İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1536
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :97
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1536
Şikayetçi:
 Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İşhanı K 2 D 4 No:224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. No:30 59000 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7124
Başvuruya konu ihale:
 2007/181676 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.37.0078/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) Genel Müdürlüğü’nce 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 13.02.2008 tarih ve 821 sayılı yazısı ile 15.02.2008 tarihinde taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında; teklife imza atanın yetkili olduğuna dair belgenin ihale dosyasında olmadığı belirtilerek tekliflerinin ihale dışı bırakıldığının bildirildiği, idareye yapılan itirazda ihale dosyasında şirket müdürünün imza sirküsünün mevcut bulunduğunun belirtilmesi üzerine idarece alınan ikinci kararda teklifteki imzanın şirket müdürünün imzası ile aynı olmadığının iddia edildiği, oysa imzanın şirket müdürüne ait olduğu ve şirket müdürü olarak imzayı kendisinin attığını beyan ettiği, idarece alınan iki kararda çelişki bulunduğu, birinci kararda belge olmadığından bahsedildiği, ikinci kararda ise imzanın uymadığının belirtildiği iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İddiaya ilişkin olarak idarenin idarenin 22.02.2008 tarih ve 02 sayılı cevabında:

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda; teklif mektubunu şirket adına imzalayanın yetkili olduğunu gösteren belge olmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında şirket müdürünün imza sirküleri mevcut olmasına karşın imza sirkülerindeki imza ile teklifte bulunan imzaların aynı olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca itiraz dilekçesinin tetkikinde dilekçeye atılan imzanın da imza sirkülerine uymadığının anlaşıldığı hususlarına yer verilerek şikayet başvurusunun reddine karar verildiği belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin; Tredaş Genel Müdürlüğü adresinde bulunan Genel Müdürlük merkezi ile 7 adet İşletme Müdürlüğü adresinde bulunan açık ve kapalı alanların temizlik ve ilaçlama hizmetlerinden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtildiği 7 nci maddesinin 1.(c) bendinde; “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1 ) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
2 ) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Söz konusu düzenlemenin Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.(c) maddesinde yer alan standart düzenleme olduğu anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; …Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur….” hükmü yer almıştır.

            13.02.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında; idari şartnamenin 24.2 nci maddesinin (d) bendinde; “Teklif mektubunun ad soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” denildiği, Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunu şirket adına imzalayanın yetkili olduğunu gösteren belge olmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

            Başvuru sahibi Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu ihaleye sunduğu teklif dosyasında yer alan Çorlu 2. Noteri tarafından onaylı 01.11.2006 tarihli imza sirkülerinde; Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 01.11.2006 tarih ve 04 nolu karar suretine göre Mehmet Yasin AKPINAR’ın 10 yıl süre ile şirket müdürü seçildiği ve münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilerek Mehmet Yasin AKPINAR’ın imza örneğine yer verildiği, ayrıca Mehmet Yasin AKPINAR’ın şirket müdürü olarak şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığının tescil ve ilan edilmesine ilişkin 08.11.2006 tarih ve 6678 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin ilgili sayfalarının da teklif dosyasında sunulduğu anlaşılmıştır.

            Diğer yandan ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif dosyasında yer alan imza sirküleri aslının teklifte yer alan diğer bazı belgeler ile birlikte idare tarafından düzenlenen bir tutanak ile anılan firmaya elden teslim edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında idari şartnamenin 7.1.(c) maddesinde teklif vermeye yetkili olunduğunu göstermek üzere sunulması istenilen tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu imza sirkülerinde şirket müdürü Mehmet Yasin AKPINAR’ın münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği, teklif dosyasında yer alan teklif mektubu ve eki teklif cetvelin sağ alt köşesinde ise anılan şirketin ticaret unvanını içeren şirket kaşesi ve bu kaşenin üzerinde de imza bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif mektubu üzerinde yer alan imzanın şirket müdürüne ait olduğu kabul edildiğinden, imza sahibi tarafından kabul edildiği sürece ve aksi ispat edilemediği taktirde teklif mektubunda yer alan imzanın şirket müdürüne ait olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            İdarece Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif mektubunda yer alan imza ile şirket müdürüne ilişkin imza sirkülerinde yer alan imzanın aynı veya farklı kişilere ait olup olmadığına ilişkin herhangi bir kriminal inceleme yaptırılmadan söz konusu imzaların birbirinden farklı kişilere ait olduğuna ilişkin bir sonuç ve karara varılamayacağı ve bu nedenle imza sirkülerindeki imza ile teklifte bulunan imzaların aynı olmadığı iddiasına ilişkin herhangi bir hukuki dayanağın bulunmadığı anlaşıldığından, idarece teklif mektubunda yer alan imza ile şirket müdürüne ilişkin imza sirkülerindeki imzaların aynı kişiye ait olmadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            (i) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.3 maddesinde; “İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin verilmesi zorunludur. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye  ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlilik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk 3 ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler 2 önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu bilanço belgelerinin yeterlilik şartını sağlamaması halinde 2 önceki yılın bilanço belgeleri ile 3 önceki yılın bilanço belgelerini sunabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır….Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler son 2 yıla ait belgelerini sunabilirler, bu taktirde belgeleri sunulan son 2 yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…..” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” 39 uncu maddesinde;Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak  öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            13.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Onaran İnş.Tem. Güv. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde istenilen bilanço veya eşdeğer belgeler ile istenilen mali oranların mevzuata uygunluğu açısından yapılan incelemede; anılan firmanın sunduğu 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihli bilanço tablolarında yer alan kayıtların esas alınması sonucunda; idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde istenilen cari oranın en az 0,50 olması gerektiğine ilişkin asgari kriterin sağlanamadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesi uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            13.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Arsemia Temizlik Gıda ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.’nin  teklif dosyasında idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesi uyarınca istenilen belgelere ilişkin olarak sunulan bilançonun 31.01.2007-30.09.2007 tarihlerine ilişkin ara bilanço olduğu görülmüştür.  Ara bilanço sunulması mevzuata uygun bulunmadığından ve ara bilanço verileri değerlendirilerek idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde istenilen yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin belirleme yapılamayacağı anlaşıldığından, Arsemia Temizlik Gıda ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde düzeltici işlem tesis edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul