İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1477
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :10
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1477
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danışmanlık Eğit. Alarm Cihaz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti., Özdemir Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Çarıkçı Han, No: 34-35 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği, 43500 Simav / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6766
Başvuruya konu ihale:
 2008/4133 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 08.07.13.G022/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan             Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Has Özel Güvenlik Danışmanlık Eğit. Alarm Cihaz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.03.2008 tarih ve 6766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ihalede kesinleşen ihale kararıyla ihalenin başka bir firmanın üzerinde kaldığının bildirildiği, teknik şartnamenin 5.2 maddesinde resmi tatil ve bayram günlerinde de personel çalıştırılacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği teklifte resmi tatil ve bayram günleri için herhangi bir fiyat öngörüp öngörmediğinin net olmadığı, kaç kişiyi çalıştıracağının, kıyafet ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için bir bedel öngörüp öngörmediğinin belirsiz olduğu, ilgili firmanın sigorta ve kıyafet giderini karşılayamadığı, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İddiaya ilişkin idarenin cevabında; 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi zorunlu olduğundan, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümana içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları, ihaleye teklif veren isteklilerin ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları gerektiği, teknik şartnamenin 11 nci maddesinde çalıştırılacak güvenlik elemanlarının yürürlükteki İş Kanunu hükümlerine göre fazla mesai uygulaması yapılmadan vardiya sistemine göre çalıştırılacağının belirtildiği, güvenlik elemanlarının sayısının 4 olduğu, fazla mesai uygulaması yapılmayacağının ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının yükleniciye ait olduğunun açık olduğu, şikayetçi firmanın teklifinin 106.755.00-YTL, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise 106.633.00 YTL olduğu, aradaki farkın 122.00 YTL olduğu, aşırı düşük teklif sorgulamasının hangi şartlarda yapılacağının yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olduğu, teklif edilen bedelin aşırı düşük sınıflaması içerisine girmediği belirtilmiştir.

 

İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddeleri uyarınca; ihale konusu işin 4 kişi ile 34 ay özel güvenlik hizmeti alımı olduğu belirtilmiş, işin 01.03.2008-31.12.2010 tarihleri arasında 34 ay süreceği belirtilmiş, anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlenmiş, 21 inci maddesinde ise bu ihalede, işin tamamı için teklif verileceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. İşçilerin yemek ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması durumunda bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. ihale konusu işte çalışılacak personelin yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları; iş kolu kodu: 8101, tehlike sınıfı: 1, prim nispeti: 1,5 olarak alınmıştır.”

şeklinde düzenlenmiş, teknik şartnamenin 3.6 maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

 

Teknik şartnamenin 5.2 maddesinde yüklenicinin hafta sonu, resmi tatil ve bayram günlerinde hizmetin aksamayacağı şekilde kurumun belirlediği sayıda eleman çalıştıracağı düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” bölümünde: “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari ve teknik şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personelin sayısı ile çalışılacak gün sayısının belli olmamasının yukarıda bahsi geçen Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olmadığı görülmüştür.

 

Diğer yandan, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesi yasal bir zorunluluktur.

 

Fazla ücret ödemesinin istekli açısından teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer aldığı ve isteklinin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerektiği, ancak idari ve teknik şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personelin sayısı ile çalışılacak gün sayısının belli olmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu durumda, idari şartnamede yer alan düzenlemede resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmadığı, teknik şartnamede yer alan düzenlemede ise anılan günlerde çalışacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının açıkça belirtilmediği anlaşıldığından, söz konusu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul