İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1490
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :24
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1490
Şikayetçi:
 Berkler Taşım. Turz. Temiz. İnş. Otom. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Azerbeycan Bulvarı Şazibey Mahallesi Manolya Apt. A Blok 4 K 4 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.,Seyhan Baraj İçi 01121 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9256
Başvuruya konu ihale:
 2007/188888 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye ve Kilis İl Müdürlükleri Temizlik Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.09.24.0196/2008-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 03.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Osmaniye ve Kilis İl Müdürlükleri Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Berkler Taşım. Turz. Temiz. İnş. Otom. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 31.03.2008 tarih ve 9256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif dosyaları içerisinde adres beyanının olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sundukları ticaret sicili gazetesinde adres beyanının yer aldığı,

 

2) 20.11.2007 tarihinde ihalenin ilan edildiği, ihale tarihinin 03.01.2008 olduğu, bu durumun sağlıklı fiyat oluşturmalarına engel olduğu, idarenin 2007 yılı asgari ücretine göre  verdikleri teklifi değerlendirme dışı bıraktığı, ihale dosyalarını içeriden alarak güncelleme yapmayacaklarından ihaleye sağlıklı teklif vermelerinin mümkün olmadığı,

 

3) İdari şartnamenin 25 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 60 gün olduğunun düzenlendiği, ihalenin 03.01.2008 tarihinde yapıldığı ve yasal teklif süresinin geçtiği, idarenin sürenin uzatılmasına ilişkin bir yazısının bulunmadığı, bu nedenle ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

4) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 366 gün olduğunun düzenlendiği ancak tüm firmaların işin süresini 1 yıl alarak teklif verdikleri, 1 günlük farkı hiçbir firmanın teklifine yansıtmadığı, bunun düzeltilemeyecek işlem olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 29.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 12.03.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul