İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1484
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :18
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1484
Şikayetçi:
 Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Şube Sokak Kilim İş Merkezi Nu 1 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Okul Sokak Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9311
Başvuruya konu ihale:
 2008/16125 İhale Kayıt Numaralı “Y.Bosna Merkez- Ç.Çeşme- F.Çakmak Mahallerinin Çöp Top Nak- Cad Sk Süp-Yık-Pazar Çöp Kald-Pazar Alan Süp- Yık- İlçe Dah Tüm Boş Alan Temiz- Molozların Kaldırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 08.09.28.0202/2008-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 27.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Y.B.Merkez-Ç.Çeşme-F.Çakmak Mh Çöp Top Nak Cd Sk Süp-Yık Pazar Çöp Kald-Paz- Alan Süp Yık Moloz Kaldırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.03.2008 tarih ve 9311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhaleye ait ilanın 4.4 üncü maddesinde yer alan;“Bu ihalede benzer iş olarak , ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzer özellik gösteren, aynı ve benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan çöp toplama nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi - yıkanması, pazar çöplerinin kaldırılması, pazar alanlarının süpürülmesi - yıkanması bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” düzenlemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi ile 42 nci maddesi hükümlerine aykırı olduğu ve ihale dokümanı bedeli olarak 600 YTL’lik bir tutar belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilebilmesi için gerekli koşullar sayılmış olup, incelenen ihalede, öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş ve inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş kavramı;

 

Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde ise;

 

“…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede işin tanımı;Çöplerinin Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkanması, Pazar Çöplerinin Kaldırılması, Pazar Alanlarının Süpürülmesi Yıkanması” olarak yapılmış, benzer iş tanımı olarak da işin tanımına aynen yer verilerek, sayılanların ancak bir bütün olarak iş deneyim belgesine konu olması halinde kabul edileceği belirtilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemenin yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan, başvuru sahibinin ihale dokümanı bedeline ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul