• Karar No: 2008/UH.Z-1496
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :30
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1496
Şikayetçi:
 Altın-Al Özel Güv. Sis.Tem. İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Cumhuriyet Sok. Asoğlu Apt. Altı Zemin Kat No:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, M. Kemalpaşa Bulvarı No: 110 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8544
Başvuruya konu ihale:
 2008/6126 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme-Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.08.82.0182/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme-Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altın-Al Özel Güv. Sis.Tem. İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8544 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin  “Hizmetin İfa Yeri, Şekli ve Yükümlülükleri” başlıklı 2 nci maddesinde; "2.6.4 -Yüklenici besin zehirlenmesine ve yangına karşı tüm riskler için sigorta poliçesini ibraz etmek zorundadır. Aksi taktirde sözleşme imzalanmayacaktır.

 

2.6.5-Mutfak ve yemekhanelerde elektrik, su, kapı, pencere arızalan ve kırıklarının tamiri, tüm lamba ve floresansların yenilenmesi gibi işlerden çıkan masraflar yükleniciye aittir." düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin dördüncü bendinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

          Yine anılan Yönetmelik eki Tip Sözleşmenin 22 nci maddesinin 31 nolu dipnotunda da; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” denilmektedir.

         

          Yukarıda belirtilen yönetmelik maddelerinde belirtilen hükümler gereği idarece sigorta poliçesi istenip bununla ilgili herhangi bir belirleme yapılmaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 20.03.2008 tarihinde iptal anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul