İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1476
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :9
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1476
Şikayetçi:
 Doğan Güvenlik Kor. Eğt. Danş. ve Tic. Ltd. Şti., Arpaemini Mahallesi Morova Sokak, No: 34/3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Eski Londra Asfaltı, Bedaş Güngören İşletme Müdürlüğü Yanı, No: 149 34220 Esenler /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6349
Başvuruya konu ihale:
 2007/196128 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2008 tarih ve 08.06.80.G022/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nce 23.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğan Güvenlik Kor. Eğt. Danş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye teklif verdikleri, idarenin 28.01.2008 tarihli yazısına istinaden maliyet açıklamalarını sundukları, ihalenin Çetin Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı ve anılan firma ile 21.02.2008 tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olarak sözleşme imzaladığı, halen işi yürüten firma olarak idareye yaptıkları şikayetin idari şartnamenin 34 üncü maddesi gereğince reddedildiğinin bildirildiği, tekliflerinin değerlendirilmeye alınmama gerekçelerinin mevzuata uygun olmadığı,

 

1) İdarece 76 güvenlik personeline kıyafetlerin iki yazlık iki kışlık olarak verilmesi gerektiğinin ve kıyafet giderini tekliflerine eksik yansıttıklarının belirtildiği, oysa söz konusu maliyet kaleminin birim olarak belirtildiği, toplam bedelin diğer giderler içerisinde yer aldığı, tekliflerini mevzuata uygun olarak verdikleri,

 

2) Matbu evrak giderlerinin tekliflerine eksik yansıttıklarının belirtildiği, oysa söz konusu maliyet kaleminin birim olarak belirtildiği, toplam bedelin diğer giderler içerisinde yer aldığı, tekliflerini mevzuata uygun olarak verdikleri,

 

3) İdarece, İkitelli ve Habipler TM kamera sistem giderlerinin tamamının teklif bedeline yansıtılması gerektiğinin, bu kameraların yükleniciye ait olmayıp idareye ait olacağının belirtildiği, ancak kamera sisteminin idarenin kendisine satılacağı konusunun şartname ve eklerinin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde belirtilmediği, bahse konu edilen 26.3.7 nci maddesinde ise idarenin kendi malı olacağı değil bu giderle ilgili yapılacak maliyetin teklife dahil edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, kaldı ki, kamera sisteminin idarenin demirbaşına dahil olacağı ifade edilmiş olsa dahi bu durumun Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin tanımlandığı, farklı faaliyet uzmanlığı gerektiren işlerin birlikte ihale edilemeyeceği, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında güvenlik hizmeti veren firmaların faaliyet kapsamı güvenlik sistemlerinin alım-satımı ve kurulmasını içermediği, kamera sisteminin alımı ve satımı ayrı bir uzmanlık gerektirdiğinden bu faaliyetleri yürüten firmaların 5188 sayılı yasa kapsamında bulunmadığı, bu nedenle İdarenin demirbaşı olacak malzemeler için mal alımı ihalesi ile temin edilmesi yoluna gidilmesi gerektiği ,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, idarece 76 güvenlik personeline kıyafetlerin iki yazlık iki kışlık olarak verilmesi gerektiğinin ve kıyafet giderini tekliflerine eksik yansıttıklarının belirtildiği, oysa söz konusu maliyet kaleminin birim olarak belirtildiği, toplam bedelin diğer giderler içerisinde yer aldığı, tekliflerini mevzuata uygun olarak verdiklerini iddia etmektedir.

 

İdare, giyim bedellerini tevsik eden, İdeal İş Üniformaları Teks. firmasına ait proforma fatura incelendiğinde, giyim eşyalarına verilen birim fiyatların, Maliye Bakanlığınca koruma (Bekçiler) personeli için belirlenen birim fiyatlarla karşılaştırıldığında, normal olduğunun görüldüğünü, ancak proforma faturada belirtilen giyim eşyası miktarlarının bir yazlık bir kışlık giyim eşyasını karşılayacak şekilde olduğunu, fiyatın da (23.484,00 YTL) buna göre hesaplandığını, teknik şartnamenin 7.18 maddesinde yüklenicinin özel güvenlik görevlilerine vermek zorunda olduğu yazlık kıyafetleri, en geç Mayıs 2008-2009 ayı, kışlık kıyafetleri en geç Ekim 2008-2009 ayı sonuna kadar personele teslim etmek ve giydirmekle yükümlü olduğunun belirtildiğini, ihale konusu iş 01.03.2008-31.12.2009 tarihleri arasını kapsadığı için giyim eşyalarının iki yazlık ve iki kışlık olarak verileceğinin açıkça belirtildiğini, bu nedenle başvuru sahibinin teklifine 46.968,00 YTL (23.484,00 x
2 ) yansıtması gerekirken, 23.484,00 YTL eksik giyim bedeli yansıttığını belirtmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca,

26.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren vardiyalı çalışan her Güvenlik Görevlisine ayda 26 gün yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecektir. Bu ödeme ikinci ve takip eden yıllar için DİE´ce açıklanan ÜFE artış oranı kadar arttırılacaktır. Yemek bedeli günlük 3,50 YTL/Brüt, yol bedeli günlük tutarı 3,50 YTL/Brüt´ dır. Ay içerisinde 26 günden fazla çalışılması halinde, fazla çalışılan günler içinde de bu bedeller nakdi olarak ödenecektir. Nakdi olarak ödenen yemek ve yol bedelleri işçi bordrolarda gösterilecektir.

26.3.2. İşe başlama tarihinden sonra vardiyalı çalışan her Güvenlik Görevlisine Özel Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesinde miktarı ile özellikleri belirtilen yazlık ile kışlık giyim eşyalarını ayni olarak verilecektir.

26.3.3. Yüklenici çalıştırdığı Güvenlik Görevlisine en az, İhale (son teklif verme) tarihinde yürürlülükte bulunan ve 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin Brütünün en az % 25 fazlası maaş verecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.) Asgari ücret değişimlerinde, belirlenen personel ücretleri de güncelleştirilir.

26.3.4. 2008 ve 2009 yılında Resmi ve Dinî bayram günleri 26 gün olacaktır. 380 kV olan trafo merkezlerinde, bunlar 5 adet olup, bir günde 6 güvenlik görevlisi çalışacaktır. 154 kV trafo merkezlerinde bunlar 9 adet olup, bir günde 3 güvenlik görevlisi çalışacaktır.

Resmi ve Dini bayramlarda çalışan özel güvenlik personellerine bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Bu ücretlerde maaş bordrosunda gösterilecektir.

26.3.5 Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dahildir.

26.3.6 Asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderler (her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilir / Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII/H-b) teklif fiyatına dahil edilecektir.

26.3.7 Teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen cihaz ve malzemelerle İkitelli ve Habibler Trafo Merkezine Kamera ve Kayıt Sisteminin kurulması ve çalışır halde İdareye teslim edilmesi teklif fiyata dahildir.

26.3.8 Teknik Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen ve yüklenici tarafından temin edilecek vardiya form, tutanak ve raporları (Devir Teslim ve Rapor Defteri, Vardiya Tutanak Defteri, Misafir Kayıt Defteri, İdarece ihtiyaç duyulacak diğer belgeler vs.) teklif fiyata dahildir. bu giderlerin tamamı teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 dur.”

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 7.18. maddesi: “yüklenici özel güvenlik görevlilerine vermek zorunda olduğu yazlık kıyafetleri en geç Mayıs 2008-2009 ayı, kışlık kıyafetleri en geç Ekim 2008-2009 ayı sonuna kadar personele teslim etmek ve giydirmekle yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiş, anılan şartnamenin “yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 7.19 maddesinde, yüklenicinin özel güvenlik görevlilerine aşağıda belirtilen giyim eşyalarını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip, standarda uygun ve yeni olarak vermekle yükümlü olduğu belirtilmiş,

Yazlık kıyafete ait giyecekler:

a)      Kep,

b)      Gömlek (Kısa kollu) (2 adet)

c)      Pantolon

d)      Ayakkabı

 

Kışlık kıyafete ait giyecekler:

a)      Gömlek (Uzun kollu) (2 adet)

b)      Pantolon

c)      Ayakkabı

d)      Kazak

e)      Kışlık mont

f)        Yağmurluk

g)      Kravat

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif bileşenleriyle ilgili olarak idareye sunduğu yazılı açıklamasında giyim bedellerini tevsik eden, İdeal İş Üniformaları Teks. Promosyon San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 21.01.2008 tarih ve 56 sayılı proforma fatura sunduğu, giyim bedellerini teknik şartnamenin 7.19 maddesinde belirtilen sayıya uygun miktarda verdiği, idarece giyim bedellerini tevsik eden proforma faturada giyim eşyalarına verilen birim fiyatların, Maliye Bakanlığınca koruma (bekçiler) personeli için belirlenen birim fiyatlarla karşılaştırıldığında normal olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar idarece başvuru sahibinin sunduğu proforma faturada belirtilen giyim eşyası miktarlarının bir yazlık, bir kışlık giyim eşyasını karşılayacak şekilde olduğu, oysa giyim eşyalarının iki yazlık ve iki kışlık olarak verileceğinin belirtildiği iddia edilmekteyse de; yukarıda belirtilen düzenlemeden, sadece kısa ve uzun kollu gömlekler için 2 adet, diğer kıyafetler için ise birer adet verileceğinin düzenlendiği, giyim eşyalarının iki yazlık ve iki kışlık olarak verileceğinin açıkça belirtilmediği, idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde sadece 1 kalem olarak 76 kişilik özel güvenlik personeli alımının belirtildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, matbu evrak giderlerinin tekliflerine eksik yansıttıklarının belirtildiğini, oysa söz konusu maliyet kaleminin birim olarak belirtildiğini, toplam bedelin diğer giderler içerisinde yer aldığını, tekliflerini mevzuata uygun olarak verdiklerini iddia etmektedir.

 

İdare, isteklinin açıklama yazısında, ihale konusu işin ifası sırasında 22 ay boyunca 4 adet silah devir teslim ve rapor defteri, 4 adet devir teslim ve rapor defteri, 3 adet özel güvenlik kontrol form defteri, 7 adet araç ve ziyaretçi kayıt defteri, 3 adet silah teslim ve tesellüm defteri ve 4 adet vardiya tutanak defteri olmak üzere 25 adet defter kullanacağını ve bir matbu evrakı 3,00 YTL´den alacağını taahhüt ettiğini, ancak bu adı geçen 6 kalem matbu evrakın ihale konusu 14 Trafo Merkezinde de en az birer adet kullanılacağını, buna göre en az 84 adet matbu evrak bedeli olan 252,00 YTL´nin teklife dahil edilmesi gerekirken 25 adet matbu evrak bedeli olan 75,00 YTL´nin teklife dahil edildiğini, dolayısıyla 177,00 YTL matbu evrak bedelinin teklif fiyatına yansıtılmadığını belirtmektedir.

 

Başvuru sahibinin yazılı açıklamasında Matbaa Plaza firmasına ait 21.01.2008 tarihli tarih ve 1975 sayılı proforma fatura sunduğu, silah devir teslim defteri rapor defteri, özel güvenlik görevlisi kontrol formu, araç ziyaretçi kayıt defteri, silah teslim ve tesellüm defteri, vardiya tutanak defteri ve devir teslim rapor defterine ilişkin her bir matbu evrakın 3,00 YTL’den alınacağının belirtildiği, teklif bileşenlerine ilişkin olarak sunduğu yazıda ihale konusu hizmetin ifası sırasında 22 ay boyunca kullanılacak matbu evraklar; 4 adet silah devir teslim ve rapor defteri, 4 adet devir teslim ve rapor defteri, 3 adet özel güvenlik kontrol form defteri, 7 adet araç ve ziyaretçi kayıt defteri, 3 adet silah teslim ve tesellüm defteri ve 4 adet vardiya tutanak defteri olmak üzere 25 adet defter kullanılacağını, birim fiyat tutarlarına ait proforma teklif formunun Ek’te sunulduğunu, 25 adet X 3,00 YTL = 75,00 YTL matbu evrak giderinin teklife dahil edildiğini belirttiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26.3.8 maddesi; “Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen ve yüklenici tarafından temin edilecek vardiya form, tutanak ve raporları (Devir Teslim ve Rapor Defteri, Vardiya Tutanak Defteri, Misafir Kayıt Defteri, İdarece ihtiyaç duyulacak diğer belgeler vs.) teklif fiyata dahildir. Bu giderlerin tamamı teklif fiyata dahildir.” şeklinde, teknik şartnamenin “Yüklenicinin Kayıt Tutma Zorunluluğu” başlıklı 8 inci maddesi ise; “İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde yüklenici tarafından temin edilecek vardiya form tutanak ve raporları (devir teslim ve rapor defteri, vardiya tutanak defteri, misafir kayıt defteri, idarece ihtiyaç duyulacak diğer belgeler vs.) düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya form tutanak ve raporlarını inceleyebilirler. İdare ve yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazıları ile vardiya form tutanak ve raporlarına tarih ve saat belirterek tespitlerini yazabilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında, söz konusu evrakların sayısı veya miktarı konusunda açık ve net olarak herhangi bir hususun belirtilmediği, başvuru sahibinin toplam 25 adet defter kullanılacağını belirttiği, birim fiyat tutarlarına ait proforma teklif formunu idareye sunduğu, 25 adet defter için 75,00 YTL matbu evrak giderinin teklife dahil edildiğini belirttiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, idarece, İkitelli ve Habipler TM kamera sistem giderlerinin tamamının teklif bedeline yansıtılması gerektiğinin, bu kameraların yükleniciye ait olmayıp idareye ait olacağının belirtildiğini, ancak kamera sisteminin idarenin kendisine satılacağı konusunun şartname ve eklerinin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde belirtilmediğini, yapılan düzenlemelerden, idarenin kendi malı olacağının değil bu giderle ilgili yapılacak maliyetin teklife dahil edilmesi gerektiğinin anlaşıldığını, kaldı ki, kamera sisteminin idarenin demirbaşına dahil olacağı ifade edilmiş olsa dahi bu durumun Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu, farklı faaliyet uzmanlığı gerektiren işlerin birlikte ihale edilemeyeceğini, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında güvenlik hizmeti veren firmaların faaliyet kapsamının güvenlik sistemlerinin alım-satımı ve kurulmasını içermediğini, kamera sisteminin alımı ve satımının ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini, bu faaliyetleri yürüten firmaların 5188 sayılı yasa kapsamında bulunmadığını iddia etmektedir.

 

İdare, idari şartnamede kamera ve kayıt sisteminin tüm giderlerinin teklif fiyata dahil edileceğinin, kamera ve kayıt sisteminin idareye ait olacağının, dolayısıyla ihale konusu iş bittikten sonra da söz konusu Trafo Merkezlerinde kalacağının düzenlendiğini, başvuru sahibinin teknik şartnamede teknik özellikleri ve miktarları yazılı malzemelerle kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işi bedelinin 142.226,59 YTL olarak belirttiğini, kullanım bedeli adı altında bu bedelden sadece 52.149,75 YTL’yi teklif fiyatına yansıttığını, idari şartname ve eklerinde bu güvenlik sisteminin ihale konusu iş süresince kullanılacağına dair bir ifade kullanılmadığını, tam tersine idari şartnamenin 26.3.7 nci maddesinde teklif fiyata dahil edileceği hususunun açıkça belirtildiğini ifade etmektedir.

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu hizmetin adının, silahlı özel güvenlik hizmeti alımı işi olduğu belirtilmiş, 2.c maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türü: “İkitelli (8), Atışalanı (8), Habibler (8), Alibeyköy (8), Bahçeşehir (4), Taşoluk (4), Küçükköy (4), Yenibosna (4), Etiler (4), Zekeriyaköy (8), Topkapı (4), Maslak (4), Kasımpaşa (4) ve Bahçelievler (4) Trafo Merkezlerinde görev yapan personelin, ziyaretçilerin, veya diğer resmi görevler için gelenlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması, gerekli koruma ve güvenlik önlemlerinin alınması, trafo merkezi ve müştemilatının taşınır, taşınmaz malları ile, her türlü hırsızlık, yağma, yıkma, yangın, sabotaj, terör, görevli personeli zorla işten alıkoyma, huzur, sağlık ve vücut bütünlüklerine yönelik tehdit ve tehlikelere vb. eylemlere karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması, trafo merkezine giren ve çıkan personel veya misafirlerin ve araçlarının güvenli bir şekilde ve kurallara uygun olarak yönlendirilmesi hizmetlerini teknolojik gelişmelere uygun olarak, özel uzmanlığa dayanan ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilmiş ve bu Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan Özel Güvenlik Firmasına ait 76 adet "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi" ile yerine getirilmesi ve teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen Kamera ve Kayıt sistemi malzemeleri ile İkitelli ve Habibler Trafo Merkezine kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette İdareye teslim edilmesi işi olduğu belirtilmiş, işin yapılacağı yerlerin; İkitelli (İst), Atışalanı (İst.), Habibler (İst.), Alibeyköy (İst), Bahçeşehir (İst), Taşoluk (İst), Küçükköy (İst), Yenibosna (İst), Etiler (İst), Zekeriyaköy (İst.), Topkapı (İst.), Maslak (İst.), Kasımpaşa (İst.), Bahçelievler (İst.)” şeklinde düzenlenmiş, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde de aynı yolda düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin, 2 nci maddesinde ihalenin kapsamı; “5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre, 1 inci İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’ne bağlı İkitelli, Atışalanı, Habibler, Alibeyköy, Bahçeşehir, Taşoluk, Küçükköy, Yenibosna, Etiler, Zekeriyaköy, Topkapı, Maslak, Kasımpaşa, Bahçelievler trafo merkezlerine müştemilatının 76 adet silahlı özel güvenlik görevlilerince yerine getirilmesi ile bu şartname hükümleri kapsamında “Koruma ve Güvenlik Planı” ve “yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” ile yüklenici firmanın işe başlamasını takiben idarece ayrıca tebliği edilecek olan, “Talimatlar”, esaslar, usul ve yöntemler” dahilinde “idarenin talep ve istekleri” doğrultusunda uygulanması ve yürütülmesini kapsar.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 13.1 maddesi; “İkitelli ve Habipler Trafo Merkezlerine kamera ve kayıt sistemi kurulması işi işe başlama tarihinden itibaren 6 (altı ay) içerisinde tamamlanarak çalışır vaziyette İdareye teslim edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek olduğu belirtilmiş, 2 nci maddesinde bu Kanunun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsadığı belirtilmiş, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi: Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin “temel ilkeler” başlığı altında: “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler dikkate alındığında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilmiş ve bu Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan Özel Güvenlik Firmasına ait 76 adet "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi" ile yerine getirilmesi işi ile teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen kamera ve kayıt sistemi malzemeleri ile İkitelli ve Habibler Trafo Merkezine kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işinin birlikte ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 5 inci maddesinde yer alan aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Diğer taraftan Lider Güv. Koruma ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Anılan firmanın teklif bileşenleriyle ilgili olarak idareye sunduğu yazılı açıklamasında, giyim bedellerini tevsik eden Baysan Giyim İş Elbiseleri Konfeksiyon Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 17.01.2008 tarih ve 3478 sayılı proforma fatura sunduğu, giyim bedellerini teknik şartnamenin 7.19 uncu maddesinde belirtilen sayıya uygun miktarda verdiği, idarece giyim bedellerini tevsik eden proforma faturada giyim eşyalarına verilen birim fiyatların, Maliye Bakanlığınca koruma (bekçiler) personeli için belirlenen birim fiyatlarla karşılaştırıldığında normal olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar idarece anılan firmanın sunduğu proforma faturada belirtilen giyim eşyası miktarlarının bir yazlık, bir kışlık giyim eşyasını karşılayacak şekilde olduğu, oysa giyim eşyalarının iki yazlık ve iki kışlık olarak verileceğinin belirtildiği iddia edilmekteyse de; yukarıda belirtilen düzenlemeden, sadece kısa ve uzun kollu gömlekler için 2 adet, diğer kıyafetler için ise birer adet verileceğinin düzenlendiği, giyim eşyalarının iki yazlık ve iki kışlık olarak verileceğinin açıkça belirtilmediği, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli eki birim fiyat teklif mektubunda sadece 1 kalem olarak 76 kişilik özel güvenlik personeli alımının belirtildiği anlaşıldığından, söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Anılan firmanın yazılı açıklamasında matbu evrak giderleri ile ilgili olarak Konsan Matbaacılık Etiket ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti’ne ait 17.01.2008 tarihli proforma fatura sunduğu, silah devir teslim defteri, devir teslim defteri, özel güvenlik görevlisi kontrol formu, araç ve ziyaretçi kayıt defteri, silah teslim ve tesellüm defteri ve vardiya tutanak defteri kullanacağını ve her bir matbu evrakı 1,30 YTL´den alacağını taahhüt ve beyan ettiği, teklif bileşenlerine ilişkin yazıda ihale konusu hizmetin ifası sırasında 22 ay boyunca 3 adet silah devir teslim ve rapor defteri, 3 adet devir teslim ve rapor defteri, 2 adet özel güvenlik görevlisi kontrol formu, 6 adet araç ve ziyaretçi kayıt defteri, 2 adet silah teslim ve tesellüm defteri ve 3 adet vardiya tutanak defteri olmak üzere 19 adet defter kullanacağını ve bir matbu evrakı 1,30 YTL´den alacağını taahhüt ettiği, proforma teklif formunu sunduğu, 19 adet X 1,30 YTL = 24,70 YTL matbu evrak giderinin teklife dahil edildiği anlaşılmıştır.

 

İdari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, söz konusu evrakların sayısı veya miktarı konusunda açık ve net olarak herhangi bir hususun belirtilmediği, anılan firmanın toplam 19 adet defter kullanılacağını belirttiği, birim fiyat tutarlarına ait proforma teklif formunu idareye sunduğu, 19 adet defter için 24,70 YTL matbu evrak giderinin teklife dahil edildiğini belirttiği anlaşıldığından, firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

3) İkitelli ve Habipler TM kamera sistem giderlerinin tamamının teklif bedeline yansıtılması gerektiği yolundaki iddiaya gelince; yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında, teknik şartnamenin 13.1 maddesinden kamera ve kayıt sistemi İdareye ait olacağının, dolayısıyla ihale konusu iş bittikten sonrada söz konusu Trafo Merkezlerinde kalacağının açık ve net bir şekilde anlaşılamadığı, bu hususun tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini ve değerlendirilmesini engellediği, anılan firmanın teknik şartnamede teknik özellikleri ve miktarları yazılı malzemelerle kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işi bedelini 210.403,23 YTL olarak belirttiği ve 22 aylık amortisman tutarı adı altında bu bedelden 77.147,86 YTL’yi teklif fiyatına yansıttığı görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, 76 adet "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi alımı işi ile kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işinin birlikte ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 5 inci maddesinde yer alan aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Kaldı ki; idarece sadece Doğan Güvenlik Kor. Eğt. Danş. ve Tic. Ltd. Şti. ile Lider Güv. Koruma ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek, yanlızca bu firmalardan teklif bileşenleriyle ilgili olarak açıklama istemesinin de 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu” ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yaran bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam´ edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10.5 inci maddesinde: “Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz.” hükmüne aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, açıklama talebine karşı verilen cevabın 08.02.2008 tarihinde başvuru sahibine iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, anılan kararın 13.02.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine, başvuru sahibinin 21.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 27.02.2008 tarihli cevabının aynı gün başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu 21.02.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

İdari şartnamenin 52.1.11 nci maddesinde, personelin görev yerleri ve soyunma mekanının idarenin direktifleri doğrultusunda dizayn edilmemesi durumunda 1.500 YTL ceza öngörülmektedir.

 

Söz konusu düzenleme ile personelin görev yerleri ve soyunma mekanının, idarece nasıl ve ne şekilde dizayn edileceğine ilişkin idari ve teknik şartnamede sınırları belirtilen bir düzenleme yapılmaması nedeniyle ihaleye teklif veren isteklilerin tereddüte düşmesi kaçınılmazdır. Zira ihaleye teklif veren isteklilerin teklif maliyetini oluşturan teklif bileşenlerini teklif vermeden önce hiçbir teddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri gerekmektedir. soyut ve idarenin  takdirine bırakılan bir  düzenleme ile ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir. Bu şekilde ki bir düzenleme, idarenin takdirine bağlı olarak isteklilerin lehine ve/veya aleyhine sonuç doğurabilecek nitelikte olduğundan, ihalenin, objektif esaslara göre belirtilmiş olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine göre  sonuçlandırılması mümkün değildir. Bu tür hükümler, kötü niyetli idarelerin hatalı işlemine prim veren bir düzenlemeler olduğu için idarelerin ihaleyi almasını istemedikleri  yüklenicilere, sözleşmenin uygulanması sırasında  subjektif bir değerlendirmeyle ceza vermesi ve sözleşmeyi haksız bir şekilde fesh etmesi muhtemeldir. İdareler yapmış olduğu düzenlemelerde ne istediğini açıkça belirtmesi gerekmektedir. Sözleşme imzalayan yüklenicilerin, hangi durumda (nasıl ve ne şekilde bir düzenleme yapmaları gerektiğini bilmeleri ) cezaya muhatap kalacaklarını bilmeleri ve teklif maliyetini ona göre oluşturmaları mevzuat gereğidir.

 

İdarenin subjektif takdirine bırakılan bu düzenlemenin ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul