• Karar No: 2008/UH.Z-1511
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :50
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1511
Şikayetçi:
 Fatih Temizlik Tekstil Gıda Kırtasiye Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Saray Mahallesi Akkavak Caddesi Nu 1 Gülnar / MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Gülnar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Saray Mah. Akkavak Cad. Nu 1 33700 Gülnar / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6856
Başvuruya konu ihale:
 2008/4315 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.07.19.0139/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülnar Devlet Hastanesi Baştabipliğince 05.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Fatih Temizlik Tekstil Gıda Kırtasiye Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2008 tarihli dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,  

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve  ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarece yapılan söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ayrıca Teknik Şartnamenin 7 inci maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının 220 gün olarak gösterildiği, resmi ve dini bayram günleri 220 gün olarak hesaplandığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, oysa ihale konusu iş süresince 12,5 gün resmi ve dini bayram günü olduğu, ihale dokümanında bu günlerde 5 kişinin çalışacağı düzenlendiğinden çalışılacak gün sayısının 62,5 gün olması gerekirken Teknik Şartnamede 220 gün olarak yazılmasının teklif fiyatlarının hatalı hazırlanmasına ve yanlış değerlendirilmesine neden olduğu, bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği iddia edilmiştir.

          

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin başvuru sahibi istekliye iddiaya ilişkin verdiği cevapta; Teknik Şartnamede, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı; Çalışılacak gün sayısı 220 gündür ve personel sayısı 5 (beş) kişidir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, ancak tatilde çalışılacak gün sayısını belirlerken sehven ihale konusu iş süresince hafta sonu tatil günlerinin de hesaplandığı, yaklaşık maliyetlerini de 220 günü esas alarak oluşturdukları ancak yaptıkları araştırma neticesinde resmi ve dini bayram günlerinin ihale konusu iş süresince 12,5x5=62,5 gün olması gerektiğini tespit ettikleri, ihaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarını 220 güne göre değil 62,5 güne göre verdikleri kanaatinde olduğunu belirttiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının; “Hastane ve Eklerinin Malzemeli Temizliği ve Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” olduğu,

 

            İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “11 (Onbir) İşçi İle 9 (Dokuz) Ay Hastane ve Eklerinin Malzemeli Genel Temizliği ve Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı İşidir” şeklinde düzenlendiği,

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ;

 

            “26.1.   Ayrıca işçilerin giyecek yardımları teklif fiyatına dahil olacaktır. İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecektir.

            26.2…

            26.3. Ayrıca, giyecek bedeli teklif fiyata dahildir. Yol bedeli ve yemek bedeli verilmeyecektir. Yemek bedeli hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.

            26.4…

            26.5. Kamu İhale Genel Tebliğindeki “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 07.04.2005 tarih ve 16-335 ek sayılı genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekecektir.” İbaresine göre sigorta risk oranı % 2 olarak kabul edilmiştir.”

 

            Şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

 

            İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde ihale konusu işin 01.04.2008 tarihinden itibaren 275 takvim günü olduğunun belirtildiği,

 

Teknik Şartnamenin “Çalıştırılacak İşçi Sayısı” başlıklı 7 maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı; Çalışılacak gün sayısı 220 gündür ve personel sayısı 5 (beş) kişidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İhale konusu iş süresince (01.04.2008 tarihinden itibaren 9 ay) 12,5 gün resmi ve dini bayram günü olduğu, Teknik Şartnamede bu günlerde 5 kişinin çalışacağı belirtildiğinden 12,5x5=62,5 resmi ve dini bayram gününün teklif fiyatlarının hazırlanmasında esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak toplam gün sayısının 62,5 gün olduğu esas alınarak asgari işçilik maliyet hesabı yapıldığında, ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 77.279,87-YTL’ye tekabül ettiği görülmüştür.

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde; idarece ihaleye teklif veren Eraydın Tem. Paz. İnş.San. Tic. Ltd. Şti. ile Uğur Turizm İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi aşırı düşük bulunarak teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

Eraydın Tem. Paz. İnş.San. Tic. Ltd.. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, resmi ve dini bayram günlerine ilişkin çalışılacak gün sayısının teklif fiyatına dahil edilmediği görülmüştür.

 

Uğur Turizm İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin ise resmi ve dini bayram günlerine ilişkin çalışılacak gün sayısını 55 gün olarak hesaplayarak teklifini buna göre oluşturduğu belirlenmiştir .

 

Öte yandan ihale dokümanı satın alan ve ihaleye teklif vermeyen 2 firma tarafından ise resmi ve dini bayram günlerine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve bu sebeple ihaleye teklif veremedikleri yönünde şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabına esas olan asgari işçilik maliyet hesabında resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının 220 gün olarak belirtildiği de tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini sağlıklı hazırlamasını engellediği, sağlıklı hazırlanmayan teklif bedelleri esas alınarak idarece doğru bir teklif değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı, öte yandan ihale dokümanı satın alan bazı firmaların da bu düzenleme nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri yönündeki şikayet başvuruları da dikkate alındığında, ihale dokümanının ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına engel teşkil ettiği ve sözkonusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

            Öte yandan; idarece 03.03.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verilerek 04.03.2008 tebliğ edildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 06.03.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı da tespit edilmiştir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul