İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1502
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :40
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1502
Şikayetçi:
 Abdullah KARAOĞLU, Beycuma Çarşı İçi ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak İl Özel İdaresi Müdürlüğü,Mithatpaşa Mah. Ankara Cad. 12 Katlı İşhanı K 8-9-10 Nu 29 67040 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7938
Başvuruya konu ihale:
 2008/14100 İhale Kayıt Numaralı “Servis Aracı Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.08.11.0167/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Servis Aracı Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Abdullah KARAOĞLU’nun 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 7938 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede işin süresi 31.01.2009 tarihine kadar olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede sözleşme süresinin 31.01.2008 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildiği,

 

2) Diğer firmalara verilen birim fiyat teklif mektubu ile kendilerine verilen birim fiyat teklif mektubunda farklılıkların bulunduğu, kendilerine verilen birim fiyat teklif mektubunda servis ve kontrollük için pikap kiralama ibaresi görüldüğünden hem servis hem de pikap için teklif yazıldığı, diğer firmalara verilen birim fiyat teklif mektuplarında pikap ifadesinin yer almadığı,

 

3) İdari ve teknik şartnamede resmi ve dini tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağının belirtilmediği, söz konusu hususla ilgili teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde keyfi düzenleme yapılmasının teklif bileşenleri içerisinde tereddüde neden olduğu,

 

4) 4734 sayılı Kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde zeyilname düzenlenmediği,

 

                                          İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                                         

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

                                         

İdari şartnamenin 49 uncu maddesi ile sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde ,işin süresinin 31.01.2009, teknik şartnamenin 20 nci maddesinde ise; 31.01.2008 tarihine kadar olduğu belirtilmiştir.

 

                                          İhale tarihinin 05.03.2008 tarihi olduğundan, teknik şartnamede belirtilen tarihin sehven 31.01.2008 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

                                          Bu nedenle, işin süresi ile ilgili bu durumun isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; ön yeterliğe veya ihale katılmak isteyen aday ve isteklilerin ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunlu olmasına rağmen, başvuru sahibinin, başvuru dilekçesi ekinde sunduğu ihale dokümanının idarece onaylı olmadığı, başvuru dilekçesi ekinde sunduğu teklif mektubu ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan teklif mektubu arasında herhangi bir fark bulunmadığı görülmüştür.

                                         

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

                                          Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; çalışma saatlerini idarenin belirleyeceği, saat değişikliklerinin yükleniciye önceden bildirileceği ve yüklenicinin bu saatlere uymak zorunda olduğu belirtilmiştir.

 

                                          İhale dokümanında, çalışacak olan araçların özelikli sayı ve çalışma güzergahlarına ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüştür.

           

                                          İhale dokümanında resmi  ve dini bayram ile yılbaşı günü için hizmetin yürütüleceğine ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı, teklif mektubu eki cetvelde araçların 22 gün çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemeden normal çalışma günlerindeki çalışma saatlerindeki değişikliklerin anlaşılması gerekmektedir.

 

İhale konusu işe ait ihale dokümanının isteklilerin teklif vermelerine aykırı hususlar içermediği anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

                                         

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale dokümanında değişiklik yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul