• Karar No: 2008/UH.Z-1503
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :42
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1503
Şikayetçi:
 Temsan Özel Güvenlik Temiz. Kuaför Hizm. Teks. Gıda Nak. Orm. Tarım Su ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şerefiye Mah. Gaziantep Cad. Kavakoğlu İşhanı Kat:2 No:203 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Aşağı Soku Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8547
Başvuruya konu ihale:
 2008/15855 İKN|li “Park Bahçelerin ve Mezarlıkların Bakımı Temizliği Biçme ve Sulanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.08.83.0167/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 29.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park Bahçelerin ve Mezarlıkların  Bakımı Temizliği Biçme ve Sulanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Temsan Özel Güvenlik Temiz. Kuaför Hizm. Teks. Gıda Nak. Orm. Tarım Su ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8547 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.04.2008 – 31.10.2008 ve işin süresinin 214 takvim günü olarak belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliğine göre hesap yapıldığında, işin süresinin 210 takvim günü olması gerektiği, bu durumun 214 gün üzerinden mi yoksa 210 gün üzerinden mi teklif verileceği konusunda çelişki yarattığı,

 

2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, giyim, temizlik ve temizlik sarf malzeme, araç ve makine bakım, yakıt vb. giderlerin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunda hiçbir açıklamaya yer verilmediği,

 

3) İhale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata aykırı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi için idarece istenen birim fiyat teklif cetvelinin detayına bakıldığında ihalenin hizmet alımı yoksa mal alımı ya da araç ve makine kiralama işimi olduğunun anlaşılmadığı,

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesi ile sözleşme tasarısının 11 inci maddesinde işe başlama ve bitiş tarihlerinin 01.04.2008 – 31.10.2008, yine idari şartnamenin 49 uncu maddesi ile sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde işin süresinin 214 gün olduğu  belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanında işin süresi ilgili yapılan düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanı incelendiğinde, giyim, temizlik ve temizlik sarf malzemesi giderleri ile araç, makine bakım ve bunlara ait yakıt giderlerinin işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle isteklilerin, söz konusu giderleri dikkate alarak teklif vermesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanı incelendiğinde, işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel giderlerinin dışında, kullanılacak olan makine ve ekipman ile temizlik malzemesi ve ekipman giderlerinin iş bünyesinde ayrıca bir maliyet oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkılan bu tür hizmet alımı işlerinde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş artışı ve iş eksilişi gibi durumlarda çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla iş bünyesinde yer alan personel gideri dışındaki giderlerin, teklif mektubu eki cetvelde her birinin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

            Bu nedenle, idare tarafından ihale konusu işin hizmet alımı olarak ihale edilmesi ve söz konusu kalemlerin teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul