İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1467
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :111
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1467
Şikayetçi:
 Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Artun Apt. B Blok Nu 47/3 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ahmet Necdet Sezer Kampüsü C Blok K 3 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7886
Başvuruya konu ihale:
 2008/4446 İhale Kayıt Numaralı “AKÜ ANS Arşt. ve Uyg.Hast. 2008 Yılı 10 Ay Süreyle 6 Adet Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.08.05.0097/2008-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “AKÜ ANS Arşt. ve Uyg.Hast. 2008 Yılı 10 Ay Süreyle 6 Adet Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 7886 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece ihale dokümanında isteklilerden sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden onaylı özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçesinin teklifleri ile birlikte sunmalarının istenildiği, firmaları tarafından ise özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptıracaklarına dair taahhütname sunulduğu, bu nedenle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan söz konusu belgenin istenemeyeceği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı takdirde söz konusu belgenin idareye verilebileceği, bu nedenle tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrasında yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 inci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

           

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan; aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda Nokta Özel Güvenlik Sav. Eğit. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. tarafından 17.03.2008 tarih ve 7889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul