İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1483
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :17
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1483
Şikayetçi:
 Kale Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Akay Caddesi No 12/4 06640 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Şeref İnalöz Cad. Dağkapı Yenişehir DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6960
Başvuruya konu ihale:
 2008/6542 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları (22 Ay) HBYS Program, Bakım, Destek Geliştirme, Teknik Servis Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2008 tarih ve 08.07.27.0202/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 14.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları (22 Ay) HBYS Program, Bakım, Destek Geliştirme, Teknik Servis Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kale Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2008 tarih ve 6960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede yer alan idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Demo yapılmasına karar verebileceği yönündeki düzenlemenin, Sağlık Bakanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin veri tabanı yönetim özelliklerine ilişkin; “Grafik tabanlı kendi yönetim aracı ile yönetilebilinmeli, ayrıca ilgili yönetim aracı HTML tabanlı olmalı, yönetim yapılacak bilgisayara herhangi bir program yüklenmesine ihtiyaç duyulmamalıdır.” düzenlemesi ile “İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilmeli ayrıca 64 bit mimary’i desteklemelidir.” düzenlemesinin belli veri tabanı özelliklerini işaret ettiği ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            3) Teknik şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekliden, işe başlama tarihinden itibaren beş gün içinde tüm dataların aktarılması ve yeni sistemin kurulmasının istenmesinin, işin niteliği gereği belirtilen süre içinde bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, düzenlemenin mevcut işi yürüten firmaya avantaj sağladığı,

 

            4) İhale dokümanında yer alan çalışanların işe alınma ve işine son vermeye ilişkin düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunun ikinci maddesi hükmüne ve önceki Kurul kararlarına aykırı olduğu,

 

5) İhale dokümanının CD ortamında verildiği ancak diskin üzerinde hiçbir ifade ve yazı bulunmadığı, bunun da Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili düzenlemesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 1.1 inci maddesinde; “İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile demostrasyon yapılmasını istemesi halinde data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

                Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinin “Diğer Hususlar” başlıklı üçüncü kısmının (d) bendinde ise; “Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan “idare demo (demostrasyon) isteyebilir” gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demostrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demostrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demostrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” şeklinde bir talimat bulunduğu anlaşılmıştır.

 

           4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında idarece hazırlanacak teknik şartnamelere ilişkin olarak; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

            Sağlık Bakanlığının anılan Genelgesinin sağlık kurumlarının uygulamaları arasında yeksenaklığı sağlamaya dönük bir düzenleme olduğu ve salt bu düzenlemeye aykırılığın ihale mevzuatı açısından bir iptal sebebi olarak görülemeyeceği, buna karşılık, düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilere eşit muamele yapılmasını engelleyebilecek nitelik arz ettiği, diğer bir deyişle demostrasyon yapılıp yapılmayacağı konusundaki belirsizliğin 4734 sayılı Kanunun beşinci maddesi hükmüne aykırı olduğu kanaatine varılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüştür.         

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin şikayet konusu kısmında veri tabanı yönetim özelliklerine ilişkin olarak “İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilmeli ayrıca 64 bit mimary’i desteklemelidir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. Piyasada ticari olarak mevcut ve gelişmiş özelliklere sahip tüm veritabanı sistemleri 64 bit mimariyi desteklemesi karşısında, şikayet konusu düzenleme belli bir veritabanı özelliğini tarif etmediğine karar verilmiştir.

 

            Öte yandan teknik şartnamenin aynı kısmında veri tabanı yönetim özelliklerine ilişkin olarak; “Grafik tabanlı kendi yönetim aracı ile yönetilebilinmeli, ayrıca ilgili yönetim aracı HTML tabanlı olmalı, yönetim yapılacak bilgisayara herhangi bir program yüklenmesine ihtiyaç duyulmamalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarenin veritabanı özellikleri arasında hem kendi grafik ara yüzü ile çalışan hem de HTML tabanlı yönetim konsolu bulunmasını öngördüğü, veritabanı yönetimi konsoluna her yerden erişilebilir olması için HTML tabanlı bir yönetime sahip olmasının istenmesinin sık kullanılan bir çözüm olmadığı, bu durumun bazı güvenlik açıklarına da neden olabileceğinin açık olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle dağıtık bir yapısı olmayan hastanenin, her yerden erişilebilirliğin sağlanması için HTML tabanlı bir yönetim konsolunun olmasının talep edilmesinin, hizmetin gerekliliği için zorunlu olmadığı ve düzenlemenin rekabeti kısıtlayabilecek nitelik taşıdığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Devir Süreci Gerekleri” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

            “1. Hizmet alımı görüşmeleri sonuçlanıp ilgili firmaya tebliğ edilmesinden başlayarak firma kurumun mevcut sisteminin aksaksız çalışması için HBYS ve VTYS 15 takvim içerisinde işletmeye alacaktır. HBYS yazılımını yapılandırarak, mümkün olan mevcut dataları programa aktarma işlemini gerçekleştirecektir. Bu işlem de muayene komisyonu tarafından denetlenip onay verildikten sonra var olan HBYS sistemi değiştirilecektir. Yazılım programı için işe başlama tarihi 01.03.2008 olup, personel işe başlama tarihi 01.03.2008’dir.

 

            2. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayıncaya kadar geçecek süre içerisinde mevcut sistemin çalışmasını aksatmadan kendisinin getireceği geçici bir server üzerinde HBYS yazılımını yapılandıracak, terminallere gerekli programları yükleyecek ve kendi yazılım sorumlularının yetkisi haricinde hiç kimse müdahale edemeyecek şekilde şifrelemelidir. İşe başlamaya yedi gün kala mevcut çalışan firmadan muayene komisyonunun nezaretinde düzenlenecek devir tutanağı ile o güne kadarki datalar Windows tabanında çalışan bir veritabanında alıcıya teslim edilecektir. Bütün dataları kendi server’ına yükleyip sorunsuz çalıştığını görecek ve bu durum hastane idaresi, yeni ve eski firma tarafından da görülerek onaylanacaktır. Bu süre 5 günü geçmemelidir. İşe başladığı güne kadar olan datalar da aynı şekilde tutanak ile 29.02.2008 tarihinde alıcıya teslim edilecektir.

 

            3. Yazılım programı için işe başlama tarihi olan 29.02.2008’i 01.03.2008 gününe bağlayan gece saat 00:00’dan itibaren yeni firma yazılımını devreye sokmuş olacaktır.

 

            4. İşe başlandığı tarihi izleyen 5 (beş) gün içerisinde tüm dataların aktarılması ve 10 gün içerisinde de tüm modüllerin hastanenin ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayacak şekilde çalışıyor olması gerekmekte olup bu durum muayene komisyonu tarafından kontrol edilerek raporlandırılacaktır.

 

            5. Eski firmanın teklif ettiği bütün datalar ve şifreler çözülüp hastane bilgilerinin tamamına ulaşılamadığı takdirde 4734 sayılı yasanın ihalelerden yasaklama kararı yanında (bu firmadan kaynaklanan problemler nedeniyle) teminatlar iade edilmeyerek ilgili Cumhuriyet Savcılığınca gerekli cezai müeyyide için yasal prosedür başlatılacaktır. Dataların aktarılmasındaki problem yeni firmadan kaynaklanıyorsa hastane idaresi tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek teminatı gelir kaydedip ilgili firmanın ihale yasaklısı yapılması için gerekli çalışmaları başlatacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartname düzenlemelerinde 15 günlük bir ön hazırlık süreci ve daha sonrasında işe başlama tarihinde yeni yazılımın devreye girmesinin, yazılımın devreye alınmasını takiben de, beş gün içinde tüm dataların aktarılması ve 10 gün içerisinde de tüm modüllerin devreye alınarak çalışıyor olmasının gerekmekte olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla düzenlemenin başvuru sahibinin iddiasının aksine rekabeti engelleyecek nitelikte bir süre kısıtlaması oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Çalışanlarla ilgili diğer hususlar” başlıklı 14 üncü maddesinin çalışanların işe alınması ve işlerine son verilmesine ilişkin kısmında;

 

            “Çalışacak tüm personel, Başhekimin onayı ile işe başlatılacaktır. Kılık ve kıyafetlerine dikkat etmeyen, hastane ve kamu kurumlarının gerektirdiği düzene uymayan, yolsuzluğa adı karışan ve hastane idaresi tarafından çalışmasının uygun olmadığına kanaat getirilen personelin hastanede çalışmasına derhal son verilecektir. Firma idarenin haberi veya onayı olmadan personel değiştirmeyecek, idarece değiştirilmesi istenecek personel ise firma tarafından derhal değiştirilecektir. Firma çalıştıracağı personel değişikliğini gerektiren zorunlu hallerde ise yukarıda belirtilen şartların tamamı yerine getirildikten ve idare ilgilileri haberdar edildikten sonra yeni personel iş başı yapabilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde ise;

            “…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanun hükmünün açık bir şekilde işe alınacak kişilerin belirlenmesi yetkisinin idarelere devrini yasakladığı, oysa ki somut olaydaki düzenlemede işe alınacak kişilerin yüklenici tarafından belirlenmesinin esas olduğu, idareye ise sadece yapılan işlemi onaylama ya da onaylamama yetkisi verildiği görülmekte olup, teknik şartname düzenlemesinin ilgili Kanun maddesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Öte yandan çalışan personelin işten çıkarılmasına ilişkin olarak idarenin sıraladığı ön koşulların halihazırdaki iş mevzuatı kapsamında evleviyetle iş akdinin feshini gerektirdiği, sayılan durumlarda olanların işten çıkarılmasının idare tarafından yükleniciden talep edilmesinin mevzuata aykırı nitelikte olmadığı değerlendirilmekte olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde;

 

            “İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, aday veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.” ve Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XII/D bendinde;

 

“Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından dilekçe ekinde sunulan CD’nin incelenmesinden, CD’nin yukarıda yazılı Tebliğ düzenlemesinin birinci bendinde sayılan şartları taşımadığı anlaşılmış olup, her ne kadar eksikliğin ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif sunulmasını etkileyecek, ihalenin iptalini gerektirecek ve başvuru sahibinde veya diğer istekli olabileceklerde herhangi bir hak kaybına yol açacak bir nitelik arz etmediği anlaşılmakta ise de, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul