İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1486
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :20
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1486
Şikayetçi:
 Emn Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Fabrikalar Mahallesi 3007 Sokak Nu 48/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Dsi 13. Bölge Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü, Halide Edip Adıvar Nu 3 07098 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6073
Başvuruya konu ihale:
 2007/201216 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.46.0202/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 13. Bölge Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Emn Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6073 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinin mevzuat gereği istenilen şekilde ayrıntılı hazırlanmadığı, işçilik hizmeti şeklinde tek kaleme yer verildiği, yapılan düzenlemenin iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenlemeler ile çeliştiği, resmi tatillerde çalışma ve yıllık izinde izinli yerine çalıştırılması istenilen personellerin çalışma maliyetlerinin de ayrı bir kalem olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığı,   

 

            2) Teknik şartnamenin 4-q maddesinde eğitim giderlerinin yükleniciye ait olacağı belirtilmesine rağmen eğitim giderlerinin teklif fiyata dahil edilmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı, ayrıca ücret talebinde bulunulmayacağının belirtildiği, istenilen eğitim giderlerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, bir maliyet doğuracağı açık olan eğitim giderlerinin teklif fiyata dahil edilmediği takdirde tekliflerinin aşırı düşük kalıp değerlendirme dışı bırakılabileceğinden firmalarının tereddüde düşerek teklif fiyat oluşturamadığı,  

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanının incelenmesinden; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerinin belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde;

 

“Resmi ve Dini Bayram günleri çalışması karşılığı, 2008 yılı için 20 özel güvenlik görevlisine, vardiyaları gereği toplam 183 günlük bayram çalışması yaptırılacağı tasarlanmıştır. Bu çalışmaların ücretleri 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği hesaplanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi,

 

“Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde ise;

 

“…sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde güvenlik hizmetinin 20 kişi ile 10 ay 12 gün süre itibariyle alınmasını içeren tek satır bulunduğu, bu durumun; sözleşmenin uygulanması sürecinde iş artışının öngörülmesi halinde personel sayısının artmasının, personel sayısına bağlı olmayan, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü sayısının da artması sonucunu doğurarak, artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı ve Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm VIII/M kısmının;

 

“Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” şeklindeki düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, maliyet bileşenlerinden olan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele ödenecek ücrete dair bir iş kaleminin düzenlenmesi gerektiği, ihalede iş artışına gidilmesinin mümkün olduğu da göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Nitekim, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından teklif mektubu ekinde sunulan cetvellerin idarenin hatalı uygulamasına uygun şekilde tek bir kalem üzerinden düzenlendiği görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 4(q) maddesinde; “Yüklenici personelin eğitimi konusunda sorumludur ve idareden bu konuda ücret talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            4857 sayılı İş Kanununun “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri” başlıklı 77 nci maddesinin;

 

            “…İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir...” şeklindeki hükmü ile Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Yenileme Eğitimi” başlıklı 34 üncü maddesinin;

 

            “Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Aynı şekilde, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin yenileme eğitimini alması ve beş yılda bir yenileme eğitimi sertifikasını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.” şeklindeki düzenlemesi göz önüne alındığında, işin niteliği gereği yüklenici tarafından çalışanlarına verilmesi gereken eğitimin, ihale dokümanında teklif fiyata dahil masraflar arasında ayrı bir maliyet kalemi olarak öngörülmesine gerek bulunmadığı, anılan mevzuat hükümlerine ve işin niteliğine göre personelin eğitiminin yüklenicinin yükümlülüğünde bulunduğu ve ihale konusu işin istekli üzerinde kalmasının istekli bünyesinde yeni bir maliyet kalemi doğurmayacağı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          29.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye yedi teklif sunulduğu, tekliflerin tümünün idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince isteklilerden yazılı açıklama istendiği anlaşılmıştır.

 

          14.02.2008 tarihinde toplanan ihale komisyonunun, Zirve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teklifini aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermemesinden dolayı reddettiği anlaşılmakla birlikte, diğer isteklilere ilişkin olarak herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı tekliflere sahip STK Güvenlik Ltd. Şti., Has Güvenlik Ltd. Şti. ve Federal Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmayarak, yukarıda belirtilen istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiş olup, işlemin gerekçesine ilişkin bir ifadeye komisyon kararında veya ihale işlem dosyasındaki belgelerde rastlanmamıştır.

 

Dolayısıyla, ihalenin hangi kriterler göz önüne alınarak sonuçlandırıldığı hakkında bir sonuca ulaşılamamış olup, işlemin 4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesi hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul