• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1514
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :53
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1514
Şikayetçi:
 Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası VEKİLİ: Av.Murat Bahadır, Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği,
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 960
Başvuruya konu ihale:
 2007/76527 İhale Kayıt Numaralı “Magnetik Rezonans, Tomografi ve Kemik Dansitometri Çekim Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.08.81.0078/2008-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Magnetik Rezonans, Tomografi ve Kemik Dansitometri Çekim Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Vekili Av.Murat BAHADIR’ın 18.03.2008 tarih ve 960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

  Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nce tesis edilen “BBT, MR, USG ve Kemik Dansitometri Cihazlarının Personeli İle Birlikte Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası tarafından açılan davada Trabzon İdare Mahkemesinin (Hukuk Danışmanlığı)’nın 18.03.2008 tarih ve 960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan kararı ekinde yer alan dava dilekçesinde özetle; Trabzon Fatih Devlet Hastanesince tesis edilen personeli ile birlikte BBT, MR, USG ve Kemik Dansitometri Cihazları hizmet alımı ihalesinin iptal edilmesi amacıyla 30.10.2007 tarih ve 948 sayılı yazı ile idareye başvuruda bulunulduğu, ancak idarece 60 günlük yasal cevap verme süresi içerisinde bir cevap verilmeyerek talebin zımnen reddedildiği, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11. maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan ve 05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine ilişkin Esas ve Usuller" isimli düzenleyici işlemin 5.maddesinin 2. fıkrasında ise; "İdareler sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine ancak lüzumu halinde ve döner sermaye gelirleri elverdiği ölçüde karar verebilirler.” hükmüne yer verildiği, Sağlık hizmetlerinin ihale yöntemi ile satın alınmasını öngören yukarıda bahsedilen düzenlemeler hakkında Danıştay nezdinde açılan dava neticesinde; Danıştay 5.Dairesi, 2004/4439E. Sayılı kararıyla 22.11.2004 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verdiği, aynı kararında sağlık hizmeti satın alınmasının dayanağını teşkil eden 4924 sayılı Kanunun 11. maddesi hükmünün Anayasanın 2, 10 ve 128. maddelerine aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, ayrıca Danıştay 13. Dairesi 08.01.2007 tarih ve 2006/3097 E. sayılı  kararıyla Sağlık Bakanlığı´na bağlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne 2006 ve 2007 yılı için radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu işleme dayanak olan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Genelgesinin ( g ) bendinin yürütülmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verildiği, sağlık hizmetlerinin ihale yoluyla satın alınmasını düzenleyen ve 05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren esas ve usuller hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararından sonra Bakanlık makamının 13.01.2005 tarih ve 424 sayılı onayı çerçevesinde 13.01.2005 tarih ve 274 sayılı Hukuk Müşavirliğince Valiliklere gönderilen bir genelge ile Danıştay 5.Dairesinin yürütmesinin durdurulması kararından önce hizmet satın alımına ilişkin yapılan ihale sözleşmelerinin, sözleşmelerde öngörülmüş olan süre sonuna kadar devanı ettirilmesi, Danıştay 5. dairesinin yürütmesinin durdurulması kararından sonra ihale işlemleri başlanmış olup sözleşme yapılmayan hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde kamu kurumlarının ihale yöntemi ile satın alabileceği hizmetler arasında sağlık hizmetlerinin satın alınmasına ilişkin her hangi bir hüküm bulunmadığı, bu bakımdan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Sağlık Bakanlığı Genelgesi, Anayasamızın amir hükümleri ve Danıştay 5. Dairesinin 2004/4439 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararına aykırı olan söz konusu işlemlerin iptali gerektiği iddia edilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul