İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1512
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :51
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1512
Şikayetçi:
 A Tem Alternatif Tem. İnş. Güv. Telekom. Reklam Paz. ve Sos. Hiz. San. Tic. Ltd.Şti , A.Paşa Mahallesi 9.Sokak 7 Nolu Çarşı P-32 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi, Rızaiye Mah. Yunus Emre Bulvarı No:1 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 4279
Başvuruya konu ihale:
 2008/10000 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş Personel Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2008 tarih ve 08.07.61.0139/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğince 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A Tem Alternatif Tem. İnş. Güv. Telekom. Reklam Paz. ve Sos. Hiz. San. Tic. Ltd.Şti ’nin 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7249 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında giyim eşyası için parasal tutar öngörüldüğü, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinde giyim eşyası ile ilgili yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, idarenin parasal tutar öngörmesinin rekabet ortamını engellediği iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde; “ İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Veri Giriş Elemanlarına ait S.S. Kurumu tarafından belirtilen Asgari ücret, aylık 22 gün üzerinden ( Günlük geliş-gidiş) yol ücreti ve yılda iki defa yazlık kışlık toplam 40,00 YTL  verilmek üzere iş elbisesi teklif  fiyata dahil edilecektir.”  düzenlemesinin yer aldığı belirlenmiştir.

 

İncelenen ihalede şartnamede giyim bedelinin işçilere nakdi olarak ödeneceğine dair düzenleme yapıldığı bunun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul