İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1481
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :15
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1481
Şikayetçi:
 Kale Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Akay Caddesi Nu 12/4 06640 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği, 32500 Eğirdir/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6959
Başvuruya konu ihale:
 2008/4393 İhale Kayıt Numaralı “22 Aylık Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.07.26.0202/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “22 Aylık Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kale Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2008 tarih ve 6959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede yer alan idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Demo yapılmasına karar verebileceği yönündeki düzenlemenin, Sağlık Bakanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı genelgesine aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartname düzenlemeleri ile ihale üzerinde bırakılan istekliden beş gün içinde HBYS ve Veri Tabanı Yönetim Sistemini kurulması ve mevcut verilerin yeni kurulan sisteme aktarılmasının istenmesinin ve işin niteliği karşısında bu süre içerisinde işlemin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, düzenlemenin halihazırda işi yürüten firmaya avantaj sağlayacak nitelikte olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 3.9 uncu maddesinde ihale ilanında belirtilmeyen ve bir maliyet unsuru olan firewall cihazı istendiği, ayrıca ihaleye 60 kullanıcılı terminal ile çıkıldığı halde firewall cihazının 100 kullanıcı lisanslı ve yazılım güncellemeli istendiği,

 

            4) Teknik şartnamenin 4.4 üncü maddesinde yer alan “İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilmeli ayrıca 64 bit mimary’i desteklemelidir.” düzenlemesinin belli bir veritabanı özelliğini tarif ettiği ve Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 1.1 inci maddesinde; “İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile demostrasyon yapılmasını istemesi halinde data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

                Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinin “Diğer Hususlar” başlıklı üçüncü kısmının (d) bendinde ise; “Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan “idare demo (demostrasyon) isteyebilir” gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demostrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demostrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demostrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” şeklinde bir talimat bulunduğu anlaşılmıştır.

            Teknik şartnamenin 01.02.2008 tarihli zeyilname ile değişik 2.3.2 nci maddesinin; “Demostrasyon; ihale en düşük fiyat esasına göre yükleniciyi belirlediğinden en avantajlı fiyatı veren firmanın idarenin belirlediği gün ve saatte beş kişilik bir komisyonca ve idarenin belirleyeceği maddeler için yapılacak olan demostrasyonun tüm şartlarını yerine getirmesi zorunludur. Firmanın demostrasyondan yeterlilik alamaması halinde sırayla aynı işlem en avantajlı teklifleri veren diğer firmalara da uygulanır…” şeklindeki düzenlemesi karşısında, ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demostrasyon yapılacağına ilişkin net bir düzenlemenin bulunduğu, bu hususta isteklileri ve istekli olabilecekleri tereddüde düşürecek ve Sağlık Bakanlığının ilgili genelgesine aykırı bir husus bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

           2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.4.1 inci maddesinde;

 

            “Sözleşmeye müteakip firma kurumun mevcut sistemin aksaksız çalışması için HBYS ve VTYS beş (5) gün içerisinde işletmeye alacaktır. HBYS yazılımını yapılandırarak, mümkün olan mevcut dataları programa aktarma işlemini gerçekleştirecektir. Bu işlem de Muayene Komisyonu tarafından denetlenip onay verildikten sonra var olan HBYS sistemi değiştirilecektir.”,

 

            2.1.25 inci maddesinde; “Yüklenici, İdarenin istediği süre içinde (işyeri tesliminden itibaren 5 gün) sistemi asgari ihtiyaçları karşılar ve çalışır bir duruma getirmelidir. Bu süre sonunda Muayene ve Kabul Komisyonunca bir ara değerlendirme yapılmalıdır. Denetlenen sistem, Komisyon tarafından yeterli görülürse bir sonraki aşama işlemlerine geçilmelidir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Teknik şartname düzenlemelerinin lafzına bakıldığında, başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine, geçmiş verilerin tümünün aktarımının beş gün içerisinde tamamlanmasının yükleniciden beklenmediği, sadece sistemin çalışır hale gelmesi için gerekli asgari işlemlerin tamamlanmasının istendiği, diğer işlemlerin ise daha sonra yapılmasına cevaz verildiği görülmekte olup, doküman düzenlemelerinin halihazırda işi yürüten firma lehine avantaj sağlayacak nitelikte olmadığı ve idare tarafından belirlenen sürenin rekabeti ve ihaleye teklif verilmesini engelleyecek yönde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 3.9 uncu maddesinde, ihale ilanında belirtilmeyen ve bir maliyet unsuru olan firewall cihazı istenmesinin mevzuata aykırı olduğu hususuna ilişkin olarak; internete açık HBYS sistemlerinin “firewall” cihazı veya uygulaması olmadan işletilmesi çok ciddi güvenlik açığı oluşturması, dolayısıyla kurumsal internet bağlantısı olan her uygulamada ve HBYS sistemlerinde internet güvenliğini sağlamak amacıyla “firewall” cihazı ve uygulamasının mutad bir uygulama olması ve teknik şartnamede firewall cihazına açıkça yer verilmesi karşısında, bu hususun sektörde faaliyet gösteren bir firmayı teklifin hazırlanması aşamasında tereddüde düşürebilecek nitelik taşımadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan, başvuru sahibinin ihaleye 60 kullanıcılı terminal ile çıkıldığı halde firewall cihazının 100 kullanıcı lisanslı ve yazılım güncellemeli istenmesinin uygun olmadığı yönündeki iddiası ise; konunun tamamen idarece belirlenen kurumsal ihtiyaçlara ilişkin olması, kullanıcı sayısının 60, firewall cihazının kapasitesinin ise 100 kişi olarak belirlenmesinin, idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta da görüleceği üzere HBYS kullanıcısı sayısının 60 olmasına rağmen hastane bünyesinde bulunan ve internete bağlanan diğer bilgisayarların güvenliğini sağlamaya yönelik olması ve düzenlemenin isteklileri tekliflerin hazırlanması aşamasında herhangi bir tereddüde düşürecek nitelik taşımadığı anlaşıldığından uygun bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu hususa ilişkin olarak, piyasada ticari olarak mevcut ve gelişmiş özelliklere sahip tüm veritabanı sistemleri 64 bit mimariyi desteklemekte olması karşısında, düzenlemenin belli bir veritabanı özelliğini tarif etmediği, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul