İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1505
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :44
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1505
Şikayetçi:
 Gelişim Temizlik Güvenlik Turizm Sağlık Hizmetleri Yemek San. Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Nizamettin Çelik Merkez Efendi Mahallesi Güney Yan Yolu Evrim Sitesi Nu :39/14 Cevizlibağ Zeytinburnu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı Abdurrahman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. Nu: 1 34887 Samandıra Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7211
Başvuruya konu ihale:
 2007/199936 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Pazaryeri, Cadde Sokak Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.43.0163/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı tarafından 11.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Pazaryeri, Cadde Sokak Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik Güvenlik Turizm Sağlık Hizmetleri Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece işin ifasında kullanılacak araçlara ilişkin olarak “1 Adet Binek Araç ( 2007 Model)” olma şartının aranmasının ihaleye katılımı sınırlayıcı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde yer alan; “İl Çevre ve Orman Bakanlığından Alınmış ve Tıbbi Atık taşıyan Firmalar ve araçlar için tıbbi atık toplama, taşıma belgesi, sürücü sertifika belgelerine sahip olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.” yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin “Plan ve Program” başlıklı 3.2 maddesinde yer alan; “ İdare tarafından Müteahhit firmaya kullanabilir olarak teslim edilen 500 adet konteynerin temizlik, bakım ve onarımı yükleniciye aittir. Yüklenici arızalı ve tekerleği kırılan konteynerleri 3 gün içinde onarmakla yükümlüdür. Onarılmayacak durumda olanlar idare ve yüklenici tarafından tutulacak bir tutanak ile idarece temin edilecek yenisi ile değiştirilecektir.” şeklindeki düzenleme nedeniyle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı,

 

4) İhalede işin yürütülmesi esnasında kullanılacak temizlik malzemesi miktarlarının idarece net olarak belirlenmesi gerektiği, idarece  yapılan düzenleme ile Tebliğ hükümlerinin ihlal edildiği,

 

5) Teknik şartnamenin 5.5 maddesinde yer alan; “24 saat açık bir telefon hattı kurulacak, arandığı zaman cevap verecek bir görevli bulundurulacaktır.” düzenlemesi ile "İşçilere Verilecek Ücret ve Sosyal Haklar" başlıklı VIII inci bölümünün "fazla Çalışma" başlıklı (c) alt bendinde de; "İdarenin ihtiyacı halinde, hizmette istihdam edilen personelin iş saatleri dışında da idarece aranıp hizmete çağırılması mümkün olacaktır. Bu durumda 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri uygulanacaktır.” düzenlemesinin mevzuatın açıkça ihlal ettiği, söz konusu personelin maliyetinin de teklif fiyata dahil olması gerektiğinden fazla çalışması ile ilgili olarak ödenecek ücretin belirlenmesi hususunun da isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bulunduğu,

 

6) Teknik şartnamenin 8.10 maddesinde yer alan; “Araçların arıza durumlarına göre tespit edilen onarımları en az (3) gün içinde yaptırılacak. Arızalı aracın yerine yenisi getirilecek bahse konu hükümlere aykırı hareket edildiğinin Temizlik İşleri Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ihalenin feshi sebebi sayılacaktır.” düzenlemesi ile 4735 sayılı Kanunun "İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi" başlıklı 20 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 1.3 maddesinde; "2008 yılı içinde ihale konusu işlerin yapılabilmesi için günlük toplam 133 ton kapasiteli olmak üzere yüklenici tarafından 14 adet aracı kendi malı ya da taahhüt olmak üzere her bir araç için 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları iş başında bulundurulacaktır. Araçlar en az 2003 veya üzeri modelde olacaktır." düzenlemesi ile  teknik şartnamenin 1.5 maddesinde; "1 adet Binek Araç (2007 model), (kendi malı veya taahhüt),” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı  24 üncü maddesinde; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. “ hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki teknik şartname düzenlemesinde belirtilen hususların  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükmü ile bağdaşmayan bir yönüne rastlanılmadığı, araçlar için kendi malı veya taahhüt şartının getirildiği ihalede “2003 model ve üzeri, 2007 model “ belirlemesinin marka–model olarak değerlendirilemeyeceği, ihaleye katılım aşamasında belgelendirilmesi gereken bir yeterlik kriteri olmayan, sadece taahhüt edilmesinin yeterli olduğu, işin yapımı sırasında bulundurulacak ve kendi malı olma şartı aranmadığından kiralama yoluyla bile temin edilebilecek bir aracın kiralama fiyatının piyasa araştırması ile tespiti ve bu fiyatın teklif fiyatına dahil edilebileceği mümkün olduğundan, bu düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak::

 

İhale ilanının 4.3.3 maddesi ile idari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3.  maddesinde; “İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için idarece aşağıda gerekli görülen sayı ve nitelikteki araç bulundurulacaktır.

14 Adet 13+1,5 M3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Kendi Malı veya Taahhüt)

1 Adet Tıbbi Atık Aracı  ( Çevre İl Müdürlüğünden Lisanslı ve TSE tehlikeli atık taşımaya uygun belgeli ) (Kendi Malı  veya Taahhüt)

1 Adet Binek Araç ( 2007 Model ) ( Kendi Malı veya Taahhüt )

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman,; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemelerden idarece işin ifası sırasında kullanılacak makine ekipmanın taşıması gereken özeliklerin sayıldığının anlaşıldığı, ihaleye katılım aşamasında isteklilerden teklif zarfı kapsamında sunmaları gereken belgelerden kendi malı veya taahhüt olması durumuna uygun olarak sunulacak belgelerin belirlendiği, Çevre İl Müdürlüğünden Lisanslı ve TSE tehlikeli atık taşımaya uygun belgeli olması istenilen tıbbi atık taşıma aracının söz konusu belgesinin teklif dosyasında sunulması istenilmemiş olup, işin ifası aşamasında yüklenici tarafından bu belgesi olan aracın kullanılacağı hususu belirlenmiştir. Dolayısıyla, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin; “Plan ve Program” başlıklı 3.2 maddesinde yer alan; “ İdare tarafından Müteahhit firmaya kullanabilir olarak teslim edilen 500 adet konteynerin temizlik, bakım ve onarımı yükleniciye aittir. Yüklenici arızalı ve tekerleği kırılanları 3 gün içinde onarmakla yükümlüdür. Onarılmayacak durumda olanlar idare ve yüklenici tarafından tutulacak bir tutanak ile idarece temin edilecek yenisi ile değiştirilecektir.” şeklindeki düzenlemeden, işin ifası aşamasında idarece yükleniciye teslim edilecek konteynırların kullanıma hazır nitelikte olacağının anlaşıldığı, işin yürütülmesi sırasında ve işin doğası gereği meydana gelebilecek arızaların yüklenici tarafından onarılacağının açık olduğu ve makine-ekipman ağırlıklı bu işte isteklilerin mutad onarım masraflarını da göz önüne alınarak  teklif maliyetinin oluşturmaları gerektiği, dolayısıyla bu hususta “söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı” na ilişkin olarak öne sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır..

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak::

 

İşe ait idari şartnamenin “1. Yapılacak İşin Kapsam ve Mahiyeti “ başlıklı 1.1. maddesinde yapılacak iş; “Samandıra İlk Kademe Belediyesi Belde sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin, sokak, cadde, okul, hastane, alan ve pazaryerlerinin katı atıklarının toplanması ve katı atık imha sahasına naklinin yapılması ile cadde ve sokakların el ile süpürülmesi işi. “Bu iş kapsamında, söz konusu mahallelerdeki bütün cadde, sokak, meydan ve pazaryerleri ile okul, hastane, resmi daire ve işyerlerinin Katı atıklarının toplanarak, Ümraniye Hekimbaşı katı atık imha sahasına nakli hizmetidir.

1.2.Belediye sınırları içinde bulunan hastane, eczane, klinik vs. müesseselerinin tıbbi atıklarının toplanması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin göstereceği tesislere naklinin yapılması, “ şeklinde tanımlanmış olup, işin kapsamında belde temizliği değil atık toplama ana unsurdur.

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde; "..süpürme işinde çalışan işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. müteahhit tarafından temin edilecektir." düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde yer alan düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.  Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında  Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında belirtilmiş olan  “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklamasına  aykırı olmakla ve süpürme işinde çalışacak işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. malzemelerin miktarının isteklilerin inisyatifine bırakılmayıp net olarak belirlenmesi daha uygun olmakla beraber, bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından sayılan malzemelerden ne kadar kullanılacağının öngörülmesinin beklenebileceği dolayısıyla, bu hususun teklif vermeyi etkilemeyeceği anlaşıldığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 5.5. maddesinde; “Müteahhit tarafından gerek belediye yetkililerince, gerekse vatandaşlarca rahatlıkla ulaşabilecek olduğu 24 saat açık bir telefon hattı kurulacak, arandığı zaman cevap verecek bir görevli bulundurulacaktır. Yine firma elemanlarının soyunup giyinebilecekleri bir lokal bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale konusu işin Samandıra İlk Kademe Belediyesi Belde sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin, sokak, cadde, okul, hastane, alan ve pazaryerlerinin katı atıklarının toplanması ve katı atık imha sahasına naklinin yapılması ile cadde ve sokakların el ile süpürülmesi işi olduğu, işin tamamı için birim fiyat teklif almak suretiyle çıkılan süresi 275 takvim günü olan ihalede, idarece birim fiyata esas olan iş kalemleri (6 adet) sayılmış ve her birinin açıklaması yapılmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri işin ana konusunu oluşturan edimlerden meydana geldiğinden, bu kalemler arasında “24 saat faal olacak telefon hattı” na ilişkin faaliyete her ne kadar yer verilmemiş ise de, bu hususun personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüt oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 8.10. maddesinde; “Araçların arıza durumlarına göre tespit edilen onarımları en az 3 (üç) gün içinde yaptırılacak, arızalı aracın yerine yenisi getirilecek Bahse konu hükümlere aykırı hareket edildiğinin Temizlik İşleri Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ihalenin feshi sebebi sayılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar idari şartnamelerde gösterilecektir. Öte yandan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintiler başlığı yer almakta ve ilgili dipnotta idarelerin ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde işin yapılmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri söz konusu maddede belirteceği açıklanmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin süreklilik arz eden hizmet alımı işine ilişkin  olması nedeniyle, idare tarafından idari şartnamede yapılan düzenlemelerin hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine yönelik olduğu, yapılan düzenlemenin ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı,  dolayısıyla  başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          G) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı,

 

1) Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde; "İşçilerin koruyucu eşyası ve iş elbisesi ile temizlik araçları üzerine Belediyenin yazılı izni olmadan isim, marka, tanıtıcı işaret, reklam ve amblem v.b. işaretler konulamaz. Belediyenin alabilecek olduğu reklamlar ile ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için   gerekli   tüm giderler  yükleniciye aittir. Ayrıca araçlar İstanbul  Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun  hale  getirilecektir. Reklam gelirleri Belediyeye aittir.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde; "..süpürme işinde çalışan işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. müteahhit tarafından temin edilecektir." düzenlemesinin yer aldığı,

İdarenin alabilecek olduğu reklamlarla ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için gerekli tüm giderlerin yükleniciye ait olduğu, ayrıca araçların İstanbul  Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun hale  getirileceği, reklam gelirlerinin idareye ait olduğu belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde yer alan düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında  Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında belirtilmiş olan  “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklamasına aykırı olmakla beraber, bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından sayılan malzemelerden ne kadar kullanılacağının öngörülmesinin beklenebileceği dolayısıyla, bu husustan dolayı teklif verebilmenin mümkün olmadığı iddiasının aksinin ispat edilebileceği,

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.  Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında  Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında belirtilmiş olan  “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklaması gereğince, süpürme işinde çalışacak işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. malzemelerin miktarının isteklilerin inisyatifine bırakılmayıp net olarak belirlenmesinin daha uygun olacağı ayrıca, idarenin “alabilecek olduğu reklamlar” ın muğlak bir belirleme olup, gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olmakla beraber net olmadığı, reklam alma durumunun net olması halinde ise reklam işinin kaç aracı kapsadığı, işin süresi ve işin gereği yapılacak masrafların belirsizlik arz ettiği anlaşıldığından, gerek teklif maliyetinin oluşturulmasında gerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tereddüt oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.

 

2) İdari Şartnamenin 7.3. maddesinde isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında;

"b) İhale Konusu işi yerine getirmek için idarece aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacaktır.

1 Adet Çevre Mühendisi (En Az 2 yıl deneyimli)

            88 Adet Vasıfsız İşçi

20 Adet Ağır Vasıta Şoförü (E sınıfı ehliyetli)

Bu personellerin niteliklerini gösteren meslek odası üye kayıt belgesi, ehliyet, sertifika vb. belgelerin sözleşmenin imzalanmasından sonraki 5 takvim günü içerisinde idareye sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır. Düzenlemeden, işin ifası aşamasında toplam 109 personelin çalışacağı anlaşılmıştır.

İhale ilanının 4 üncü maddesinde ise;

"b) İhale konusu işi yerine getirmek için idarece aşağıda ön görülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacaktır.

            1 Adet Çevre Mühendisi (En Az 2 yıl deneyimli)

            20 Adet Ağır Vasıta Şoförü (E sınıfı ehliyetli)

           88 Adet Vasıfsız İşçi

            1 Adet Tıbbi Atık Şoförü (Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikalı, Uluslararası Sürücüler ve Nakliyeciler Derneğinden Alınacaktır.)

2        Adet Tıbbi Atık İşçisi ( Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikalı)

Bu personellerin niteliklerini gösteren meslek odası üye kayıt belgesi, ehliyet, sertifika vb. Belgelerin sözleşmenin imzalanmasından sonraki 5 takvim günü içerisinde idareye sunulması zorunludur."  düzenlemesi yapılmıştır. Buradaki düzenlemeden de işin ifasında 112 işçinin çalışacağı anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde; "İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır  İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. “ hükmü yer almaktadır.

           

Söz konusu düzenlemelerden ihale ilanını dikkate alması sonucu teklif verilmesinin isteklilerin maliyetini arttıracağı, tip idari şartnameyi dikkate alarak teklif verilmesinin ise maliyeti azaltacağı , incelemeye konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmamakla birlikte;  kaç kişi üzerinden bu hizmetin gerçekleşeceği hususunun belirgin olmamasının, isteklilerin maliyet çıkarmaları hususunda ve ihaleye iştirak etmek üzere sunacak oldukları tekliflerinde tereddüt yaratmasının muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi  gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul