İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1539
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :100
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1539
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No 79/20 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No 10 34394 Şişli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7213
Başvuruya konu ihale:
 2007/194751 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 yılı Teknik Birimler Muhtelif Bakım Onarım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.45.0092/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009  yılı Teknik Birimler Muhtelif Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin personelin ücret durumu başlıklı 2 (G) maddesi ile sözleşme tasarısının ödeme yeri ve şartları başlıklı 13.1 maddesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte olduğu, bu itibarla teknik şartnamede tüzel kişi yükleniciye bağlı olarak çalışan personelin tüm yasal sorumluluklar yükleniciye ait olmakla   beraber İdare tarafınca gerekçe gösterilmeksizin çalıştırılmayacağı hususuna yer verilmesinin; işe alma ve işten çıkarma yetkisinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu dikkate alınmak kaydıyla; telafisi zor zararların doğmasına yol açabileceği,

 

 

            2) İhale dokümanında yapılmış bulunan benzer iş tanımının uygun olmadığı; ihale konusu işin esasta Tip İdari Şartnamenin 2 (a) maddesinde de ifade edildiği üzere; "Bakım ve Onarım İşi" olmasına karşın, Benzer iş tanımında yapılan düzenleme neticesinde benzer işin "Teknik İşletme Hizmeti" olarak adlandırması ve bunun doğal bir sonucu olarak isteklilerce sunulacak iş deneyim belgelerinin "Teknik İşletme Hizmeti" olarak sınırlandırılmasının bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmiş ve anılan ihale konusu hizmet işinde ehil olan firmaların ihaleye katılımını engellediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

      

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabı:

a) "Yüklenici çalıştırılacağı istenilen özellikli personel listesini hastane idaresine sunacak, idarece uygun bulunan personel işe başlatılacak, idare çalışmasından memnun olmadığı personelin değiştirilmesini talep edebilir." Bu cümle hükmü ile çalıştırılacak personelin İdare tarafından tespit edilmesi amaçlanmamıştır. Burada amaçlanan Hastanede bu hizmet alımı çerçevesinde istihdam edilecek personelin İdare tarafından tanınması, Teknik Şartnamede belirtilen vasıflan taşıyıp taşımadığının denetiminin yapılmasıdır. Ayrıca, bu madde hükmü ile iş ahlakına ve hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunan personelin çalıştırılmaması amaçlanmıştır.

b) "Bu durumda personel ile ilgili doğabilecek hak ve alacaklarını yüklenici karşılayacaktır. İdareden bu konuda asla talepte bulunulmayacaktır." ve "Çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkartılan işçilerin kanun gereği ödenmesi gereken kıdem, ihbar tazminatı gibi yasal haklarından kaynaklanan tazminatlarını da firma karşılayacaktır ve bunu yukarıda belirttiğimiz gibi idareye banka dekontları ile belgeleyecektir." hükümleri ile ise K.İ.K. tarafından yayımlanan Genel Tebliğinin H.Maddesinin b. Bendi "Hizmet Alımı İhalelerinde: Personel çalıştırılmasına dayalı olan ( ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı ) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir." hükmü gereği amaçlanmıştır.  

Buna rağmen tazminatlar konusunda kanun ve diğer mevzuatın İdareye yüklediği, yükümlülüklerin İhale Dokümanıyla değiştirilemeyeceği de zaten  malumdur.  Bu yönde bir hükmün dokümana yazılması da malumun ilanından başka bir anlam ifade etmez ve doküman hazırlamada kelime tasarrufu yapılmasına uymaz.” şeklindedir.

 

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin Teknik Personellerin Ücret Durumu başlıklı 2 (G) maddesinin 8 inci fıkrasında; "... Yüklenici çalıştırılacağı istenilen özellikli personel listesini hastane idaresine sunacak idarece uygun bulunan personel işe başlatılacak, idare çalışmasından memnun olmadığı personelin değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda personel ile ilgili doğabilecek hak ve alacaklarını yüklenici karşılayacaktır. İdareden bu konuda asla bir talepte bulunulmayacaktır.",

 

Götürü Bedel Sözleşme Tasarısının Ödeme Yeri ve Şartları başlıklı 13.1 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise; "... Çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkartılan işçilerin kanun gereği ödenmesi gereken kıdem, ihbar tazminatı gibi yasal haklarından kaynaklanan tazminatlarını da firma karşılayacaktır ve bunu yukarıda belirttiğimiz gibi idareye banka dekontları ile belgeleyecektir."

 

düzenlemelerine yer verildiği belirlenmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar”  başlıklı 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının devamında;

 

“… Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

           

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre idarelerin, 4734 sayılı ihale mevzuatı kapsamında yüklenici aracılığıyla gerçekleştirilecek işçi çalıştırılmasına yönelik işlerde; işe alınacak kişilerin idarece belirlenmesine ve işten çıkarma yetkisinin idarelere verilmesine yönelik hükme yer vermemeleri gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, Teknik Şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemeleri anılan Kanun hükmüne uygun olmamakla birlikte, bu durumun isteklilerin teklif vermesine engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan,  Götürü Bedel Sözleşme Tasarısının Ödeme Yeri ve Şartları başlıklı 13.1 inci maddesinin sondan ikinci fıkrasına ilişkin şikayet konusu ile ilgili olarak ise;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H.b) bendinde;

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin ‘teklif fiyata dahil olan masraflar’ kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu durumda, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde; verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı, ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği açıktır.

 

Bu çerçevede, İdari Şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede kıdem tazminatına ilişkin yukarıdaki Tebliğ hükmüne uygun olarak bir bedel öngörülmediği, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının yukarıdaki anılan Tebliğde belirtildiği gibi sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı ve önemli bir teklif bileşeni olmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabı; “4734 sayılı K.İ.K.´nun 3. maddesinde "Benzer iş olarak ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder." Benzer işin bu nedenle bu şekilde belirlenebileceği açıktır. Ayrıca ihale konusu hizmet alımı Teknik şartnamede belirtildiği gibi Jeneratör, Asansör, Telefon Santrali, UPS, Elektrik Trafoları ve Panoları, Su Tesisatı ile Hidrofor, Elektrik Sistemleri, Medikal Gaz { Oksijen, Hava ve Vakum Pompaları, Kazan Daireleri gibi birçok bölümden oluştuğu, hizmetin içinde bakımın, onarımın ve aynı zamanda işletmeye hazır bulundurma yükümlülüğünün olduğu, kısaca yukarıda bahsettiğimiz tesis, cihaz ve makineleri işletip 7 gün 24 saat çalıştırılması gerektiği görülmektedir. Bu nedenle istenilen İş Deneyim Belgesinin Kamu veya özel sektörde verilmiş olan teknik işletme hizmeti olmasının itiraz edilecek bir yönü bulunmamaktadır.” şeklindedir.

 

İhale konusu işin adı ve niteliği; “2008-2009 Yılı Teknik Birimler Muhtelif Bakım Onarım Hizmet Alımı” ve  31 Teknik Personel ile Teknik Birimler Muhtelif (Elektrik Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Müşterek Tesisat v.b.) Bakım Onarım Hizmet Alımı” şeklinde belirlenmiştir.

 

İhaleye ilişkin ihale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımı ise; “Kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan teknik işletme hizmeti” işi şeklinde yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, benzer iş tanımının kamu veya özel hastanelerde verilmiş bulunan teknik işletme hizmeti alımı olarak belirlenmesinin uygun olduğu, diğer taraftan sunulacak iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler olması öngörüldüğünden; Elektrik Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Müşterek Tesisat v.b. bakım ve onarım işlerini gerçekleştiren firmaların buna ilişkin iş deneyim belgesi sunabilecekleri, sunulacak iş deneyim belgelerinin sadece teknik işletme hizmeti olarak sınırlandırılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından, benzer iş konusunda yapılan şikayet yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

1) İhale konusu işin adı ve niteliği; “2008-2009 Yılı Teknik Birimler Muhtelif Bakım Onarım Hizmet Alımı” ve  31 Teknik Personel ile Teknik Birimler Muhtelif (Elektrik Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Müşterek Tesisat v.b.) Bakım Onarım Hizmet Alımı” şeklinde belirlenmiştir.

 

İhaleye ilişkin ihale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımı ise; “Kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan teknik işletme hizmeti” işi şeklinde yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, benzer iş tanımının kamu veya özel hastanelerle sınırlandırılması, farklı kamu ve kurumlarda işin niteliğine uygun bir şekilde gerçekleştirilen; Elektrik Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Müşterek Tesisat v.b. bakım ve onarım işlerini gerçekleştiren isteklilerin ihaleye teklif vermeleri engellendiği, benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı olduğu tespit edildiğinden söz konusu düzenlemenin, yukarıda zikredilen Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu,

 

2) İdare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin 2 (G) maddesinin 8 inci fıkrasında; idarece uygun bulunan personelin işe başlatılması ve çalışmasından memnun kalınmayan personelin ise  değiştirilmesinin talep edilebilmesine yönelik olarak yapılmış bulunan düzenlemelerde, çalıştırılacak teknik elamanların işe alınması ve işten çıkarılması konularında, yüklenicinin tek başına söz sahibi olmadığı, yapılan söz konusu düzenlemenin 4857 sayılı Kanunun 2 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

Tespit edilen bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirdiği  gerekçesiyle çoğunluk Kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul