İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1507
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :46
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1507
Şikayetçi:
 Emte Mühendistlik Taah. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yıldıztepe Mahallesi Bakırköy Caddesi Nu 92/b Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı Abdurrahman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. Nu 1 34887 Samandıra Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6858
Başvuruya konu ihale:
 2007/199936 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Pazaryeri, Cadde Sokak Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.07.20.0163/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı’nca 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Pazaryeri, Cadde Sokak Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Emte Mühendistlik Taah. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6858 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 7.12 maddesinde; "Yüklenici ihale konusu işleri yaparken halkla  ilişkilerinde kırıcı  değil yapıcı,  nefret ettirici değil sevindirici olacak, halkın şikâyetine sebebiyet verilmeyecek halka hizmeti gaye edinmiş bir Mahalli idare adına iş yaptığını unutmayacaktır. Aksine davranışta bulunan elemanların iş akdi ilk uyarmadan sonra tekrarı halinde fesh edilecektir. Yüklenici bu gibi durumlara göz yummayacaktır. Aynı durumun tekerrürü halinde belediye tek taraflı olarak ihaleyi fesh etme hakkına sahiptir." düzenlemesi ve aynı teknik şartnamenin 5.1 maddesinde; "Yüklenici firmanın istihdam ettiği çalışanlarının gerek halkımıza karşı davranışı ve gerekse işin evsafına aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olup, idarenin talebi üzerine yüklenici kusurlu işçinin iş akdini fesh etmek zorundadır.” düzenlemesinin  yer aldığı, "Aynı durumun tekerrürü halinde Belediye tek taraflı olarak ihaleyi fesh etme hakkına sahiptir." denilerek idareye bu hakkın verilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata aykırı, ihaleye katılmak isteyen isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 8.10 maddesinde yer alan; "Araçların arıza durumlarına göre tespit edilen onarımları en az 3 (üç) içinde yaptırılacak. Arızalı aracın yerine yenisi getirilecek, bahse konu hükümlere aykırı hareket edildiğinin temizlik işleri müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ihalenin feshi sebebi sayılacaktır." şeklindeki düzenlemenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, rekabet ortamını engellediği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde; "İşçilerin koruyucu eşyası ve iş elbisesi ile temizlik araçları üzerine Belediyenin yazılı izni olmadan isim, marka, tanıtıcı işaret, reklam ve amblem v.b. işaretler konulamaz. Belediyenin alabilecek olduğu reklamlar ile ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için   gerekli   tüm giderler  yükleniciye aittir. Ayrıca araçlar İstanbul  Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun  hale  getirilecektir. Reklam gelirleri Belediyeye aittir.” düzenlemesi ile teknik şartnamenin 5.4 maddesinde; "..süpürme işinde çalışan işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. müteahhit tarafından temin edilecektir." düzenlemesinin yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.  Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında  Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında belirtilmiş olan; “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklamasına  aykırı olduğu gibi teklif verebilmeyi zorlaştırdığı,

 

4) Teknik şartnamenin 1.3 maddesinde; "2008 yılı içinde ihale konusu işlerin yapılabilmesi için günlük toplam 133 ton kapasiteli olmak üzere yüklenici tarafından 14 adet aracı kendi malı ya da taahhüt olmak üzere her bir araç için 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları iş başında bulundurulacaktır. Araçlar en az 2003 veya üzeri modelde olacaktır."düzenlemesi ve teknik şartnamenin 1.5 maddesinde; "1 adet Binek Araç (2007 model), (kendi malı veya taahhüt),” düzenlemesinin yer aldığı, hazırlanmış olan teknik şartnamenin belirtilen maddelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile bağdaşmamakla birlikte konulmuş olan model şartının, ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engellediği ve tüm katılımcılara eşit muameleyi oluşturmadığı,

 

5) Tip İdari Şartnamenin 7.3 maddesinde isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında yapılan düzenleme ile aynı konuda ilanda yer alan düzenlemenin işçi sayısı hususunda çeliştiği, düzenlemelerin sağlıklı teklif verebilmeyi engellediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartnamenin 7.12. maddesinde; “Yüklenici ihale konusu işleri yaparken halkla ilişkilerinde kırıcı değil yapıcı, nefret ettirici değil sevindirici olacak, halkın şikâyetine sebebiyet verilmeyecek halka hizmeti gaye edinmiş bir Mahalli idare adına iş yaptığını unutmayacaktır. Aksine davranışta bulunan elemanların iş akdi ilk uyarmadan sonra tekrarı halinde fesh edilecektir. Yüklenici bu gibi durumlara göz yummayacaktır. Aynı durumun tekerrürü halinde Belediye tek taraflı olarak ihaleyi fesh etme hakkına sahiptir.”

 

Teknik Şartnamenin  İstihdamdan Doğan Sorumluluk:”  başlıklı 5.1. maddesinde; “Yüklenici firmanın istihdam ettiği çalışanlarının gerek halkımıza karşı davranışı ve gerekse işin evsafına aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olup, İdarenin talebi üzerine yüklenici kusurlu işçinin iş akdini fesh etmek zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0.05 (Onbinde Beş) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 (Yirmi) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.“ düzenlemesine yer verilmiştir

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde, idareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri belirtecektir.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

……..

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde; “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.” hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu ihalede de, idare tarafından idari şartnamenin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilerin ve sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin süreklilik arz eden hizmet alımı işi olması nedeniyle, idare tarafından idari şartnamede yapılan düzenlemelerin hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine yönelik olduğu, kusurlu ifa halleri olarak belirlenen hususların ise idarece takdir edilebileceği, yapılan düzenlemenin ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı,

 

Kaldı ki, idari şartnamede kusurlu ifa hallerine bağlı olarak sözleşmenin feshine ilişkin yapılan düzenlemelerin anılan Kanun hükmünde belirtilen hususlara uyulmayacağı anlamına gelmediği, söz konusu düzenlemelerden sözleşmenin feshine ilişkin şartların anlaşılması gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 8.10. maddesinde; “Araçların arıza durumlarına göre tespit edilen onarımları en az 3 (üç) gün içinde yaptırılacak, arızalı aracın yerine yenisi getirilecek Bahse konu hükümlere aykırı hareket edildiğinin Temizlik İşleri Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ihalenin feshi sebebi sayılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar idari şartnamelerde gösterilecektir. Öte yandan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintiler başlığı yer almakta ve ilgili dipnotta idarelerin ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde işin yapılmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri söz konusu maddede belirteceği açıklanmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin süreklilik arz eden hizmet alımı işine ilişkin  olması nedeniyle, idare tarafından idari şartnamede yapılan düzenlemelerin hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine yönelik olduğu, yapılan düzenlemenin ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı,  dolayısıyla  başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde; "İşçilerin koruyucu eşyası ve iş elbisesi ile temizlik araçları üzerine Belediyenin yazılı izni olmadan isim, marka, tanıtıcı işaret, reklam ve amblem v.b. işaretler konulamaz. Belediyenin alabilecek olduğu reklamlar ile ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için   gerekli   tüm giderler  yükleniciye aittir. Ayrıca araçlar İstanbul  Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun  hale  getirilecektir. Reklam gelirleri Belediyeye aittir.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde; "..süpürme işinde çalışan işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. müteahhit tarafından temin edilecektir." düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdarenin alabilecek olduğu reklamlarla ilgili olarak araçların giydirilmesi, boyanması, reklamların şekline göre dizayn edilmesi için gerekli tüm giderlerin yükleniciye ait olduğu, ayrıca araçların İstanbul  Büyükşehir Belediyesi´nin belirlediği standartlara  uygun hale  getirileceği, reklam gelirlerinin idareye ait olduğu belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde yer alan düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında  Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında belirtilmiş olan  “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklamasına aykırı olmakla beraber, bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından sayılan malzemelerden ne kadar kullanılacağının öngörülmesinin beklenebileceği dolayısıyla, bu husus teklif vermeyi engelleyici nitelikte bulunmamıştır.

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin “G.  Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında  Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında belirtilmiş olan  “… teklifi etkileyebilecek her türlü giderin ihale dokümanında açıklayıcı ve sayısı belirtilmek kaydıyla yazılması gerekmektedir.” açıklaması gereğince, süpürme işinde çalışacak işçilerin kullanacağı el arabası, süpürge, faraş, eldiven vs. malzemelerin miktarının isteklilerin inisyatifine bırakılmayıp net olarak belirlenmesinin daha uygun olacağı ayrıca, idarenin “alabilecek olduğu reklamlar” ın muğlak bir belirleme olup, gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olmakla beraber net olmadığı, reklam alma durumunun net olması halinde ise reklam işinin kaç aracı kapsadığı, işin süresi ve işin gereği yapılacak masrafların belirsizlik arz ettiği anlaşıldığından, gerek teklif maliyetinin oluşturulmasında gerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tereddüt oluşturabileceğinden, iddianın bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 1.3 maddesinde; "2008 yılı içinde ihale konusu işlerin yapılabilmesi için günlük toplam 133 ton kapasiteli olmak üzere yüklenici tarafından 14 adet aracı kendi malı ya da taahhüt olmak üzere her bir araç için 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları iş başında bulundurulacaktır. Araçlar en az 2003 veya üzeri modelde olacaktır." düzenlemesi ile  teknik şartnamenin 1.5 maddesinde; "1 adet Binek Araç (2007 model), (kendi malı veya taahhüt),” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı  24 üncü maddesinde; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. “ hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki teknik şartname düzenlemesinde belirtilen hususların  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükmü ile bağdaşmayan bir yönüne rastlanılmadığı, araçlar için kendi malı veya taahhüt şartının getirildiği ihalede “2003 model ve üzeri, 2007 model “ belirlemesinin marka–model olarak değerlendirilemeyeceği, ihaleye katılım aşamasında belgelendirilmesi gereken bir yeterlik kriteri olmayan, sadece taahhüt edilmesinin yeterli olduğu, işin yapımı sırasında bulundurulacak ve kendi malı olma şartı aranmadığından kiralama yoluyla bile temin edilebilecek bir aracın kiralama fiyatının piyasa araştırması ile tespiti ve bu fiyatın teklif fiyatına dahil edilebileceği mümkün olduğundan, bu düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartnamenin 7.3. maddesinde isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında;

"b) İhale Konusu işi yerine getirmek için idarece aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacaktır.

1 Adet Çevre Mühendisi (En Az 2 yıl deneyimli)

            88 Adet Vasıfsız İşçi

20 Adet Ağır Vasıta Şoförü (E sınıfı ehliyetli)

Bu personellerin niteliklerini gösteren meslek odası üye kayıt belgesi, ehliyet, sertifika vb. belgelerin sözleşmenin imzalanmasından sonraki 5 takvim günü içerisinde idareye sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır. Düzenlemeden, işin ifası aşamasında toplam 109 personelin çalışacağı anlaşılmıştır.

İhale ilanının 4 üncü maddesinde ise;

"b) İhale konusu işi yerine getirmek için idarece aşağıda ön görülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacaktır.

            1 Adet Çevre Mühendisi (En Az 2 yıl deneyimli)

            20 Adet Ağır Vasıta Şoförü (E sınıfı ehliyetli)

           88 Adet Vasıfsız İşçi

            1 Adet Tıbbi Atık Şoförü (Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikalı, Uluslararası Sürücüler ve Nakliyeciler Derneğinden Alınacaktır.)

2        Adet Tıbbi Atık İşçisi ( Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikalı)

Bu personellerin niteliklerini gösteren meslek odası üye kayıt belgesi, ehliyet, sertifika vb. Belgelerin sözleşmenin imzalanmasından sonraki 5 takvim günü içerisinde idareye sunulması zorunludur."  düzenlemesi yapılmıştır. Buradaki düzenlemeden de işin ifasında 112 işçinin çalışacağı anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde; "İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır  İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. “ hükmü yer almaktadır.

           

Söz konusu düzenlemelerden ihale ilanını dikkate alması sonucu teklif verilmesinin isteklilerin maliyetini arttıracağı, tip idari şartnameyi dikkate alarak teklif verilmesinin ise maliyeti azaltacağı , incelemeye konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmamakla birlikte;  kaç kişi üzerinden bu hizmetin gerçekleşeceği hususunun belirgin olmamasının, isteklilerin maliyet çıkarmaları hususunda ve ihaleye iştirak etmek üzere sunacak oldukları tekliflerinde tereddüt yaratması muhtemel olduğundan iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihale 07.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1505 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edildiğinden, yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul