İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1479
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :13
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1479
Şikayetçi:
 Genç Nakliye ve Turizm İnş. Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şerefiye Mahallesi Gaziantep Cad. Çınlar Sok. Aksu Psj. K 2 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Eski İstanbul Cad. Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı No 15 81000 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7486
Başvuruya konu ihale:
 2008/19123 İhale Kayıt Numaralı “2 Adet Sürücülü Yakıt Hariç Araç Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 08.07.75.G014/2008-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Adet Sürücülü Yakıt Hariç Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Genç Nakliye ve Turizm İnş. Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarih ve 7486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren 4 firmadan ikisinin banka referans mektubu olmadığı, bu ihalede mevzuat gereği banka referans mektubu istenmesi gerektiği, komisyonun bunu göz önünde bulundurmadığı, banka referans mektubu olmayan firmaya iş verilmek istendiği, firmalarının teklif cetvelinde birim fiyatlardan ikincisinde rakamsal hata bulunduğu ancak toplam tutarın doğru olması nedeniyle neden değerlendirmeye alınmadığının anlaşılmadığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin ve adres beyanının uygun olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının kendisine 05.03.2008 tarihinde elden tebliğ edildiği, aynı zamanda ihaleye dair herhangi bir itirazının olmadığına dair idare ile karşılıklı olarak bir tutanak düzenleyip imzalandığı, idareye şikayet veya açıklama talebinde bulunmadığı, buna karşın 04.03.2008 tarihli ve 11.03.2008 tarih ve 7486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, varsa vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve adresinin, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul