• Karar No: 2008/UH.Z-1438
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :126
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1438
Şikayetçi:
 Gültekin Lokantası Tabldot Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., 495 Sokak 31/a Altındağ / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kanuni Kampüsü 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8944
Başvuruya konu ihale:
 2008/2181 İhale Kayıt Numaralı “Yemekhane Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2008 tarih ve 08.09.10.0202/2008-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemekhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gültekin Lokantası Tabldot Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2008 tarih ve 8944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

   İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

   İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın kaldırılması,

 

            2) Teknik şartnamenin 5.a maddesinin ihaleye teklif verilmesini engelleyecek nitelikte olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin “Personel ile ilgili hükümler” kısmının (e) maddesinin İş Kanununa ve önceki Kurul kararlarına aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 10.4. maddesinin önceki Kurul kararlarına aykırı olduğu,

 

5) İdari şartnamenin 26 ncı madde düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin G. “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı kısmı düzenlemesine aykırı olduğu,

 

6) İhale dokümanında yer alan “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararın alınmamış olması nedeniyle ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın usulüne uygun alınmadığı  tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 15 inci maddesinin 2 nci bendinde; “..idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusunun esastan sonuçlandırılmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesine,

 

  
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul