İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1472
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :128
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1472
Şikayetçi:
 Adalı Güv. Optik Tem. İnş. Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Sağlık Sokak Nu 14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yargıtay Başkanlığı,Atatürk Bulvarı Nu 100 Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7492
Başvuruya konu ihale:
 2007/197593 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2008 tarih ve 08.07.78.0102/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yargıtay Başkanlığı’nca 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.03.2008 tarih ve 7492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.02.2008 tarihinde yapılan temizlik hizmet alımı ihalesine teklif verdikleri, ihale sonucunda ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, ihalenin Çınar Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale konusu işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada temizlik malzemesi ve giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 449.048,07 YTL olarak ortaya çıktığı, ihale üzerinde bırakılan Çınar Turizm Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise teklif tutarının 449.560,76 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti ile teklif tutarı arasında sadece 512,69 YTL fark olduğu, adı geçen isteklinin bu farkın 480,00 YTL’sini temizlik malzemesi karşılığı olarak hesapladığı dikkate alınırsa geriye 36,69 YTL tutar kaldığı, bu tutarla 50 personelin giyim malzemelerinin ve iş ayakkabılarının karşılanmasının mümkün olmayacağının açık olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için öngördüğü tutarın hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleri yansıtmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin teklifinin reddedilerek ihalenin 450.500,00 YTL teklif fiyatla kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen gider kalemlerini karşılayan en düşük ve en avantajlı, en makul, hayatın olağan akışı içerisinde teklif edilebilecek en uygun teklif olduğu, idarece verilen ihale kararının düzeltilerek ihalenin üzerlerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında: İdari Şartnamemizin 36.1. maddesinde belirtildiği üzere tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiştir. 12.02.2008 tarihinde yapılan Temizlik Hizmeti alımı ihalesine 15 firma teklif vermiş. Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tuk. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Sti.´nin verdiği teklif 450.500.00 YTL ile 2. sırada yer almıştır. Komisyonumuzun teklifleri ayrıntılı olarak incelemesi sonucunda ihaleye teklif veren Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Adalı Güvenlik Optik Temizlik l.td Şti ve M.S.T Tem. Medikal İnş. Tic. Ltd. Şti.´nin verdiği tekliflerin teklif fiyatı aşırı düşük olduğundan teklif sahiplerinin teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler için ayrıntılı bilgiler istenilmiştir.

Açıklama istenilen en düşük teklif veren Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 50 kişilik personelin 9 (dokuz) ay 29 (yirmidokuz) günlük yemek, yol, giyim. maaş. SSK vb. vergi giderlerini hesaplarken Kamu İhale Kurumu İşçilik hesaplama modülünden faydalanmış söz konusu işçilik hesaplama modülü açıklama ekinde sunulmuştur, ayrıca teknik şartnamede belirtilen 9 (dokuz) ay 29 (yirmidokuz) günlük temizlik sarf malzemesinin tamamını söz konusu Firma ATA-1 Temizlik Gıda Tekstil İnş. Tic. Ltd. Şti.’den 480,00 YTL bedelle alacağını ve malzemeleri Başkanlığımızın göstereceği depoya teslim edeceğini proforma faturada belirtmiş, temizlik hizmetlerinde kullanacağı kıyafetler içinde proforma faturayı açıklamaların içerisine eklemiş ve teklif etliği fiyat işçilik maliyeti ve sözleşme giderleri üzerinde olup, belli bir miktarda firma kazancı da bulunmaktadır.

 

M.S.T Tem. Medikal. İnş. Tic. Ltd. Şti. idaremizce belirlenen süre içerisinde açıklamasını getirmediğinden teklifi değerlendirilmemiştir. Açıklamasını süresinde getiren firmalardan istenilen açıklamalar yeterli görüldüğünden Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti.´nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; 9 ay 29 günlük 50 işçi ile malzemeli temizlik hizmeti alımı işidir.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “yüklenici personeline aylık 26 iş günü üzerinden kişi başı günlük brüt 2,40 YTL yol bedeli, aylık 26 iş günü üzerinden kişi başı günlük brüt 2,00 YTL yemek bedeli, 50 kişilik personel için yıllık giyecek giderleri ve personeli takması zorunlu olan kimlik kartı bedeli ile teknik şartnamenin 7.2 maddesinde belirtilen malzemelerin tümü teklif fiyat dahildir. Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Resmi ve dini bayram günleri personel çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “bu işte iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi oranı % 2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36.1 maddesinde; “bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Bahse konu ihalede 23 adet ihale dokümanı satın alınmış olup, 12.02.2008 tarihinde yapılan ihaleye 16 istekli katılmıştır.

 

            İhale komisyonu, teklif fiyat açısından ilk üç sırada olan Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Adalı Güv. Opt. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve M.S.T. Tem. Medikal İnş. Tic. Ltd. Şti.’nden, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiğinden bahisle, tekliflerinin açıklanmasını talep etmiştir.

 

            İhaleye 449.560,76 YTL teklif fiyat ile en düşük teklif fiyatı veren Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük sorgulamasına verdiği açıklamada; yemek ve yol dahil 449.048,07 YTL işçilik maliyeti, 25,00 YTL giyim bedeli 480,00 YTL malzeme bedeli ve 7,69 YTL firma karı açıklamasında bulunmuştur. Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. teklif fiyatın ayrıntılarına ilişkin proforma fatura ve belgeleri açıklaması ekinde sunmuştur.

 

            Başvuru sahibi Adalı Güv. Opt. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ise 450.500,00 YTL teklifi için aşırı düşük sorgulamasına verdiği açıklamada; yemek ve yol dahil 449.048,07 YTLişçilik maliyeti, 750,00 YTL giyim maliyeti, 664,57 YTL giyim maliyeti, 14,86 YTL firma karı açıklamasında bulunmuştur. Adalı Güv. Opt. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif fiyatın ayrıntılarına ilişkin proforma fatura ve belgeleri açıklaması ekinde sunmuştur.

 

            İhale komisyonu belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamaları uygun bularak, ihalenin, ihaleye en düşük fiyat teklifinde bulunan  Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, teklif fiyat açısından ikinci sırada olan başvuru sahibi Adalı Güv. Opt. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            İhaleye ilişkin idari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde Kurum İşçilik Modülünde yapılan hesaplamada; yol ve yemek dahil asgari işçilik maliyeti 449.048,07 YTL olarak ortaya çıkmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Çınar Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 50 kişiye ait giyim için 25,00 YTL bedel öngördüğü, dolayısıyla kişi başına 0,50 YTL giyim bedeli düştüğü, bu tutarla giyimin karşılanmasının hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde mümkün olmadığı, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.           

           

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale dokümanında ekonomik ve teknik yeterlik kriteri olarak; “Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” düzenlemesine yer verilmiş olup, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi Adalı Güv. Opt. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içerisinde Asya Katılım Bankası A.Ş. Siteler Şubesince düzenlenmiş Banka Referans Mektubu  ve bu mektubun teyidine ilişkin Şube Teyit Yazısı bulunduğu, ancak Mali Durum Beyanı belgesinin ise olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının “Referans Mektubu, Bankalardan Temin Edilecek Mali Durum Belgesi” açıklaması taşıyan “Belge 7” bölümünde; Adalı Güv. Opt. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. için “var “ kaydı düşüldüğü görülmüştür. Bu nedenle teklifinin yeniden değerlendirilmesi ve sonucuna göre  işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin mali durum belgelerinin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.         

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul