İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1498
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :34
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1498
Şikayetçi:
 Fa-Mel Mim. Müh. Danışmanlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Kırkayak İş merkezi No:48/7-8 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 KOSGEB Adana İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Yeşiloba Mah. Sanayi Sitesi 1150/58 Sok. No: 28 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5908
Başvuruya konu ihale:
 2007/202254 İhale Kayıt Numaralı “24 Adet Nitelikli Eleman Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 06.06.40.0170/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            KOSGEB Adana İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nce 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Adet Nitelikli Eleman Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fa-Mel Mim. Müh. Danışmanlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 5908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı,

 

2) Sözleşme imzalanacak firmanın asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı

 

İddia edilmektedir.

 

Kurulun 03.03.2008 tarih ve 2008/ AK.H-640.1 sayılı kararı ile “İddiaların incelenmesine geçilmesine” karar verilmesi üzerine başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında;

           

“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” ve “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

            “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükümleri mevcuttur.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin, teklifini içeren zarfı ihale günü idareye teslim ettiği, zarfın üzerinde idarenin açık adresinin bulunmadığı, idarenin de anılan eksikliğe dayanarak Kanunun 36 ncı maddesi hükmünü uyguladığı ve başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar idarece tesis edilen işlem, Kanunun yukarıda belirtilen maddelerinin lafzına uygun olsa da, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe teşkil eden ve teklif mektubunu içeren zarfın üzerine yazılması gerekenleri belirten Kanun maddesinin, idareler ve istekliler nezdinde oluşabilecek tereddütleri ve karışıklıkları önlemeye yönelik disipliner bir hüküm niteliğinde olduğu, somut olayda başvuru sahibinin zarfı idareye elden teslim etmesi ve zarfın üzerinde ihale kayıt numarası ile birlikte istekliye ait tüm bilgilerin ve idare adının yazılı olması karşısında, anılan Kanun hükmünün şekle sıkı sıkıya bağlı kalacak şekilde yorumlanması ve teklifin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılması işleminin Kanunun amacına ve hakkaniyete uygun olmadığı, amir hükümler dışındaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasında şeklin esasın önüne geçmesinin, her bir idari işlemin sebep unsurunu oluşturan kamu yararının gerçekleştirilmesine hizmet etmeyeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” hükmü, 

 

Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise; “Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu iş; “Yazılım, donanım, teknik servis, veri girişi, mali mevzuat, proje yönetimi, planlama, arşivleme, evrak sistemi konularındaki nitelikli hizmetler için 24 adet nitelikli eleman çalıştırılması” olarak tanımlanmış,

 

            7.4. maddesinde de iş deneyim belgelerine ilişkin olarak; “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü yazılım, donanım, network, web, teknik servis, hukuk, data (veri) giriş, güncel mali mevzuat, muhasebe ve bütçe, proje yönetimi, stratejik plan hazırlama, finansal konular, arşivleme, evrak sistemi konularındaki nitelikli hizmet işlerinden biri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, belgenin Adana PTT Başmüdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgeye konu hizmetin tekel dışı posta iletilerinin ayrımı ve dağıtımı olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

            İş deneyim belgesine konu hizmetin ağırlıklı olarak, tekel dışı posta maddelerinin ayrımının yapıldıktan sonra kuryeler vasıtasıyla dağıtılmasını öngören personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olduğu, bu işe ilişkin ihale ilanları incelendiğinde benzer iş olarak genellikle “Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan posta tekeli dışında kalan gönderilerin işlenmesi, dağıtımı veya kurye veya kargo veya taşıma veya dağıtım veya lojistik hizmetleri”nin belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin her ne kadar personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmete ilişkin olduğu görülse de, belgeye konu işin başvuru konusu ihaledeki benzer iş tanımı kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve idarece anılan teklifin geçerli kabul edilmesi işleminin yukarıda yazılı Yönetmelik düzenlemelerine aykırı olduğu ve anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olup, düzeltici işlem kararı verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunamadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından …” kısmına katılmıyoruz. Çünkü; Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde düzeltici işlem kararı verilmesi ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul