İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1480
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :14
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1480
Şikayetçi:
 Zengin Kardeşler Gıda Temizlik Yemek Pişirme ve Dağt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Karaer Mahallesi Hükümet Caddesi No:16 GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane Devlet Hastanesi Baştabipliği, 29000 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6080
Başvuruya konu ihale:
 2008/4095 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.61.0203/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşhane  Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengin Kardeşler Gıda Temizlik Yemek Pişirme ve Dağt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalışacak personel hususunda idari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği,

 

            2) Konusu genel temizlik olan başvuruya konu ihalede, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %2,5 olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Konusu bina temizliği olan başvuruya konu ihalede, yüksek okul mezunu (otelcilik, turizm yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu veya işletme mezunu) 1 kişinin anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesinde; “26.3 Hastanemiz temizlik hizmetleri vardiya usulü ile yaptırılacağından dini ve resmi bayram tatil günlerinde kurum yardımcı hizmetler personeli  çalıştırılacaktır.” düzenlemesi,             

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin yürütülmesi için gerekli personel” başlıklı 3.2 maddesinin (c) bendinde; “İşçilerin çalışma saatleri iş kanununa göre toplam 45 saat olup vardiyalara göre dağılımını idare belirleyecektir. Dini ve Resmi bayram tatil günlerinde söz konusu temizlik hizmetleri Hastanemiz Yardımcı Hizmetler personeli tarafından yürütülecek olup, ayrıca ücret ödenmeyecektir. Müteahhit firma bu hususa riayet edecektir.” düzenlemesi,

 

            “Kıyafet, yemek bedeli, sosyal haklar ve eğitim” başlıklı 3.3 maddesinin (d) bendinde ise; “Hastanemiz hizmetleri 24 saat devamlılık arz eden hizmet türü olduğundan gece-gündüz, resmi tatil ve bayramlarda temizlik hizmetlerinin de diğer hizmetler gibi aralıksız yürütülmesi zorunludur. Resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağı idare tarafından firmaya bildirilecektir. Bugünlerde çalışan personele yürürlükteki mevzuat gereği ek ücret ödenmesi gerekiyorsa bu ücret firma tarafından karşılanacak, idare bu konuda sorumlu tutulmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

           

            İdari şartnamede ve teknik şartnamenin 3.2 maddesinin (c) bendinde yer alan düzenlemelerden yüklenici aracılığıyla istihdam edilen personelin resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalışma yapmayacakları, söz konusu hizmetlerin resmi ve dini bayram tatil günlerinde hastane yardımcı hizmetler personeli tarafından yerine getirileceği anlaşılmakta, aynı hususa ilişkin olarak teknik şartnamenin 3.3 maddesinin (d) bendinde yer alan düzenlemeden ise, temizlik hizmetlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği, bu nedenle resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalışacak personel sayısının yükleniciye bildirileceği, belirtilen günlerde çalışacak personele yürürlükteki mevzuat gereği ödenecek ücretlerin yükleniciye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan, teklif fiyata dahil masraflara teknik şartnamede değil idari şartnamede yer verilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar doğrultusunda, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlığı altında yer alan yüklenici aracılığıyla istihdam edilecek personelin resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalışmayacağına ilişkin düzenleme esas alınarak teklif verilmesi gerektiği düşünülebilirse de,  ihale dokümanın bir bütün olduğu, isteklilerin ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiğine dair beyanda bulunarak tekliflerini sunmaları gerektiği dikkate alındığında, resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalışacak personel hususunda idari ve teknik şartnamede yer alan çelişkili düzenlemelerin isteklilerin sağlıklı bir teklif hazırlamasına imkan vermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Malzeme dahil 45 kişi ile 10 aylık hastane komple temizlik hizmeti alımı”, fiziki miktar ve türü “45 kişi ile 10 aylık genel temizlik hizmeti alımı” düzenlemesi,

 

                  “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları tehlike sınıfı (2,5) ve SSK prim oranı % 2,5 (yüzde iki buçuk) olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerde ihale konusu işin kapsamında genel temizlik, çamaşır yıkama ve kalorifer yakma işlerinin bulunduğu, kalorifer yakma işinin 3 personel, çamaşır yıkama işinin 3 personel ve genel temizlik işinin ise 39 personel tarafından yerine getirileceği, kalorifer yakma işinde çalışacak personelin kalorifer yakma mevsimi dışında idarece uygun görülecek işlerde istihdam edileceği belirtilmiştir.

 

            SSK Gümüşhane İl Müdürlüğü(devredilen)’nün idarenin 25.02.2008 tarih ve 1065 sayılı yazısına cevaben gönderdiği 25.02.2008 tarih ve 309 sayılı yazısında, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının temizlik hizmetleri için %2, kalorifer işleri için %2,5, çamaşır yıkama işleri için %1,5 olduğu, İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi uyarınca aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

SSK Gümüşhane İl Müdürlüğü(devredilen)’nün yukarıda yer verilen yazısı dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranın %2,5 olarak belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir. Sonuç olarak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının %2,5 olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmasından ve söz konusu düzenlemenin isteklilerin ihaleye teklif vermelerini engelleyici bir nitelik taşımamasından dolayı başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Çalıştırılacak 45 personelden; 1 kişi yüksek okul mezunu  (otelcilik turizm yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu veya işletme  mezunu olarak idare tarafından tercih edilecektir) olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenlemeye teknik şartnamenin 3.2 maddesinde de yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin 18.01.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanında söz konusu düzenlemenin; “Bu iş için anahtar teknik personel olarak hastane temizliğinde çalıştırılacak 45 personelden; 1 kişi ekip sorumlusu (otelcilik turizm yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu veya işletme mezunu olanlardan idare tercih edecektir) olacaktır.” şeklinde yer aldığı, ancak 23.01.2008 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan düzeltme ilanıyla bu düzenlemenin; “Çalıştırılacak 45 personelden; 1 kişi yüksek okul mezunu  (otelcilik turizm yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu veya işletme  mezunu olarak idare tarafından tercih edilecektir) olacaktır.” şeklinde düzeltildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan istihdam edilecek 45 personelden birisinin yüksek okul mezunu olması gerektiğine ilişkin düzenlemede söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğüne ilişkin bir ifadenin yer almaması ve isteklilerden belirtilen niteliklerde personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenmemesi dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin anahtar teknik personele yönelik bir düzenleme olmadığı ve ihaleye teklif vermeyi engelleyici bir nitelik taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul