İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1506
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :45
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1506
Şikayetçi:
 Makrosan Peyzaj Temizlik İnş. Asf. Müth. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Palmiye Mahallesi 1214 Sokak İşlek Apt. No: 4/3 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı Abdurrahman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. No: 1 34887 Samandıra Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 6972
Başvuruya konu ihale:
 2007/199936 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Pazaryeri, Cadde Sokak Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 08.07.35.0163/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı tarafından 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Pazaryeri, Cadde Sokak Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Makrosan Peyzaj Temizlik İnş. Asf. Müth. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 6972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

          Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece istenilen “1 adet binek” aracın  50 km üzeri km yapması durumunda nasıl bir hesaplama yapılacağı dokümanda belirtilmemiş olduğundan tam bir maliyet çıkarmanın mümkün olmadığı, bu aracın pazaryeri, cadde sokak süpürme ve çöp toplama ile bir ilişkisi olmadığından, idarece karşılanması gereken bir kalem olduğu dolayısıyla söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak çevre mühendisinin istenildiği, idari ve teknik şartnamede 88 işçi ve 20 ağır vasıta şoförü içerisinde çevre mühendisine yer verilmediği, bu personele ilişkin ücret ve çalışma programına ilişkin düzenleme yapılmadığı, ayrıca teknik şartnamenin 3.6 maddesi fiyat farkına dahil olan personel içerisinde de yer almadığı, istihdam edilecek personel arasında yer aldığı için böyle bir düzenlemenin yapılmamış olmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

3) İdarece hazırlanan Birim Fiyat Tariflerinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak 32 vasıfsız işçi için asgari ücretin %15 fazlası, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak 15 ağır vasıta şoförü için asgari ücretin %35 fazlası öngörülerek hesaplama yapıldığı, İş Kanununun 47 nci maddesine göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılması durumunda (artı) bir yevmiye yani %100 mesai öngörüldüğü, ayrıca teknik şartnamenin “çalışma koşulları” başlıklı 2.2 maddesinde, bu günlerde çalışacak ağır vasıta şoförü sayısı 14 iken birim fiyat tarifleri 6 ncı maddede 15 kişi yazıldığı, düzenlemenin çelişkili olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 1.2 maddesinde yer alan tıbbi atık aracının çalışma programının  net olmadığı, Belediye sınırları içerisinde bulunan hastane, eczane, klinik vs. atıklarının toplanacağı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin göstereceği tesislere nakledileceği belirtilmiş olsa da, günlük çalışma programı, katedilecek km. ve gün sayısı belirgin olmadığından maliyet çıkartılmasının mümkün olmadığı,

 

5) Teknik şartnamenin “çalışma koşulları” başlıklı 2.1 maddesinde çalışacağı ön görülen eleman sayısının aylara göre dağılımının Temizlik İşleri Müd. Bilgisi ve yazılı talimatı ile belirleneceği ayrıca, 15 gün önceden ay içerisinde kaç kişinin çalışacağının müteahhit firmaya bildirileceği ve buna göre önlem alınmasının gerektiği, 2.3 maddesinde ise; çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi işlerinin belediyenin vereceği saatler içerisinde gerekirse vardiya usulüne göre gece yada gündüz olacağının belirtildiği, personelin çalışma programı net olmamasına rağmen, çalışan kişi sayısının 15 gün önceden haber verileceği ön görüldüğü için personelin ne kadarının bu programa dahil edileceği belli olmadığı, bu doğrultuda maliyet çıkartılmasının mümkün olmadığı,

 

6) Teknik şartnamenin 2.4 maddesinde çöplerin her gün alınacağı hususunun yanı sıra idarenin çalışma programını gerektiğinde değiştirebileceğinin belirtildiği, çalışma programı önceden belli olmadığından maliyet hesaplamasının mümkün olmadığı, düzenlemenin katımı engellediği,

 

            7)Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) Teknik şartnamenin 5.5 maddesinde yer alan; “24 saat acık bir telefon hattı kurulacak, arandığı zaman cevap verecek bir görevli bulundurulacaktır.” düzenlemesinin mevzuatın açıkça ihlal ettiği, söz konusu personelin maliyetinin de teklif fiyata dahil olması gerektiğinden fazla çalışması ile ilgili olarak ödenecek ücretin belirlenmesi hususunun da isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bulunduğu,

 

            9) Teknik şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddesindeki konteynırların gerekirse yıkanacağı şartının belirsizlik yarattığı,

 

            10) Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan; “Biriken kum ve molozlar ile inşaat artıkları çöp kamyonları tarafından alınmayacaktır” düzenlemesinin maliyet çıkartmayı engellediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede 18.03.2008 tarih ve 2008/ AK.H-735.1 sayılı karar ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 1.3 maddesinde; "2008 yılı içinde ihale konusu işlerin yapılabilmesi için günlük toplam 133 ton kapasiteli olmak üzere yüklenici tarafından 14 adet aracı kendi malı ya da taahhüt olmak üzere her bir araç için 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları iş başında bulundurulacaktır. Araçlar en az 2003 veya üzeri modelde olacaktır." düzenlemesi ile  teknik şartnamenin 1.5 maddesinde; "1 adet Binek Araç (2007 model), (kendi malı veya taahhüt),” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı  24 üncü maddesinde; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. “ hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan düzenlemesinde belirtilen hususların  Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükmü ile bağdaşmayan bir yönüne rastlanılmadığı, araçlar için kendi malı veya taahhüt şartının getirildiği ihalede “2003 model ve üzeri, 2007 model “ belirlemesinin marka–model olarak değerlendirilemeyeceği, ihaleye katılım aşamasında belgelendirilmesi gereken bir yeterlik kriteri olmayan, sadece taahhüt edilmesinin yeterli olduğu, işin yapımı sırasında bulundurulacağı ve kendi malı olma şartı aranmadığından kiralama yoluyla bile temin edilebilecek bir aracın kiralama fiyatının piyasa araştırması ile tespiti ve bu fiyatın teklif fiyatına dahil edilebilmesi mümkün olduğundan, bu düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin 7.3. maddesinde isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında;

"b) İhale Konusu işi yerine getirmek için idarece aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacaktır.

1 Adet Çevre Mühendisi (En Az 2 yıl deneyimli)

 88 Adet Vasıfsız İşçi

20 Adet Ağır Vasıta Şoförü (E sınıfı ehliyetli)

Bu personellerin niteliklerini gösteren meslek odası üye kayıt belgesi, ehliyet, sertifika vb. belgelerin sözleşmenin imzalanmasından sonraki 5 takvim günü içerisinde idareye sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece birim fiyata esas olan iş kalemlerinin adı ve kısa açıklamasının yapıldığı listede; iş kalemleri,

 

            1- Katı Atık Toplama ve Nakliyesi

            2- Cadde ve Sokak Süpürme İşçiliği (88 İşçi * 9 Ay)(Yemek, Yol ve Giyim Bedeli Dahil)

            3-Temizlik İşçisi Resmi -Dini Bayram Günleri Ücreti (12,5*32)=400 Gün

            4- Tıbbi Atık Toplama ve Nakli (7 M3 Kapasiteli)

            5- Ağır Vasıta Şoförü Aylık Ücreti (20 Şoför * 9 Ay) (Yemek, Yol ve Giyim Bedeli Dahil)

            6- Ağır Vasıta Şoförü Resmi-Dini Bayram Günleri Ücreti (12,5*15)=187,50 Gün

 

            olarak belirlenmiştir.

 

İhale konusu işin Samandıra İlk Kademe Belediyesi Belde sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin, sokak, cadde, okul, hastane, alan ve pazaryerlerinin katı atıklarının toplanması ve katı atık imha sahasına naklinin yapılması ile cadde ve sokakların el ile süpürülmesi işi olduğu, işin tamamı için birim fiyat teklif almak suretiyle çıkılan, süresi 275 takvim günü olan ihalede,  idarece birim fiyata esas olan iş kalemleri (6 adet) sayılmış ve her birinin açıklaması yapılmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri işin ana konusunu oluşturan edimlerden meydana geldiğinden ve ihale personel çalışmasına dayalı olmayan bir ihale olduğundan anahtar teknik personele ilişkin olarak iş kalemi belirlenmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, işin uzmanı olarak öngörülen anahtar teknik personele (çevre mühendisi) ödenecek ücretin asgari ücretin altında olamayacağı, fiyat farkından faydalanacak personelin belirlenmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde  idarenin takdirinde olduğu da dikkate alındığında, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin “Çalışma Koşulları” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“2.1.Cadde, sokak ve alanların el ile süpürülmesi için Aylık 60 Süpürme işçisi ve 14 adet çöp toplama aracı içinde 28 işçi olmak üzere 9 Aylık toplam 792 işçi, ayrıca 20 Ağır vasıta şoförü olmak üzere 9 aylık toplam 180 işçi çalıştırılacaktır. Eleman sayısının aylara göre dağılımı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bilgisi ve talimatı ile yazılı olarak yapılacaktır. Temizlik İşleri Müdürlüğü en az 15 gün önceden ay içerisinde kaç kişi çalışacağını müteahhit firmaya bildirecektir. Müteahhit buna göre her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

2.2.Resmi ve Dini Bayram tatillerinde 15 adet ağır vasıta Şoförü, Araçlar için 28 adet vasıfsız işçi ve merkezde 4 adet vasıfsız işçi ile hizmet verilecektir.”,

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması aşamasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

 SIRA İŞÇİNİN POSİZYONU    ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI %

   ____ ____________________ _________________________

      1 Vasıfsız İşçi                                  15.00

      2 Ağır Vasıta Şoförü                      35.00 düzenlemesi yapılmış olup, birim fiyat tariflerinde de bu düzenleme paralelinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak vasıfsız işçiler için asgari ücretin % 15 fazlası, ağır vasıta şoförü için % 35 fazlası öngörülmüştür.

4857 sayılı İş Kanununun "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma" başlıklı 44 üncü maddesinde; ´Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.",

Genel tatil ücreti" başlıklı  47 nci maddesinde; "Bu Kanun  kapsamına  giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak  kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam

olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir." hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında tatil günlerinde çalışma yaptırılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak öngörülür ise çalıştırılacak işçilere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince çalışma karşılığında bir günlük ücretin ayrıca ödenmesi gerektiği açık olmakla birlikte asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasını belirlemesini engelleyen bir hüküm olmadığı açıktır. Dolayısıyla resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ödenecek ücret konusunda yapılan düzenlemede mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca her ne kadar teknik şartnamenin yukarıdaki maddesinde 14 ağır vasıta şoförü belirlendiği iddia edilmiş ise de anılan düzenleme ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan şoför sayısı arasında farklılık olmadığı görüldüğünden iddianın bu yönüyle de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Birim Fiyata Esas Olan İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklamasının yer aldığı tabloya bakıldığında 4 üncü iş kalemi olarak “Tıbbi Atık Toplama Ve Nakli (7 M3 Kapasiteli)” nin belirlendiği, açıklamasının ise;  En az 7 M3 Kapasiteli özel teçhizatlı Tıbbi Atık Toplama Aracı ile idarenin belirleyeceği iş programına göre eczane, sağlık ocağı, hastane ve ilaç fabrikalarından tıbbi atıkların 1 Adet Tıbbi Atık şoförü, 2 Adet Tıbbi Atık işçisi (Tıbbi Atık Toplama işçisinin Asgari Ücretten maaşı + % 15, Tıbbi Atık Şoförünün asgari ücretten maaşı + % 35 ilave ücreti ve İdari Şartnamesinde belirtilen sosyal ödemeleri dahil) ile toplanarak Kemerburgaz imha alanına naklinin yaptırılması için gerekli her türlü alet, edevat, Tıbbi Atık Toplama Şoförü, Tıbbi Atık Toplama işçisi, akaryakıt, bakım, onarım, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 SAAT’lik çalışma bedeli.

Ölçü Birimi; Çalıştığı Günlerin Mesai Başlangıcı ve Bitişi arasındaki saatler üzerinden hesap edilir” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Her ne kadar açıklamada, tıbbi atık toplama işinde 7 m3 kapasiteli özel teçhizatlı tıbbi atık toplama aracı ve 1 adet tıbbi atık şoförü, 2 adet tıbbi atık işçisi eli ile idarenin belirleyeceği iş programına göre eczane, sağlık ocağı, hastane ve ilaç fabrikalarından tıbbi atıkların toplanacağı ve belirtilen yere nakledileceği ifade edilmiş ve belediye sınırları içerisinde bulunan hastane, eczane, klinik vs. atıklarının toplanması işinde günlük çalışma programı, katedilecek km. ve gün sayısı belirtilmemiş ise de birim fiyat teklif cetvelinin miktar sütununda  “288 saat” olarak yapılan belirleme dikkate alındığında, mesnedi olmayan iddianın yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin “çalışma koşulları” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

2.1.Cadde, sokak ve alanların el ile süpürülmesi için Aylık 60 süpürme işçisi ve 14 adet çöp toplama aracı içinde 28 işçi olmak üzere 9 aylık toplam 792 işçi, ayrıca 20 ağır vasıta şoförü olmak üzere 9 aylık toplam 180 işçi çalıştırılacaktır. Eleman sayısının aylara göre dağılımı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bilgisi ve talimatı ile yazılı olarak yapılacaktır. Temizlik İşleri Müdürlüğü en az 15 gün önceden ay içerisinde kaç kişi çalışacağını müteahhit firmaya bildirecektir. Müteahhit buna göre her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

2.2.Resmi ve Dini Bayram tatillerinde 15 adet ağır vasıta şoförü, araçlar için 28 adet vasıfsız işçi ve merkezde 4 adet vasıfsız işçi ile hizmet verilecektir.

2.3.Çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi işleri Belediyenin belirleyeceği saatler içerisinde gerekirse vardiya usulüne göre gece ya da gündüz olacaktır. Yüklenici belirlenen bu çalışma saatlerine uymak zorundadır.

2.4.Ana arter ve cadde ve sokaklardan çöpler her gün alınacaktır. İdare çalışma programını gerektiğinde değiştirebilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Çalışacağı ön görülen eleman sayısının aylara göre dağılımının Temizlik İşleri Müdürlüğünün bilgisi ve yazılı talimatı ile belirleneceği ayrıca, 15 gün önceden ay içerisinde kaç kişinin çalışacağının müteahhit firmaya bildirileceği ve buna göre önlem alınmasının gerektiği, 2.3 maddesinde ise; çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi işlerinin belediyenin vereceği saatler içerisinde gerekirse vardiya usulüne göre gece yada gündüz olacağının belirtildiği görülmüştür. Personelin çalışma programı net olmasa dahi personel çalışmasına dayalı olmayan işte birim fiyat tariflerinde işin süresi boyunca kaç personelin çalışacağı belirtildiğinden, makine ekipman ağırlıklı ihalede tekliflerin birim fiyat tariflerde yapılan açıklamalar doğrultusunda hazırlanabileceği anlaşılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin; “Plan ve Program” başlıklı 3.2 maddesinde yer alan; “ İdare tarafından Müteahhit firmaya kullanabilir olarak teslim edilen 500 adet konteynırın temizlik, bakım ve onarımı yükleniciye aittir. Yüklenici arızalı ve tekerleği kırılan konteynırları 3 gün içinde onarmakla yükümlüdür. Onarılmayacak durumda olan konteynırlar idare ve yüklenici tarafından tutulacak bir tutanak ile idarece temin edilecek yenisi ile değiştirilecektir.” şeklindeki düzenlemeden, işin ifası aşamasında idarece yükleniciye teslim edilecek konteynırların kullanıma hazır nitelikte olacağının anlaşıldığı, işin yürütülmesi sırasında ve işin doğası gereği meydana gelebilecek arızaların yüklenici tarafından onarılacağının açık olduğu ve makine-ekipman ağırlıklı bu işte isteklilerin mutad onarım masraflarını da göz önüne alınarak  teklif maliyetinin oluşturmaları gerektiği, dolayısıyla bu hususta “söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı” na ilişkin olarak öne sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır..

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde; "İşçilerin koruyucu eşyası ve iş elbisesi ile temizlik araçları üzerine Belediyenin yazılı izni olmadan isim, marka, tanıtıcı işaret, reklam ve amblem v.b. işaretler konulamaz. Belediyenin alabilecek olduğu reklamlar ile ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için   gerekli   tüm giderler  yükleniciye aittir. Ayrıca araçlar İstanbul  Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun  hale  getirilecektir. Reklam gelirleri Belediyeye aittir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdarenin alabilecek olduğu reklamlarla ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için gerekli tüm giderlerin yükleniciye ait olduğu, ayrıca araçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun  hale  getirileceği, reklam gelirlerinin idareye ait olduğu belirlenmiştir.

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında belirtilmiş olan  “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklaması gereğince, idarenin “alabilecek olduğu reklamlar” ın muğlak bir belirleme olup, gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olmakla beraber net olmadığı, reklam alma durumunun net olması halinde ise reklam işinin kaç aracı kapsadığı, işin süresi ve işin gereği yapılacak masrafların belirsizlik arz ettiği değerlendirildiğinden, gerek teklif maliyetinin oluşturulmasında gerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tereddüt oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 5.5. maddesinde; “Müteahhit tarafından gerek belediye yetkililerince, gerekse vatandaşlarca rahatlıkla ulaşabilecek olduğu 24 saat açık bir telefon hattı kurulacak, arandığı zaman cevap verecek bir görevli bulundurulacaktır. Yine firma elemanlarının soyunup giyinebilecekleri bir lokal bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale konusu işin Samandıra İlk Kademe Belediyesi Belde sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerin, sokak, cadde, okul, hastane, alan ve pazaryerlerinin katı atıklarının toplanması ve katı atık imha sahasına naklinin yapılması ile cadde ve sokakların el ile süpürülmesi işi olduğu, işin tamamı için birim fiyat teklif almak suretiyle çıkılan süresi 275 takvim günü olan ihalede, idarece birim fiyata esas olan iş kalemleri (6 adet) sayılmış ve her birinin açıklaması yapılmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri işin ana konusunu oluşturan edimlerden meydana geldiğinden, bu kalemler arasında “24 saat faal olacak telefon hattı” na ilişkin faaliyete her ne kadar yer verilmemiş ise de, bu hususun personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüt oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin “özel durumlar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Konteynerler yerine konulurken yeri temiz olarak bırakılacaktır ve gerekirse yıkanıp ilaçlanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece işin ifası aşamasında tüm konteynırların yıkanması dahi istenilse bu durumun işin doğası gereği istekli firmalarca takdir ve tayin edilmesi ve sonucunda teklif maliyetinin oluşturulması gerektiği düşüncesiyle iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin “özel durumlar” başlıklı bölümünün 7.4 maddesinde; “Biriken kum ve molozlar ile inşaat artıkları çöp kamyonları tarafından alınmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.  

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Fiyatı belli olmayan işlerde yeni birim fiyat tespiti” başlıklı 37 nci maddesinde; “ İşin devamı sırasında, yapılması idarece istenen veya 53 üncü maddeye göre sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak, ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar;

  a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler,

            b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler,

            c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile personel ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler,

            d) İdarede ve diğer idarelerde mevcut rayiçler ile yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler,

            e) İdarece kabul edilmek şartıyla ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya  meslek odasınca onaylanmış memleket rayiçleri, kullanılarak yukarıdaki öncelik sırasına göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur.

 Fiyat tutanağının idarenin onayına sunulduğu tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde taraflar yeni birim fiyatlar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa bu hususta bir anlaşmazlık zaptı düzenlenerek taraflarca imzalanır ve konu sözleşmedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlere göre çözümlenir. Ancak bu süre içinde yüklenici, idare tarafından tespit edilen birim fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır.

İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı. yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu biriken kum ve molozlar ile inşaat artıkları çöp kamyonları tarafından alınmayacağının açık olarak dokümanda belirlendiği, idarece de ifade edildiği üzere, bu hususa ilişkin olarak iş kalemi de bulunmadığından, cetvelde yer almayan bu iş ile ilgili ihtiyaç olunduğunda yukarıdaki mevzuat hükmü gereğince değerlendirme yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuruya konu ihale, 07.04.2008 tarih ve  2008/UH.Z-1505 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile  iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul