İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1535
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :94
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1535
Şikayetçi:
 Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Maraşal Fevzi Çakmak Cad. 3. Sokak Arslan İşhanı No: 8 K 6 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yıldız Yokuşu 34349 Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8218
Başvuruya konu ihale:
 2008/3526 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 08.08.34.0171/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce 27.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ’nin 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 11 adet sorumlu personel istihdam edileceği halde sadece bir personel için asgari ücretin % 20 fazlası ücret öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının 3 üncü maddesinde yasaklar ve cezai hükümler belirtildiği halde, bu cezai hükümlerin dışına çıkılarak, özel güvenlik elemanlarının yaka kartı takmaması, üniformasının dışında başka bir kıyafet giymesi ve grevlere katılması hallerinde Kanunda sayılan cezaların dışına çıkılarak yeni parasal cezalar öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 52.11 inci maddesinde yer verilen cezai işlemin ihale konusu işin yürütülmesi ile ilgili olmadığından, öngörülen cezanın hukuki dayanağının bulunmadığı,

4) İdari şartnamenin 52.6 ncı maddesindeki personel değiştirilmesine ilişkin cezai müeyyidenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “ vasıflı personele ödenecek ücretin belirlenmesinde, 99 personel için asgari ücretin % 15 fazlası, 1 personel için de asgari ücretin % 20 fazlası”nın ödeneceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin İşin Konusu başlığı altında, personel planlanmasının belirtildiği tabloda Vardiya sorumlusu, proje sorumlusu ve güvenlik sorumlusu olmak üzer 3 adet personelin sorumlu olarak adlandırıldığı görülmüştür.

 

Aynı şartnamenin 4.2.a maddesinde de, proje sorumlusu tanımlanmış ve 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olması ve yöneticilik deneyimine sahip olması şartı aranmakta olduğu, diğer 99 personel için ise lise mezunu olması şartının yeterli olduğuna ilişkin düzenleme bulunmaktadır.  Çalıştırılacak personele asgari ücretin altında olmamak üzere verilecek ücretin idarenin takdirinde olduğu dikkate alındığında, sadece 1 personele asgari ücretin % 20 fazlası oranında ücret belirlemesi yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, istekli açısından, teklif fiyatını belirlemede de bir engel oluşturmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde belirtilen cezaların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan adli suçlar ve cezalar ile 20 nci maddesinde sayılan İdari suçlar ve Cezalar başlıkları altında sayılan cezaların yanında, ihale konusu işin yürütülmesinde idari ve teknik şartnamede belirtilen hususların aksatılması veya yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezaların da öngörülmüş olması nedeniyle doğal olarak, 5188 sayılı Kanun kapsamında öngörülmeyen cezaların da uygulanacağına ilişkin hükümlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5188 sayılı Kanunda genel idare ve adli makamlar tarafından  uygulaması gereken cezalar öngörülmektedir. İdari şartnamenin 52 nci maddesinde ise, sözleşmenin tarafı olan idare tarafından şartnamelere uygun hazırlanan sözleşme kapsamında uygulanacak cezaların öngörülmesi söz konusu olup, söz konusu düzenleme herhangi bir hakkın kullanılmasını engellemediği gibi, teklif verilmesine de mani olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52.1.11 nci maddesinde, “personelin görev yerleri ve soyunma mekanının idarenin direktifleri doğrultusunda dizayn edilmemesi durumunda 1.500 YTL” ceza öngörülmektedir.

 

Söz konusu düzenleme ile personelin görev yerleri ve soyunma mekanının nasıl dizayn edileceğine ilişkin idare tarafından nasıl bir dizaynın öngörüleceğinin idari ve teknik şartnamede belirtilmemesi nedeniyle öngörülen cezanın dayanağı bulunmamaktadır. Anılan cezai şartın idari ve teknik şartnamede belirtilen bir hükmün yerine getirilmemesine dayandırılmaması ve sözleşmenin ifası sırasında idare tarafından verilecek bir direktifle ortaya çıkabilecek bir giderin oluşacak  olması nedeniyle yüklenicinin nasıl bir maliyete katlanacağına ilişkin bir tahmin yapabilmesi imkanı bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu düzenleme ile getirilen cezai şartın uygulama kabiliyeti olmayan bir ceza olması ve miktar itibariyle de esasa etkili bir rakamsal tutar oluşturmayacağından, teklif fiyatın belirlenmesinde başvuru sahibi ve istekliler açısından hesaplanamaz bir maliyet oluşmayacağı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52.1.6 ncı maddesinde, “Yönetimin onayı alınmadan, amir atamaları ile personel değiştirilmesi, ayrıca yine idarece belirlenmiş bölgelerde görev yapan personelin, haber verilmeden yerinin değiştirilmesi (listenin idareye verilmemesi) veya kontrol edilmeyen her Tom Noktası için günlük 500 YTL” şeklinde ceza öngörülmektedir.

 

Konuya ilişkin husus,  4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır

 

İdari şartnamede yer verilen düzenlemede bu hükme aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihaleye ilişkin çoğunluk kararında başvuru sahibinin üçüncü iddiası ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; “… Anılan hükümler dikkate alındığında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilmiş ve bu Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan Özel Güvenlik Firmasına ait 76 adet "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi" ile yerine getirilmesi işi ile teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen kamera ve kayıt sistemi malzemeleri ile İkitelli ve Habibler Trafo Merkezine kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işinin birlikte ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 5 inci maddesinde yer alan aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

                

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiğine” yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin “temel ilkeler” başlığı altında: “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi" hizmet alımı işi ile “ kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi” işinin birlikte ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ilkesine aykırı olmadığı, bu iki işin bir arada ihale edilmesinin işin doğası gereği olduğu, güvenlik kamera sistemi ile özel güvenlik işinin bir arada ihale edilmesi kaynakların verimli kullanılması açısından da bir yasal zorunluluktur. Hangi güvenlik kamerasının nereye konulacağını özel güvenlik hizmetini veren  isteklilerin bilmesi işin doğası gereğidir.

Bu sebeple; “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi" hizmet alımı işi ile “ kamera ve kayıt sistemi kurulması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi” işinin birlikte ihale edilmesinin işin doğası gereği olduğundan, tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlem tesisi ile giderilmesi gerektiği gerekçesiyle  ihale işlemlerinin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul