İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-15
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-15 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1500 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :16
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-15
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Pk: 218 07001 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37836
Başvuruya konu ihale:
 2007/154246 İhale Kayıt Numaralı “TEİAŞ 16 Adet Trafo Merkezi’nin Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.24.63.0119/2008-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 16 Adet Trafo Merkezi’nin Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde “2008-2009 yılları içerisinde toplam 48 kişi 26 gün olan resmi tatil ve dini bayramlar ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödeneceği” nin belirtildiği, 2008-2009 yıllarına ilişkin tatil günlerinin toplamının 27 gün olduğu, güvenlik hizmetinin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda idarece  resmi tatil ve dini bayramlar ile yılbaşı gününde yapılacak çalışma süresini 26 gün olarak belirlemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

Başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “24 ay süre ile 79 adet Özel Güvenlik Görevlisi hizmet alımı” olduğu belirtilmiştir. İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihine yer verilmemiş ise de, ihale ilanın 2 nci maddesinde işin başlangıç tarihi 01.01.2008, bitiş tarihi 31.12.2009 olarak düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinde; “2008-2009 yılları içerisinde toplam 48 kişi 26 gün olan resmi tatil ve dini bayramlar ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir. Teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

   Teknik şartnamenin 7.2. maddesinde;Yüklenici, güvenlik görevi hizmetlerini (haftanın 7 günü, 24 saat, 3´lü vardiya halinde) kesintisiz olarak sürdürecek, bayram, hafta sonu, yıllık izin vb. tatillerde de görevini aksatmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/G maddesi; “...İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır...” hükümleri uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

Her ne kadar 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde işin süresi olan 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 27 güne karşılık geldiği anlaşılmakta ise de, idarece resmi tatil ve dini bayramlar ile yılbaşı gününde 48 kişi ile yapılacak çalışma süresi 26 gün olarak belirlendiğinden, tekliflerin idarece yapılan belirleme çerçevesinde verilmesi gerektiğinden, söz konusu düzenlemenin teklif vermeye engel teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale konusu iş özel güvenlik hizmet alımı olduğundan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca güvenlik personeline özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yapılması ve bu giderin maliyet hesaplarına dahil edilmesi gerekmektedir. Yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde güvenlik personelinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderinin maliyet hesabına dahil edilmediği görülmüştür.

 

Ancak idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26. maddesinde sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlemesine yer verildiği ve teknik şartnamede özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. İhale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde asgari maliyet (işçilik, yol, yemek, resmi tatil ve dini bayramlar ile yılbaşı gününde yapılacak çalışma ve %3 sözleşme gideri dahil, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç) 2.188.482,12-YTL olarak belirlenmiş olup, isteklilerin teklif fiyatlarının bu bedelin oldukça üzerinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle yaklaşık maliyetin hesabında yapılan aykırılık isteklilerin tekliflerini etkileyecek nitelikte bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 10.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 19.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmakta ise de, esasa etkili başkaca bir aykırılık tespit edilmediğinden bu husus ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul