İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1538
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :99
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1538
Şikayetçi:
 Atılım Güvenlik Ltd. Şti., Saray Mahallesi Akkavak Caddesi No 2 Gülnar/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,İhsaniye Mah. 4935 Sokak No 3 33079 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6855
Başvuruya konu ihale:
 2007/183437 İhale Kayıt Numaralı “MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İçin Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.18.G011/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İçin Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Atılım Güvenlik Ltd. Şti.’nin 06.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye iştirak ettikleri, aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptıkları açıklamada, giyim bedeli ile mali sorumluk sigorta bedeline ait sunulan bilgi ve belgelerin mevzuata uygun olarak sunulduğu, açıklamalarında söz konusu giyim bedelinin promosyon fiyatları olduğunun belirtildiği, buna ilişkin olarak sunulan giyime ait faturanın ilgili mal müdürlüğünden doğruluğunun teyidi istenilmesine rağmen idarenin incelemenin sonucunu beklemediği, ayrıca özel güvenlik mali sorumluk sigortası için sundukları belge ilgili sigorta acentesi ve bölge müdürlüğünce onaylı olduğu halde, idarenin gerek giyim bedelini gerekse mali sorumluk sigorta bedelini kendi aldıkları tekliflerle mukayese ettiği ve tekliflerini aşırı düşük kabul ederek değerlendirme dışı bıraktığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde; ihale konusu hizmetin MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için -42 Kişilik, Silahsız- Özel Güvenlik Hizmet Alımı olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

         “…26.3 Ayrıca aşağıda belirtilen giderler teklif fiyata dahildir.

1)     Güvenlik işçilerinin yemek ihtiyacı idare tarafından verilecektir.

2)  Mersin Büyükşehir belediyesi toplu taşıma ücretleri esas alınarak;

Bir işçinin yol bedeli bir aylık geliş -gidiş nakdi olarak; 2,00.-YTL X 26 Gün= 52,00.-YTL´dir. Belirlenen bu tutarla ilgili indirim ve zamlar personel yol ücretlerine yüklenici tarafından aynı şekilde yansıtılacaktır. Yüklenici bu durumda idareden herhangi bir artış talebinde bulunmayacaktır. Yol bedeli personelin maaş hesabına nakdi olarak yatırılacaktır.

3)  Tüm güvenlik görevlilerine teknik şartnamede adedi, cinsi, nevi belirtilen giyim bedeli istekliler tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Ayrıca bu giyecekler 5188 Sayılı Kanununun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.

4)  Güvenlik görevlilerine brüt asgari ücret, vardiya sorumlularına brüt asgari ücrettin %50 fazlası ve güvenlik amirine brüt asgari ücretin %100 fazlası olarak ücret ödenecektir.

5)4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği hizmet süresince Resmi ve dini bayram tatil günleri ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 26 gün olup, 27 Adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalıştırılacaktır. Bu günlerde çalıştırılacak koruma ve güvenlik görevlileri için 4857 Sayılı İş Kanununun 47. Maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.

6) Teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecektir.

7) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21.maddesine istinaden Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yükleniciye aittir.

8) Sözleşme giderleri teklif fiyata dahildir.

         26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV),ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan pirim tarifesi gereğince iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları %1,5 olarak belirlenmiştir.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin, 23 Ay (01.02.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında) olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde çalıştırılacak personel sayısı;

“GÜVENLİK AMİRİ                           : 1 Kişi

VARDİYA SORUMLUSU                     : 3 Kişi

ERKEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ       : 30 Kişi

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ       :   8 Kişi

TOPLAM                                              : 42 Kişi” olarak belirlenmiştir.

                                                                                                   

Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde; “…Personel Kıyafetleri: Personele 2008 ve 2009 yılları için ayrı ayrı olmak üzere 2 adet gömlek (yazlık ve kıştık), 2 adet pantolon (yazlık ve kışlık), 1 adet bere, 1 adet kazak (V yaka, kışlık), 1 adet kravat, 1 adet mont (kışlık), 1 adet ayakkabı (yazlık), 1 adet bot (kışlık) verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Atılım Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti – Mersin İmaj Özel Güv. Eğt.ve Koruma Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ortaklığının ihaleye 830.327,72 YTL teklif verdiği, iş ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı belgeye dayanan açıklamalarında, giyim bedeli için; 550,20 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli için; 462,00 YTL olmak üzere toplam 1012,20 YTL. tutar öngörüldüğü ve belirtilen tutarların fatura ve proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme giderleri dahil, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 829.502,28 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde;

                       

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

            Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından teklif edilen 830.327,72 YTL.’nin asgari işçilik maliyeti olan 829.502,28 YTL.’nin üzerinde olduğu görülmekle birlikte; aşırı düşük sorgulamasına yapılan açıklama ekinde sunulan belgelere göre giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak 1012,20 YTL. öngörüldüğü, teklif edilen tutardan asgari işçilik maliyeti düşüldüğünde, geriye kalan 825,44 YTL. ile giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin karşılanması mümkün bulunmadığından ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakılması anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul