İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1468
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :112
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1468
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik Hiz. Gıda Bilgisayar Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., İstoç Ticaret Merkezi 39. Ada No:12-14 Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Tıbbiye Caddesi Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8424
Başvuruya konu ihale:
 2008/27623 İhale Kayıt Numaralı “3 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2008 tarih ve 08.08.65.0203/2008-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.03.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “3 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik Hiz. Gıda Bilgisayar Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarih ve 8424 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2007/178986 İKN’li “2008-2009 yılları 23 aylık malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri” ihalesine yönelik olarak yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine, bahse konu ihalenin ihale dokümanında tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle 2008/UH.Z-711 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmesine karşın, idarenin söz konusu Kurul kararını dikkate almadan aynı şartnameyi kullanarak ve firmalarını davet etmeden pazarlık usulü ile ihaleye çıkmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; “İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          ç) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,

          koşulları aranır.” hükmü yer almaktadır

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 inci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi, yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul