İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1482
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :16
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1482
Şikayetçi:
 H.A.K. Temizlik Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Caddesi Kelkit/GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Kelkit Devlet Hastanesi Baştabipliği,Atatürk Mahallesi Şeker Caddesi Nu 74 29600 Kelkit/GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2008 / 8867
Başvuruya konu ihale:
 2008/12663 İhale Kayıt Numaralı “Komple Temizlik ve Yemek Pişirme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.09.08.0202/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kelkit Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Komple Temizlik ve Yemek Pişirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak H.A.K. Temizlik Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2008 tarih ve 8867 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin ekonomik açıdan en uygun teklif olduğu, aşırı düşük olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, promosyonları ve açık taahhütleri içeren açıklamalarının idarece dikkate alınmadığı, diğer tüm tekliflerin aşırı düşük olduğu ve ihale üzerinde bırakılan firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, temizlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak malzeme ve ekipman listesine yer verildiği, teknik şartnamenin son maddesinde de tüm malzemelerin ve ekipmanın yüklenici tarafından karşılanacağının ifade edildiği,

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesi doğrultusunda işin asgari işçilik maliyetinin 306.503,33 YTL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin bu tutardan 1 Yeni Kuruş eksik olduğu, dolayısıyla teklifin asgari işçilik maliyetini dahi karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

                Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmünü uygulayarak 07.03.2008 tarihli yazı ile başvuru sahibine işçilik maliyeti ile malzeme ve ekipman hususlarında cevaplandırılmak üzere aşırı düşük teklif sorgulaması yaptığı, başvuru sahibinin sunduğu açıklamada malzeme ve ekipmana ilişkin olarak bir bedel öngörülmemiş olması için idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı maddesinde bir düzenleme yapılmamasını gerekçe gösterdiği, buna rağmen anılan malzemelerin kazanılan promosyon gereği ücretsiz olarak temin edileceğinin belirtildiği, açıklamanın idarece yerinde görülmeyerek teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII/H bendinin başvuru konusu hususa ilişkin düzenlemelerinin lafzı ve amacı dikkate alındığında, başvuru sahibinin açıklamasının idarece yeterli görülmemesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Öte yandan, başvuru sahibinin diğer tekliflerin aşırı düşük olduğu yönündeki iddiası da, diğer tekliflerin asgari işçilik maliyetinin üzerinde ve tutar olarak birbirine yakın olması karşısında, uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul