En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1495
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :29
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1495
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danışmanlık Eğit. Alarm Cihaz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti., Özdemir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Çarıkçı Han No: 34-35 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Sokak No: 89 43001 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6764
Başvuruya konu ihale:
 2007/203255 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.07.12.0184/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Has Özel Güvenlik Danışmanlık Eğit. Alarm Cihaz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 04.03.2008 tarih ve 6764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu; idari şartnamenin 26.6.5 inci maddesinde, muayene kabul komisyonunun ay sonlarında tüm trafo merkezlerini dolaşacağının ve buna ilişkin araç giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin, söz konusu kaleme ilişkin herhangi bir bedel öngörmediği, idari şartnamenin 26.6.5 inci maddesinde, ihale konusu işte kullanılacak olan matbu evraklar için ihale üzerinde bırakılan isteklinin hem teklif fiyatında hem de aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği yanıtta herhangi bir maliyet öngörmediği, idari şartnamenin 26.6.4 üncü maddesinde ve teknik şartnamenin 7.22 inci maddesinin a,b,c,d,e fıkralarında belirtilen araç-gereç giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu, teknik şartnamenin ilgili maddesinde tüm trafo merkezlerinin 30 gün içerisinde iç dış boya ve badanalarının yaptırılacağının ve bunun teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bunlar için bir bedel öngörmediği, teknik şartnamenin 22 nci maddesinde, tüm trafo merkezlerine birer adet sabit telefon hattı tahsis edileceğinin ve 2 yıllık sözleşme süresi sonunda sabit telefon makinelerinin ve hatlarının idareye devredileceğinin belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sabit telefon makinesi giderlerini teklif fiyatına dahil etmediği, teknik şartnamenin 22 nci maddesinde tüm trafo merkezlerine PTT onaylı sabit telefon hattı tahsis edileceğinin belirtildiği, sabit telefon hatlarının bir kurulum ücreti ve aylık sabit ücreti bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bunları teklif fiyatına dahil etmediği, teknik şartnamenin 7.4 üncü maddesinde personele atış eğitimi verileceğinden bahsedildiği ve buna ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu maliyeti teklif fiyatına dahil etmediği, Kamera teknik şartnamesinde özellikleri belirtilen bir adet masaüstü bilgisayarın da teklif fiyata dahil olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu maliyeti teklif fiyatına dahil etmediği,

 

2- Kamera teknik şartnamesinin “III. Genel Şartlar” Bölümünün 9 uncu maddesinde, kurulacak olan kapalı devre kamera sisteminin bakım peryotlarının teklifte belirtilmesinin istendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin böyle bir belge sunmadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “Adı”, “Özel Güvenlik Hizmet Alımı”; “Niteliği”, “Trafo merkezlerinin silahlı özel güvenlik personeli ile güvenliğinin sağlanması”; “Türü”, “Hizmet alımı”; “Miktarı”, “16 adet trafo merkezinin 64 kişilik silahlı Özel Güvenlik personeli ile güvenliğinin sağlanması ve 15 adet trafo merkezlerine CCTV kapalı devre kamera sisteminin kurulması” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

 

“Ayrıca,

 

26.3.1 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına brüt asgari ücretin en az %25’i kadar fazla ücret ödeyecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gözükecektir.)

 

Ödeme yapılacak aylar 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla veya eksik günleri dikkate alınmayacaktır. 31 gün ve 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır.

 

26.3.2 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına aylık 26 gün üzerinden brüt; 3,00 YTL olarak günlük yemek ücreti ödeyecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gözükecektir.)

 

26.3.3 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına aylık 26 gün üzerinden brüt; 2,00 YTL olarak günlük yol ücreti ödeyecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gözükecektir.)

 

26.3.4 İstekli sözleşme süresince, silahlı özel güvenlik elemanlarına her yıl teknik şartnamenin 7.19 maddesinde belirtilen kışlık ve yazlık giyim eşyalarını ayni olarak verecek olup, bedeli teklif fiyatına dahil olacaktır.”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1.5 olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.6.1 ve 26.6.2 nci maddelerinde, sırasıyla, 2008 yılı için toplam 576 resmi tatil günü, 2009 yılı için toplam 624 resmi tatil günü için ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.6.3, 26.6.4, 26.6.5 ve 26.6.6 ncı maddelerinde;

 

“26.6.3 Teknik şartnamenin 7.16 maddesinde belirtilen kamera sisteminin (kamera sistemi teknik şartnamesine göre) tesisi ve işletme giderleri,

 

26.6.4 Teknik şartnamenin 7.21 maddesinde belirtilen ve 64 adet özel güvenlik personelinin kullanacağı teçhizat donanımı, 7.22 maddesinin a,b,c,d,e, maddelerinde belirtilen araç, gereç ve hizmet giderleri,

 

26.6.5 Teknik şartnamenin 8. madde de yazılı matbu evrak giderleri ile aynı maddede belirtilen ay sonu işyerlerinin muayene ve kabul komisyonunun dolaşımı için araç giderleri,

 

26.6.6 Silahlı özel güvenlik elemanlarının üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası giderleri,

 

teklif fiyatına dahil olacaktır.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddesinde de, işin süresinin 10.03.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48.4 maddesinde; “İkinci yıl için bir önceki yılda ödenen 10 aylık toplam bedelin, idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde belirtilen personel ücretleri ve idari şartnamenin 26.3.3 maddesindeki kamera sistemlerinin (kamera sistemi teknik şartnamesine göre) kurulmasına ait giderler hariç, kalan kısmı DİE’nin açıkladığı ÜFE kadar artırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Her ne kadar idari şartnamenin 48.4 üncü maddesinde yer verilen düzenlemede, ikinci yıl için bir önceki yılda ödenen 10 aylık toplam bedelin… kalan kısmının DİE’nin açıkladığı ÜFE kadar artırılmasından söz ediliyor olsa da, bu düzenleme ile, ilk yılda (2008) ödenen miktar, idari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde belirtilen personel ücretleri ve idari şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde belirtilen kamera sistemlerinin kurulmasına ait giderler hariç, sözleşme bedelinin kalan kısmının DİE [TÜİK] tarafından açıklanan “üretici fiyat endeksi” oranında artırılacağı ve kalan sözleşme bedelinin bu artış dahil edilerek ödeneceğinin kastedildiği anlaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; işçilik maliyetine ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü fiyat artışları hariç, götürü bedel teklif alınan ve götürü bedel sözleşme imzalanan bir ihalede ödemenin ancak sözleşmede yazılı bedel üzerinden gerçekleştirilebileceği, bir başka deyişle sözleşme bedelinin (kısmen ya da tamamen) belli bir endeks çerçevesinde artırılarak buna göre ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, sonuç olarak belirtilen aykırılıkların ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 7.16 ncı maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik hizmetlerinin daha modern bir şekilde yürütülmesi amacı ile toplam 15 adet işyerine ekte teknik şartnamesi verilen malzemeler kullanılarak, işin teslim alındığı tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde “Kamera Sistemi” (CCTV) tesis ettirilerek sözleşme süresi bitiminde bedelsiz olarak Kuruma devredecektir.”,

 

Teknik şartnamenin 7.21 inci maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik görevlilerine aşağıda belirtilen araç-gereç ve donanımı 2 yıllık sözleşme süresi için sağlayacaktır. Verilecek bu malzemeler tek tip ve standarda uygun, tam ve yeni olacaktır. Bunlar güvenlik hizmetinde belirtilen amaç ve kurallara uygun olarak kullandırmakla yükümlüdür. (Teslim tutanakları ilk hak edişle birlikte sunulacaktır.)

 

a) Her bir görevli için bir adet düdük

b) Her bir görevli için bir adet jop ve kılıfı ve kemeri

c) Her bir görevli için bir adet kelepçe ve kılıfı

d) Her bir görevli için bir adet el feneri ve pilleri,”

 

Teknik şartnamenin 7.22 nci maddesinde; “Yüklenici, birim bazında kullanım için aşağıda belirtilen gereçleri sağlayarak, idarece belirlenen yerde, zamanında amacına uygun olarak 2 yıllık sözleşme süresi için kullandırtmakla yükümlüdür. (PTT onaylı telefon hattı ve makinesi 2 yılın sonunda bedelsiz olarak idareye devredilecektir.) (Teslim tutanakları ilk hak edişle birlikte sunulacaktır.)”

 

a) Her görev yeri için bir adet el dedektörü

b) Her görev yeri için bir adet gece ve gündüz kullanılmasına uygun ve aynalı aydınlatmalı araç altı kontrol aleti

c) Her görev yeri için bir adet akıllı kalem –bekçi tur kontrol sistemi

d) Yüklenici her görev yerine 1 adet PTT onaylı sabit telefon hattı ve makinesi tesis edecektir. Trafo merkezlerinde mevcut bulunan alarm cihazları yüklenici tarafından bu telefon hattına bağlatılacak, alarm cihazlarının kontrolü amacıyla alarm merkeziyle yapılan görüşme ücretleri ve güvenlik personelinin görüşme ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alarm cihazlarının yıllık bakım ve arıza giderme işlemleri idarece yapılacaktır. 2 yıllık sözleşme süresi bitiminde PTT onaylı telefon hattı ve telefon makinesi bedelsiz olarak idareye devredilecektir.

e) Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde her güvenlik kulübesinin iç ve dış boya ve badana işlemini yaptıracaktır. Güvenlik görevlilerinin kullanım alanlarında meydana gelen her türlü arızanın onarımı (Su, elektrik, kanalizasyon, telefon arızaları) idarenin bilgilendirilmesini müteakip yükleniciye aittir ve ivedilikle yerine getirilecektir.,

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde yüklenici tarafından temin edilecek vardiya form, tutanak ve raporları (Devir Teslim ve Rapor Defteri, Vardiya Tutanak Defteri, Misafir Kayıt Defteri, İdarece ihtiyaç duyulacak diğer belgeler vs.) düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya form, tutanak ve raporlarını inceleyebilirler. İdare ve yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazıları ile vardiya form, tutanak ve raporlarına tarih ve saat belirtilerek tespitlerini yazabileceklerdir.”

 

Teknik şartnamenin 7.19 uncu maddesinde; “Yüklenici, özel güvenlik görevlilerine aşağıda belirtilen giyim eşyalarını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip, standarda uygun ve yeni olarak vermekle yükümlüdür.

 

Yazlık kıyafete ait giyecekler:

a) Kep

b) Gömlek (Kısa kollu) (2 adet)

c) Pantolon

d) Ayakkabı

 

Kışlık kıyafete ait giyecekler:

a) Gömlek (Uzun kollu) (2 adet)

b) Pantolon

c) Kışlık bot

d) Kazak

e) Kışlık mont

f) Yağmurluk

g) Kravat”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; asgari işçilik maliyetinin 1.578.397,05 YTL olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyon kararından; Onnisan Güvenlik Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Has Özel Güv. Danş. Eğt. Alarm Chzl. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin, Ekmobil Öz. Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Alnıaçık Özel Güv. Ltd. Şti.’nin, A 1 Özel Güvenlik ve Koruma’nın ve A&R Güvenlik Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, bu isteklilerden Onnisan Güvenlik Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Has Özel Güv. Danş. Eğt. Alarm Chzl. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin, Ekmobil Öz. Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Alnıaçık Özel Güv. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verdikleri anlaşılmıştır.

 

İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında; “…teklifinizin aşağıda hesap döküm cetvelinde yazılı bulunan ayrıntılı olacak şekilde fiyat bilgilerinizin detaylı şekilde dökülerek, 2 (iki) iş günü içinde grup müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.” ifadesi yer almakta olup, söz konusu yazıların ekinde idarece hazırlanan bir “hesap döküm cetveline” yer verilmiştir.

 

Söz konusu hesap döküm cetvelinde;

 

“1- İdari şartnamenin 26.3.1 maddesinde yer alan ve brüt asgari ücretin en az %25 i kadar fazla ücret ödemesi ile ilgili olarak;

A)-   1 personel için aylık brüt asgari ücret tutarı..................................

      64 personel için aylık brüt asgari ücret tutan..................................

      64 personele ödenecek yıllık ücret maliyeti tutan............................

B)- İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde yazılı 64 personelin yemek ücret................ :

      (İdari şartnamede belirlenen fiyat üzerinden hesaplanacaktır)

C- İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde yazılı 64 personelin yol ücreti.................. ....:

     (idari şartnamede belirlenen fiyat üzerinden hesaplanacaktır )

D) -İdari şartnamenin 26.6.1 26.6.2 maddelerinde yazılı bulunan ye Resmi tatil günleri
için çalıştırılacak ve sayılan belirlenen personelle ilgili ödenecek tutarlar (İş kanununun 47 nci
maddesi uyarınca).... :

E)- İdari şartnamenin 26.1 maddesinde yazılı bulunan sözleşmenin uygulanması sırasında
ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta,vergi,harç giderleri,KİK payı gideri...................... :

2- İdari şartnamenin 26.34 maddesinde yazılı bulunan ve Teknik şartnamenin 7.19 maddesinde belirlenen kışlık ve yazlık giyim eşyalan ayni olarak verilecek olmakla birlikte 64 adet personelin giyim malzemeleri için harcaması tesbit edilen tutarlar"....:

4-   İdari şartnamenin 26.6.3 maddesinde yazılı bulunan ve Teknik şartnamenin 7.16 maddesinde belirtilen ve 15 adet trafo merkezinde kurulacak olan kapalı devre kamera sistemi tesisi ve işletme giderleri ile bu kamera sisteminde kullanılacak olan 1 adet masa üstü bilgisayar ve donanımı ile ilgili giderler…..:

5-   İdari şartnamenin 26.6.4 maddesinde belirtilen ve Teknik şartnamenin 7.21 maddesinde yazılı bulunan 64 adet özel güvenlik personelinin kullanacağı teçhizat donanımı ,7.22 maddesinin a,b,c,d,e maddelerinde belirtilen araç,gereç ve hizmet giderleri……:

6-   İdari şartnamenin 26.6.5 maddesinde belirtilen ve Teknik şartnamenin 8. maddesinde yazılı bulunan matbu evrak giderleri ile aynı maddede de belirtilen ay sonu işyerlerinin muayene kabul komisyonunun dolaşımı için araç giderleri……:

7-   İdari şartnamenin 26.6.6 maddesinde belirtilen ve Teknik Şartnamenin 7.15 maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk sigortasının maliyeti (64 personel)….:

8-   Teknik Şartnamenin III GENEL ŞARTLAR Başlıklı 21. Maddesine istinaden 15 Trafo Merkezi için İnternet Tesis ve Erişim ücreti…….:”

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

İdari şartname ile teknik şartnamenin muhtelif maddelerinde “teklif fiyatına dahil olduğu” belirtilen unsurlar bir arada değerlendirildiğinde, ihalede teklif fiyatın aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak hesaplanacağı anlaşılmaktadır:

 

a) İşçilik maliyeti,

b) Giyim bedeli,

c) Kapalı devre kamera sistemi tesis ve işletme giderleri,

ç) Kapalı devre kamera sisteminde kullanılacak olan bir adet masaüstü bilgisayara ve donanımına ilişkin giderler,

d) Araç-gereç giderleri (düdük, jop, kelepçe vs.),

e) Her bir görev yeri için el dedektörü,

f) Her bir görev yeri için araç altı kontrol aleti,

g) Her bir görev yeri için akıllı kalem – bekçi tur kontrol sistemi,

ğ) Her bir görev yerine PTT onaylı sabit telefon hattı ve makinesi,

h) Her bir güvenlik kulübesinin boya – badana işlemlerinde ilişkin giderler,

ı) Matbu evrak giderleri,

i) Araç giderleri,

j) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderleri,

k) İnternet tesis ve erişim ücretleri,

l) Atış eğitimi giderleri.

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısı ve ekleri, belirtilen bileşenler açısından incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin;

 

a) İşçilik giderlerine ilişkin hesaplamayı 21 ay 20 gün üzerinden yaptığı, işçilik giderlerinde ilişkin olarak toplam 1.573.685,74 YTL öngördüğü, oysa idari şartnamenin 49 uncu maddesinde, işin süresinin 10.03.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyetin, başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanması gerektiği, bu çerçevede; işin başlangıç tarihinin 10.03.2008 olduğu dikkate alındığında,  işin başlangıç ayında çalışılacak gün sayısı 22, toplam çalışılacak gün sayısı ise 21 ay 22 gün olduğu,

 

Dolayısıyla, işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplama neticesinde asgari işçilik maliyetinin 1.578.397,05 YTL olarak hesaplandığı, söz konusu tutarla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen toplam işçilik maliyeti olan 1.573.685,74 YTL arasında 4.711,31 YTL fark olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2.528,25 YTL kar öngörüldüğü dikkate alındığında, söz konusu farkın öngörülen kar tutarıyla karşılanabilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

b) Giyim bedeline ilişkin olarak toplam 12.800,00 YTL öngördüğü ve proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

c) Kapalı devre kamera sistemine ilişkin giderler için 185.000 YTL öngördüğü, buna ilişkin proforma fatura sunduğu belirlenmiştir.

 

ç) Masaüstü bilgisayar ve donanımı ile ilgili olarak herhangi bir bedel öngörmediği, ancak buna ilişkin 1000 YTL’lik proforma fatura sunduğu görülmüştür.

 

d - e - f - g) Araç – gereç gideri olarak herhangi bir bedel öngörülmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevabında yer alan “açıklama dökümünde” söz konusu matbu evrak giderlerinin, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesine istinaden %3 sözleşme giderleri içinde yer aldığından ayrıca fiyatlandırılmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H.b maddesinin 10 uncu fıkrasında; “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir…” düzenlemesinin yer almaktadır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu araç-gereç giderlerine ilişkin olarak ayrıca bir bedel öngörmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

ğ) Her bir görev yeri için istenen PTT onaylı sabit telefon hattı ve makineleri için herhangi bir bedel öngörmediği belirlenmiştir.

 

h) Her bir görev kulübesi için istenen boya badana işine ilişkin herhangi bir bedel öngörmediği belirlenmiştir.

 

ı) Matbu evrak giderleri için herhangi bir bedel öngörmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevabında yer alan “açıklama dökümünde” söz konusu matbu evrak giderlerinin, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesine istinaden %3 sözleşme giderleri içinde yer aldığından ayrıca fiyatlandırılmadığının belirtildiği, söz konusu gider kaleminin Genel Tebliğin anılan maddesinde belirtilen kalemlerden olmadığı anlaşılmakla birlikte, bu giderlerin sözleşme ve genel giderler içerisinde kalacağı sonucuna varılmıştır.

 

i) Muayene kabul komisyonunun ay sonlarında yapacağı denetimde kullanacağı araca ilişkin “araç yakıt bedeli” olarak 4.400,00 YTL yakıt gideri öngördüğü, hesaplama şekline ilişkin herhangi bir açıklamaya ya da tevsik edici belgeye yer vermediği belirlenmiştir.

 

j) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderlerine ilişkin olarak 2.016,00 YTL öngördüğü ve proforma fatura ile belgelendirdiği görülmüştür.

 

k) İnternet tesis ve erişim ücretlerine ilişkin olarak 9.570,00 YTL öngördüğü, buna ilişkin olarak Türk Telekom’un internet sitesinden aldığı tarife listesi çıktısını koyduğu, bu gider kalemine ilişkin belgelerin tetkikinden, söz konusu tutarın ihale konusu işin yürütülmesi esnasında ortaya çıkacak internet erişim ücretlerinin toplamında oluştuğunun anlaşıldığı, ancak aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısında, “internet tesis ücretlerinin” (hat tesis ücreti ve modem ücreti gibi) nasıl karşılanacağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermediği tespit edilmiştir.

 

l) Atış eğitimi giderlerine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, her ne kadar idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ekinde verilen “hesap döküm cetvellerinde” böyle bir kaleme yer verilmese de, teknik şartnamenin ilgili maddesinde söz konusu giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtildiğinden buna ilişkin maliyetin de belirtilmesi gerekmektedir.

 

Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde; “atış eğitiminde kullanılacak mermi ve diğer masrafların yüklenici tarafından karşılanacağı” belirtildiğinden, söz konusu masrafların teklif bedellerini belirlerken istekliler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, ihale dokümanında söz konusu eğitimin kaç defa gerçekleştirileceği ve toplam kaç adet fişek kullanılacağının belirtilmemiş olduğu görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden Ekmobil Öz. Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısı ve ekleri incelendiğinde; işçilik giderlerine ilişkin hesaplamayı 21 ay 20 gün üzerinden yaptığı ve bunun için  toplam 1.573.686,19 YTL öngördüğü, bu tutarın, asgari işçilik maliyeti olan 1.578.397,05 YTL’den 4.710,86 YTL noksan olduğu, internet tesis ve erişim ücretlerine ilişkin olarak 9.570,00 YTL öngördüğü, buna ilişkin olarak Türk Telekom’un internet sitesinden aldığı tarife listesi çıktısını koyduğu, bu gider kalemine ilişkin belgelerin tetkikinden, söz konusu tutarın ihale konusu işin yürütülmesi esnasında ortaya çıkacak internet erişim ücretlerinin toplamında oluştuğunun anlaşıldığı, ancak aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısında, “internet tesis ücretlerinin” (hat tesis ücreti ve modem ücreti gibi) nasıl karşılanacağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermediği, güvenlik kulübelerinin boya badana işlerine ilişkin olarak da herhangi bir bedel öngörmediği, atış eğitimi giderlerine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, her ne kadar idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ekinde verilen “hesap döküm cetvellerinde” böyle bir kaleme yer verilmese de, teknik şartnamenin ilgili maddesinde söz konusu giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, bu nedenle buna ilişkin maliyetin de belirtilmesi gerektiği, sonuç olarak; anılan isteklinin 5.479,36 YTL kar öngördüğü dikkate alındığında, söz konusu eksikliklerin bu tutardan karşılanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca Alnıaçık Özel Güv. Ltd. Şti.’nin teklifinin, açıklama yazısı ekinde tevsik edici belgelere yer vermediği için teklif bileşenlerinin geçerliliği hakkında yeterli fikre sahip olunamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli ile Ekmobil Öz. Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Teknik şartname eki “TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 2008-2009 Yılları için Yapılacak Olan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Gereği 15 Adet Trafo Merkezine Kurulacak Olan “Kapalı Devre Kamera Sistemi” Teknik Şartnamesinin III üncü Bölümünün 9 uncu maddesinde; “Sistem balkıma alındığında tamamen veya kısmen çalışmaya ara verilmeyecektir. Bakımlar sistem bir bütün olarak çalışırken yapılacak ve bakım periyotları teklifte belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Onnisan Güvenlik Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Ekmobil Öz. Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin, Perpa Kor. Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin ve Tepe Savunma ve Güv. Sist. San. A.Ş.’nin teklif dosyalarında, söz konusu bakım periyotlarının belirtildiği bir belgeye rastlanmamış olup, bu nedenle, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

 

“Yaklaşık Maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.”,

 

“Götürü bedel üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 8 inci maddesinde; “Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.”,

“Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

“Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” ,

“Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.”,

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdarece hazırlanan “yaklaşık maliyet döküm cetvelinin”, özetle;

 

 

 

 

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri[M1] 

               YTL / %

22 Aylık (2008 + 2009 yılları) Toplam İşçilik

1.597.294,34

22 Aylık Toplam Giyim

33.465,25

Teçhizat Giderleri

25.321,60

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri

9.175,44

Kamera Sistemi

300.000,00

Bilgisayar

1.500,00

Kar

0,00

Toplam

1.966.756,63

 

şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin belgelerin tetkikinden; gerek idari şartnamede gerekse teknik şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen bazı gider kalemlerinin (“güvenlik kulübelerinin boya –badana işleri”, “telefon hattı tesisi giderleri”, “atış eğitimi giderleri” vs. gibi) yaklaşık maliyet hesaplamasına dahil edilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde, işin süresinin 10.03.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiş olup, bu durumda ihale konusu işin süresi 21 ay 22 gün olmasına rağmen idarece ihale konusu işin süresinin 22 ay olarak dikkate alındığı ve yaklaşık maliyetin de bu çerçevede hesaplandığı görülmüştür.

 

Yine, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü yer almakta olup, ihale konusu iş “özel güvenlik hizmet alımı” olmasına karşın ihale konusu işin gerçekleştirileceği trafo merkezlerindeki kulübelerin “boya-badana” işlerinin de aynı ihale kapsamında gerçekleştirilmesinin söz konusu hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2- “4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24 üncü maddesinde;

 

Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Görüldüğü üzere, iş artışına imkan tanınan hizmet alımları, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerle sınırlıdır.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri ve ihale sonucunda götürü bedel sözleşme imzalanacağı belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 51 inci maddesinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı yaptırmaya idarenin yetkili olduğu, bir başka deyişle iş artışına imkan tanındığı görülmüştür.

 

Götürü bedel teklif alınan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında “iş artışı” yapılması mümkün olmadığından, ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı V-B maddesinde de;

 

“(Değişik: 22/2/2006 – 26088 R.G. / 1 md.) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

 

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte ihale komisyonu üyelerinin belirlenmesine ilişkin belgenin tetkikinden, komisyonun asil üyelerinden dördünün ismen belirlendiği, beşinci üyeye ilişkin satıra ise “Yetkili servis elemanı” yazıldığı, ismen bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede, ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte, incelemeye konu ihale, Kurulun 31.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1421 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul