• Karar No: 2008/UH.Z-1537
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :98
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1537
Şikayetçi:
 Özberat Temz. Sos. Hiz. İlaç Yemek Üretim Hizm. Ltd. Şti., Siverek Yolu Sayın 2 Sitesi C Blok No 1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Araban İlçe Hastanesi Baştabipliği, Turgut Özal Mah. Cezaevi Sokak No 1 Araban/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7251
Başvuruya konu ihale:
 2008/8249 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemizin İhtiyacı Olan Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.07.55.G011/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Araban İlçe Hastanesi Baştabipliği’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hastanemizin İhtiyacı Olan Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Özberat Temz. Sos. Hiz. İlaç Yemek Üretim Hizm. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7251 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Araban İlçe Hastanesinin Genel Temizlik ihalesine ait idari şartnamenin VI- Diğer Hususlar kısmının (b) bendinde; Hangi nedenlerle olursa olsun gerek işçi hakları (ücret, fazla mesai, ikramiye, ihbar kıdem tazminatı vs. gibi işçilik hakları) ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza iş kazası ve meslek hastalığı gibi sebeplerle Şirket/Kurum (ihale makamı) yüklenici işçilerine ve üçüncü kişilere, herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa yüklenici firma bu ödemeleri rücuen Araban Devlet Hastanesi´ne derhal ödemekle mükelleftir. Aksi taktirde önce hak edişlerinden yetmediğinde teminatından defaten tahsil edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, maddede belirtilen fazla mesai ücretinin teklifi etkileyecek maliyet unsuru olduğu, işin süresince kaç kişinin kaç gün çalıştırılacağının idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirlenmesinin gerektiği,

 

2) (c) bendinde; “Yüklenici firma, asgari işçi sayısının dışında ve tüm hakları yüklenici firma tarafından ödenmek üzere, personelinin sevk ve idaresinden, işe geliş ve gidişinden, hasta sevk ve izin kağıtlarının düzenlenmesinden sorumlu tecrübeli en az lise mezunu asgari bir yetkiliyi görevlendirecektir. (Bu yetkili için şef unvanı kullanılabilir)” düzenlemesine yer verildiği, teklif maliyetini etkileyen bu durum şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmediği için bu kişinin teklif fiyata dahil olup olmadığını bilemediklerinden teklif sunamadıkları,

 

            3) (d) bendinde; “Yüklenici tarafından çalıştırılacak işçiler 18 yaşından küçük 45 yaşından büyük olmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmesine karşın teknik şartnamede ise; “Müteahhit firma tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olmayacaktır.” şeklinde çelişkili düzenlemeler yapıldığı,

 

                4) (e) bendinde; “İşçilerin özel kıyafeti olacaktır. Araban Devlet Hastanesince uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetler daima temiz, muntazam şekilde olacak ve yırtık giyilmeyecektir. Yüklenici firma, işin niteliğine uygun tek tip elbise ve tulum giydirecek, firmasını tanıtacak şekilde kimlik kartı taktıracaktır. Yaka kartı bulunmayan işçi görevlilerce işyerine alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, bu madde ile istenen kıyafetler teklif fiyatı etkileyecek unsurlardan olduğu için idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar içinde belirtilmesi gerekirken belirtilmediği, bu durumun verecekleri teklifin giyimli mi yoksa giyimsiz olacağı konusunda kendilerinde tereddüt oluşturduğu bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlığı altında;

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 55 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ihbar ve kıdem tazminatının sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı, bu hususa ilişkin ayrı bir maliyet kalemi de öngörülemeyeceğinden, isteklilerin tekliflerini hazırlamalarını etkileyecek nitelikte bir durumun sözkonusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 14 nolu bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 55 inci maddesinin (c) bendinde idarece yapılan düzenlemede; asgari işçi sayısının dışında ve tüm hakları yüklenici tarafından karşılanmak üzere personelin sevk ve idaresinden, işe geliş ve gidişinden, hasta sevk ve izin kağıtlarının düzenlenmesinden sorumlu tecrübeli en az lise mezunu asgari bir yetkilinin görevlendirileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece idari şartnamenin 55 inci maddesinin (c) bendinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılık olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “…İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde, “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 9 uncu maddesinde,

9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Birim fiyat tarifleri (varsa),

5- Özel Teknik Şartname (varsa),

6- Genel Teknik Şartnameler (varsa),

7- Açıklamalar (varsa),

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 55 inci maddesinin (d) bendinde; “Yüklenici tarafından çalıştırılacak işçiler 18 yaşından küçük 45 yaşından büyük olmayacaktır.” Teknik şartnamenin 13.3 maddesinde; “Müteahhit firma tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olmayacaktır…” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

           İdarece çelişkili düzenlemeler yapılmışsa da; ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde öncelik sıralamasında idari şartname teknik şartnameden üstte bulunduğundan ve idari şartnamedeki düzenlemeye üstünlük tanınacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;

“…4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır…

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin " Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar " başlıklı 26 ncı maddesinin 15 numaralı dipnotunda;

İdarelerce;

              A) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

1- İstekli tarafından personele yemek ve yol gibi giderlerin nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi istenen işlerde bu giderlerin günlük brüt tutarı ile, 

2- Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği,

Bu maddede belirtilecek, nakdi veya ayni olarak karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı gösterilecektir. Ücret, yemek ve yol bedelinin net olarak ödeneceğine ya da giyecek bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacaktır.

İdarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörüleri yoksa 26.3 maddesi çıkarılacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesi Ayrıca, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx teklif fiyata dahildir.” şeklinde boş bırakılmış olup çalıştırılacak personele kıyafet verileceğine veya giyim bedelinin teklif fiyata dahil olacağına dair herhangi bir açıklamanın bulunmadığı görülmüştür.

 

Ancak idari şartnamenin VI- Diğer Hususlar kısmının 55 inci maddesinin (e) bendinde; “İşçilerin özel kıyafeti olacaktır. Araban Devlet Hastanesince uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetler daima temiz, muntazam şekilde olacak ve yırtık giyilmeyecektir. Yüklenici firma, işin niteliğine uygun tek tip elbise ve tulum giydirecek, firmasını tanıtacak şekilde kimlik kartı taktıracaktır. Yaka kartı bulunmayan işçi görevlilerce işyerine alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Her ne kadar idari şartnamenin 26.3. üncü maddesinin boş bırakılması ihale konusu iş için çalıştırılacak personele yüklenici tarafından kıyafet verilmeyeceği, bu nedenle de giyim bedeli öngörülmediğini sonucuna ulaştırabilecek olsa da; yine idari şartnamenin 55 inci maddesinin (e) bendinde yapılan düzenlemeden işçilerin işin niteliğine uygun olarak özel kıyafetlerinin olacağı, bunların tek tip elbise ve tulum olduğu ve işçilerin yüklenici firmaca giydirileceği anlaşıldığından idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin boş bırakılarak şartnamenin 55 inci maddesinin (e) bendinde düzenleme yapılması giyim bedelinin teklif fiyata dahil olup olmadığı konusunda tereddüt yaratarak ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyeceğinden mevzuata aykırı olduğu gibi, idarece idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde giyeceğin teklif fiyata dahil olduğunun, ayrıca giyeceğin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekirken idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin boş bırakılması da mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 56.1. maddesinde; “Firmaca işe alınacak işçiler hastane Başhekimliğince oluşturulacak komisyonca mülakata tabi tutularak, mülakatta başarılı olanlar işe başlatılacaktır. Mülakatta başarılı olamayanlar işe alınıp başlatıldığı takdirde 1.000.YTL (BinYTL) ceza ödeyecektir. Bu ceza firmanın aylık istihkakından kesilecektir. Bu durum üç defadan fazla tekrarlanırsa idare sözleşmeyi feshedip teminatı hazineye irad olarak kaydedecektir. Firma bu konuda hiçbir hak ve talepte bulunamayacaktır.

Temizlik firması elemanlarının kendi istekleri veya firma tarafından İşten çıkartılması idarenin izni dahilinde olacaktır.Ayrıca çıkartılma nedeni belge ile idareye bildirecektir..Bu işlem yapılmadan ayrılan işçilerin her biri için 1.000.YTL.lik para cezası uygulaması yapılır. Bu ceza firmanın aylık istihkakından kesilir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 8 inci maddesinde; " Firmaca işe alınacak işçiler Hastane Başhekimliğince oluşturacak komisyonca mülakata tabi tutulacak, mülakatta başarılı olanlar işe başlatılacaktır. Bu komisyonca mülakatta başarılı olamayanlar işe başlatılmayacaktır. İşe alınıp başlatıldığı takdirde firma işçi başına 3000 YTL. ceza ödeyecektir. Bu ceza firmanın aylık istihkakından kesilecektir. Bu durum 3 defadan fazla tekrarlanırsa idare sözleşmeyi feshedip, teminatı hazineye irat olarak kayıt edilecektir firma bu konuda hiçbir hak ve talepte bulunamayacaktır.

 

İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

İdari şartname ve teknik şartnamenin anılan maddelerinde işe alınma ve işten çıkarmaya ilişkin düzenlemeleri, İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olup teklif verilmesine etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca şartnamede yapılan anılan düzenlemelere uyulmaması halinde para cezası uygulanması da mevzuata aykırıdır.

 

            Diğer yönlerden yapılan incelemede;

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü, 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesinde; “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin “Teklif mektuplarının şekli başlıklı 63 üncü maddesinde teklif mektuplarının taşıması gereken zorunlu unsurlar sayıldıktan sonra maddenin son fıkrasında; “…Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif verilmesi istenilen başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli ile Hilal Temizlik Taş. Pet. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfları içerisinde idareye sundukları teklif mektubu ekinde bulunan birim fiyat teklif cetvelinin teklif edilen birim fiyat kısmının boş bırakıldığının ihale komisyonunca tespiti üzerine isteklilere 12.02.2008 tarihinde gönderilen yazı ile teklif edilen birim fiyatların yazılarak birim fiyat teklif cetvellerinin yeniden gönderilmesinin istenildiği, isteklilerce bu hususun ikmal edildiği tespit edilmiştir. İhale komisyonunca anılan eksikliğin bilgi eksikliği kabul edilerek tamamlattırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 08.02.2008 tarihinde doküman satın alarak 18.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarenin şikayeti sonuçlandıran kararının 03.03.2008 tarihinde bildirilmesini izleyen günden itibaren Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 11.03.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul