İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1540
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :101
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1540
Şikayetçi:
 Hasad Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Sanayi Sitesi C5 Blok No 5 Yahşihan / KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü, İstasyon Civarı 7100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6564
Başvuruya konu ihale:
 2008/11886 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 08.06.94.0092/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünce 01.02.2008 tarihinde Pazarlık Usulü- 21/f  ile yapılan “Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Hasad Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel sektörden aldığı iş bitirme belgesine ait faturanın, SSK işyeri numarasının, SSK prim makbuzlarının, vergi dairesine verilen muhtasar beyannamenin, ilgili işe ait damga vergisi ile karar pulunun yatırılıp yatırılmadığının incelenmesinin idareden istenildiği, idarenin verdiği cevapta firmanın faturasının ve vergi belgesinin dosyada bulunduğu, ancak ilgili firmanın iş bitirme aldığı işi bir taahhüt kapsamında yaptığı, bu nedenle SSK’ya göre personel çalıştırmamış olduğunun bildirildiği, buna karşılık hizmet sektöründe çalıştırılan işçiler için sigorta primi ödenmesinin yasalar gereği olduğu, aksinin Kamu İhale Kanunu’na ve İş Kanunu’na aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Yeterlik başvurusu için gerekli belgeler / Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 14.3 maddesinde; ”İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son 5 yıl içinde, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25´inden az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verecektir. İş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir, iş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70´ ini diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10´unu sağlaması gerekir , Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz.“ düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

…Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyim belgesi olarak; özel sektörde faaliyet gösteren Tem-Art İnş. Taah. Med. Sağlık San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 15.11.2007-15.01.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6405 öğün (sabah- öğle- akşam) yemek hizmeti sunulması konusunda düzenlenen 25.620,00 YTL tutarlı sözleşme ile bu sözleşmeye ait fatura örneğinin idareye sunulduğu görülmüştür.

 

Özel sektöre gerçekleştirilen 25.620,00 YTL’lik iş ile ilgili olarak; iş deneyiminin tevsik için özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmeye dayalı faturanın sunulması yeterli olup, ayrıca ilgili işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Buna göre, başvuru sahibi tarafından iş deneyimi olarak sunulan belgelerin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanması işlemlerine yönelik olarak sunulan SSK borcu ve vergi borcu bulunmadığına dair belgeler incelendiğinde; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sigorta Müdürlüğünün 05.02.2008 tarih ve 13979 sayılı yazısında; “Türkiye genelinde yapılan İntranet sorgulamasında adınıza kayıtlı herhangi bir işveren sicil kaydına rastlanılmamıştır.” denildiği, belirtilen bu hususun sözleşme imzalanmayı engelleyici bir durum içermediği, vergi borcu bulunmadığına ilişkin olarak sunulmuş bulunan belgenin de istenen şartları taşıdığı görüldüğünden, iddia yerinde görülmemiştir.

 

Kesinleşen ihale kararının 01.02.2008 tarihinde başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin bunun üzerine 04.02.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca idareden açıklama talebinde bulunduğu, açıklama talebini idarenin 07.02.2008 tarihli yazı ile cevaplandırdığı ve 08.02.2008 tarihi itibariyle de ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzaladığı, buna karşılık başvuru sahibi isteklinin, idareden 08.02.2008 tarihinde aldığı açıklama talebine ilişkin cevap yazısı ile Kurumumuza 13.02.2008 tarihinde şikayette bulunduğu, ancak bu başvurunun, idareye şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmediği, şikayet dilekçesinin bir örneğinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 inci bendi kapsamında 14.02.2008 tarihinde idareye gönderildiği, idare tarafından bu kez ilgili şikayetin 22.08.2008 tarihinde cevaplandırıldığı, başvuru sahibinin de idareden şikayetine yönelik aldığı cevap yazısı ile 03.03.2008 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan işlemler değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin ihale dışı bırakılmadığı ve ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği hususu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin (8) inci bendi uyarınca idareye doğrudan şikayet başvurusunda bulunmaları gerektiği, idareden açıklama talebinde bulunmalarının mümkün olmadığı anlaşıldığından, idare tarafından sözleşmenin süresinde ve usule uygun olarak imzalandığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların uygun bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhaleye katılımın sınırlı olması ve idarenin tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekliyi ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlemesi ve bu istekli üzerinde ihaleyi bırakması, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan idareler “…bu kanuna göre yapılacak ihalelerde kaynakları verimli kullanmakla sorumlu olduğu” temel ilkesini ihlal ettiği,

Ayrıca, İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, bir öğün yemek için öngörülen 3,30 YTL tutarındaki bedelin veyahut da bu bedeli oluşturduğu belirtilen gıda, işçilik, temizlik malzemesi ve tüp giderlerinin nasıl oluşturulduğu ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden tespit edilememiştir. Bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple tespit edilen aykırılıkların gereğinin yapılmak üzere ilgili idarene bildirilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk Kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul