İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1543
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :104
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1543
Şikayetçi:
 Şahinler Hafriyat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti., Rüştü Saraç Caddesi Nu: 9/B Karşıyaka / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Milas Belediye Başkanlığı,Hisarbaşı Mah. 48200 Milas / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6353
Başvuruya konu ihale:
 2007/201478 İKN|li “Kırıcılı Ekskavatör Kiralama” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.06.79.0184/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milas Belediye Başkanlığı tarafından 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırıcılı Ekskavatör Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Şahinler Hafriyat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.02.2008 tarih ve 6353 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2- Sunduğu iş deneyim belgesi gerçeği yansıtmayan Nurettin POLAT hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; iş deneyim belgelerinin belge tutarının bütün olarak dikkate alınması gerekirken, belge tutarı olarak, iş deneyim belgelerine konu olan işin ihale konusu işle ilgili kısımlarına isabet eden tutarın dikkate alındığı, bu çerçevede, istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadıklarından bahisle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında;

 

“İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin; “Adı”, “Kırıcılı Ekskavatör (Lastikli-Paletli) Kiralama işi”; “Miktarı ve Türü”, “5000 saat”; “Hizmete Ait Diğer Bilgiler”, “Belediye sınırları içinde idarenin göstereceği muhtelif yerler. Söz konusu kırıcılı ekskavatör idarenin ihtiyacı doğrultusunda yıl içerisinde operatörlü olarak çalıştırılacaktır. İdarenin talebi halinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de çalıştırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde, isteklilerden, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurtdışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenmiştir.

 

İdari şartnamenin benzer işe ilişkin 7.4 maddesinde de, “Hafriyat işleri ve İş Makinesi Kiralama işleri kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, “hafriyat işleri” ile “iş makinesi kiralama işlerinin” benzer iş olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen 10.12.2007 tarih ve 50331 sayılı iş bitirme belgesinin “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası” satırında, “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk ağındaki yollarda, yol yapım bakım ve onarım işlerinde damperli kamyon ve paletli ekskavatör çalıştırılması işi. 2007/71915.”; “Hizmetin tanımı” satırında da, “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda yol yapım, bakım ve onarım işlerinde 100 gün süre ile 5 adet damperli kamyon (sürücüsü ile birlikte) ve toplam 1200 saat 2 adet hidrolik kırıcılı ataşmanlı paletli ekskavatör çalıştırılması işi” ibarelerine yer verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu olan işin “iş makinesi kiralama işi” olduğu, damperli kamyonların da, mahiyetleri itibariyle birer “iş makinesi” olduğu, dolayısıyla söz konusu iş deneyim belgesinin  tutarı olan 268.184,00 YTL’nin bir bütün olarak dikkate alınması gerektiği, söz konusu isteklinin teklif bedeli dikkate alındığında söz konusu tutarın, istenen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı, bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, “iş sahibinin”, “Odek Tur. Taş. İnş. Taah. Eml. Gıda Tic. ve San. Tic. A.Ş.” olarak belirtildiği ve belgenin Güllük Belediye Başkanı tarafından imza altına alındığı görülmüştür. Söz konusu iş bitirme belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki KİK032.0/Y standart form numaralı “İş Deneyim Belgesi (Yüklenici – İş Bitirme)” formatına uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

“İş deneyim belgeleri;

 

Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu belgede, belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden işin adı  “Hafriyat ve dolgu yapılması işi” olarak belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin anılan düzenlemesi çerçevesinde, özel sektöre taahhüt edilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği, bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yine, HÇS Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce Halil Çaycı adına düzenlenen 01.11.2007 tarih ve 20/000-3666 sayılı “iş denetleme” belgesine esas teşkil eden işin adının, “ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Sahası Altyapı İnşaatları” olduğu, bu itibarla, anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhaleye katılan isteklilerden Nurettin Polat tarafından sunulan iş deneyim belgesinin “İlk Sözleşme Bedeli” ve “Belge Tutarı” satırlarında 269.000 YTL tutarına yer verildiği, ancak söz konusu satırlardaki yazı karakteri ile diğer satırlardaki yazı karakterlerinin birbirinden farklı olduğu görülmüş, bunun üzerine kurum kayıtlarımız üzerinde yapılan tetkikler sonucunda, anılan belgenin düzenlenmesine konu teşkil eden işin, 269.000,00 YTL üzerinden değil, 69.000,00 YTL üzerinden sözleşmeye bağlandığı tespit edilmiştir.

 

Bunun üzerine, söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareye yazılan 02.04.2008 tarih ve B.62.0.KİK.0.08.0-1315 sayılı yazımızla, söz konusu idareden, “anılan iş deneyim belgesinin”, “belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden sözleşmenin” ve yine “belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden ihaleye ilişkin ihale onay belgesinin” birer örneğinin gönderilmesi istenmiş, gelen cevabi yazı ekinde yer alan belgelerin tetkiki neticesinde, söz konusu sözleşmenin 69.000,00 YTL üzerinden bağıtlandığı ve iş deneyim belgesinin tutarının da 69.000,00 YTL olduğu görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; Nurettin Polat tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında 4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu iş deneyim belgesine esas teşkil eden iş bir “hizmet alımı” işi olmasına karşın, belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ilgili standart forma uygun olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi dışındaki isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, ayrıca Nurettin POLAT hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2- Nurettin POLAT’ın sunmuş olduğu iş deneyim belgesindeki hukuka aykırılık hususunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul