İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1501
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :39
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1501
Şikayetçi:
 Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Rumi Mehmet Paşa Mahallesi Şemsi Paşa Cad. No:121-8 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6546
Başvuruya konu ihale:
 2007/191999 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 9 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.06.88.0168/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı 9 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.02.2008 tarih ve 6546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının ihale konusu hizmetin maliyetlerini karşılamaya yeterli olamayacağı, kendi tekliflerinin ise verdikleri teklif fiyatına ve maliyet bileşenlerine ilişkin açıklamalarına bakılacak olursa kabul edilmesinin uygun olacağı iddia edilmektedir.

         

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İdarece ihalede idari şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esas alınarak belirlendiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük sorgulama yapıldığı ve sunulan belgeler neticesinde işlem yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu belirtilerek iddianın uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            01.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasını kapsayan silahsız özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinde toplam 159 personelin çalışacağı düzenlenmiş olup, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde ise; “ Ayrıca, nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderleri ile ayni olarak verilecek giyim gideri teklif fiyata dahildir. Günlük brüt yemek tutarı 3,38 YTL; ödenecek aylık gün sayısı 26, günlük brüt yol tutarı 1.69 YTL; ödenecek aylık gün sayısı 26, bu brüt tutarlar nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 12,5 gün ve her bir günde çalışacak (güvenlik personelinin %50’si) 79 (yetmişdokuz) personel için (79 kişix12,5= 987,5 gün)4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca verilecek ücret; teklif fiyata dahildir..Sigorta risk prim oranı (yüzdebirbuçuk) %1,5’tir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhaleye beş firmanın teklif verdiği, teklif veren firmalardan biri olan Sedef Güvenlik firmasının teklif belgeleri içinde bilanço ve gelir tablosunun  bulunmamasından dolayı ihale dışı bırakıldığı, diğer dört firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve sorgulama sonucunda da ihalenin en avantajlı teklifi veren Kızıl Özel Güvenlik firması üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İşçilik hesaplama modülünde idari şartnamenin 26 ncı maddesi doğrultusunda yapılan hesaplamada (yemek,yol,resmi ve dini bayramlar dahil) asgari maliyetin 1.340.632,92 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece aşırı düşük sorgulama yapılan firmaların verdiği cevapların incelenmesinden;

 

            Kızıl Özel Güvenlik firmasınca giyime ilişkin dokümanda tarif edilen şekil ve sayıda proforma fatura sunulduğu, mali sorumluluk sigortasına ilişkin Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi onaylı proforma fatura ibraz edildiği ve teklif tutarının asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından teklifin idarece kabul edilmesinde ve ihalenin en düşük teklifi sunan söz konusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ,

 

            Palandöken Özel Güvenlik firmasınca giyime ilişkin dokümanda tarif edilen şekil ve sayıda proforma fatura sunulduğu, mali sorumluluk sigortasına ilişkin Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi onaylı proforma fatura ibraz edildiği anlaşıldığından ve teklif tutarının asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından teklifin idarece kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

            BSG Güvenlik firmasınca giyime ilişkin dokümanda tarif edilen şekil ve sayıda proforma fatura sunulduğu, mali sorumluluk sigortasına ilişkin Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi onaylı proforma fatura ibraz edildiği ve teklif tutarının asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından teklifin idarece kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ,

 

            Başvuru sahibi Bölge Güvenlik firmasınca giyime ilişkin dokümanda tarif edilen şekil ve sayıda proforma fatura sunulduğu, mali sorumluluk sigortasına ilişkin Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi onaylı proforma fatura ibraz edildiği ve teklif tutarının asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından teklifin idarece kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ,

 

            Sonucuna varılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinin ikinci bendinde; “İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde;

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.     

 

Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

                       

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet Alım İhalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasına ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı açıklamanın belgeye dayalı ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun  olduğu anlaşıldığından ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul