ayrı birimlendirilmesi ve fazla çalışma ücreti ile malzeme ücretinin birimlendirilmesi gerekmekte iken hepsinin tek birimde yazılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İhale dokümanında işçilerin giyim ihtiyacına yönelik farklı düzenlemeler yapıldığı, bu durumun çelişkiye yol açtığı, Teknik şartnamede çalıştırılacak işçiler olarak temizlikçi, bilgisayar kullanıcısı, aşçı, elektrikçi, sucu, çamaşırcı tanımlandığı, Sağlık Bakanlığı’nın 2005/29 sayılı genelgesi incelendiğinde bakanlık hastanelerinin yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin istihdamına yönelik ihale yapılabileceğinin ve bunun sayısının belirlenmesinde kadroda bulunan personel sayılarının dikkate alınacağının belirtildiği, ancak bu kapsamda sadece yardımcı hizmetler sınıfında kadrosu olan personeller yerine işçi alınabileceği, dolayısıyla elektrikçi ve sucu teknik personel sınıfına dahil olmadığından söz konusu ihalede elektrikçi ve sucu çalıştırılamayacağı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin son fıkrasında; “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; idare tarafından tanzim edilen 29.02.2008 tarihli tutanakta, başvuru sahibi firmanın ihale günü (17.01.2008) saat 08.40 civarında 829938 numaralı sayman mutemet alındısıyla 200-YTL doküman bedelini yatırdığı ancak hastane satın alma biriminden ihale işlem dosyası almadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Şikayetçinin 28.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan karar ile birlikte alınan ivedilik ve kamu yararı kararının 12.03.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul