İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1545
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :106
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1545
Şikayetçi:
 Arslan Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizm. Ltd. Şti., Tepe Mahallesi Yeniyol Cad. Onat Pasajı No:46 K 1 Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Özel İdaresi-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kurşunlu Caddesi No:4 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7264
Başvuruya konu ihale:
 2008/7826 İhale Kayıt Numaralı “Bodrum Müzesi-Fethiye Müzesi-Marmaris Müzesi-Milas Müzesi-Muğla Müzesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.53.G017/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Özel İdaresi-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 19.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bodrum Müzesi-Fethiye Müzesi-Marmaris Müzesi-Milas Müzesi-Muğla Müzesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arslan Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağının belirtildiği ancak 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğine atıf yapılarak söz konusu işte giyimin belirtilen mevzuata uygun olması gerektiği yönünde düzenleme yapılmadığı,

 

2)İhale dokümanında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine atıf yapılarak bankalardan temin edilecek mali duruma ilişkin belgeler ile isteklinin ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosuna ilişkin belgelerin istenmediği,

 

3)İş deneyimi istenen ihalelerde iş deneyim belgesinin başka bir kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin ihale dokümanında istenmediği, bu hususların mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

 İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında; idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde giyim malzemeleri tek tek sayılarak teklif fiyatın bu giyim bedelini kapsadığı açıkça belirtilmiş olup, aynı Şartnamenin 7.3.2 maddesinde 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğine atıf yapılarak söz konusu işte giyimin belirtilen mevzuata uygun olması gerektiği ifade edilmiştir.

 

İhale konusunun Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Muğla Müzelerine açık ihale usulü ile 2008 Yılı içinde 20 Özel Güvenlik Personeli için 10 Aylık (01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arasında) Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alınması işi olduğu  tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; özel güvenlik personeline fiilen çalışılan her gün için brüt 2,00 YTL/gün yol bedeli, 3,00 YTL/gün yemek bedeli nakdi olarak ödeneceği, yemek ve yol bedelinin aylık 26 fiili çalışma günü üzerinden hesaplanarak teklif edilen fiyata dahil edileceği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (12,5 gün) İş Kanunu’nun 44 ve 47 nci maddeleri gereği çalışılan her gün için ayrıca ödenecek bir günlük ücret (Toplam 12,5 gün) 20 özel güvenlik personeli için ayrı ayrı hesaplanarak teklif fiyata dahil edileceği (12,5X20=250 gün), iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 üzerinden hesaplanacağı ifade edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Personellerin Kıyafetleri ve Kullanacakları Teçhizat” başlıklı “C” maddesinde; her personele yazlık giyim için; 2 adet gömlek, 1 adet pantolon, 1’er adet şapka ve kemer, 1 çift ayakkabı, kışlık giyim için; 1 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet kravat, 1 adet mont, 1 adet kazak,  1’er adet şapka ve kemer, 1 çift ayakkabı verileceği, özel güvenlik personeline, iş kıyafeti (üniforma) giydirileceği, teklif fiyatının bu giyim bedelini de içerdiği belirtilmiş, ayrıca güvenlik elemanlarının görev saatleri içerisinde üzerlerinde bulunduracakları cop, düdük, el feneri, kelepçe vb. teçhizat malzemeleri de yüklenici tarafından karşılanacağı yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin istenilen belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Çalıştırılacak personele; 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin Gözettirecek Esaslarla ilgili 2005/42 no’lu genelgenin Kıyafet başlıklı 5 inci maddesinde ‘Birden fazla İl’de kurumu, tesisi veya şubesi bulunan kuruluşların özel güvenlik görevlilerinin kıyafeti, Bakanlık- Genel Müdürlük tarafından belirlenerek Bakanlık-Genel Müdürlüğün (Kamu ve Özel) bulunduğu İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ile belirlenecek, bu kıyafet kuruluşun diğer illerde bulunan birimleri içinde geçerli olacaktır.Dolayısıyla kıyafetlerin belirlenmesi için diğer illerde ayrıca komisyon kararı alınmayacak denilmektedir’, bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 31.12.2007 tarih ve 218332 sayılı yazılarıyla belirtilen, 28.11.2007 tarih ve 2007/689 sayılı Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu Kararında belirtilen kıyafet tipleri(Yazlık ve Kışlık olarak) olan  üniformayı giydireceğine 20 adet bekçi düdüğü, 8 adet kelepçe, kelepçe kılıfı, 20 adet cob ve  taşıma kılıfı, 8 adet el feneri, 8 adet el tipi metal dedektörü, 8 adet  el telsizi, bulunduracağına dair taahhütname verecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Kıyafet” başlıklı 13 üncü maddesinde; Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan  07 Ekim 2004 Tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesinde; Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4’te gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyerler” hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak; bir firmanın  özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 13 üncü ve  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesi hükümlerine uygun olması gerekmektedir. İdarenin şikayete verdiği cevapta da değinildiği üzere idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde çalıştırılacak personele verilecek giyimin 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olacağı belirtilmiştir. Özel güvenlik şirketlerinin çalıştırılacak personele verilecek giyimin 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olması gerekliliği meri hukuk gereği zorunlu olup, incelemeye konu ihalede de söz konusu Kanun ve Yönetmeliğe atıf yapıldığı görüldüğünden iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında; söz konusu ihale eşik değere eşit veya üzerinde olmadığından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin (c) fıkrası ile anılan Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin (c) fıkrasında; Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

            1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

            2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

            İdarelerce istenilmesi zorunludur.

            Yukarıda sayılan belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.”

Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükmü gereğince, söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında olduğundan ihaleye katılacak isteklilerden, bankalardan temin edilecek mali duruma ilişkin belgeler ile ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenmesi zorunluluğu bulunmadığından iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında ihale ilanının 4.1.10 maddesinde; "Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname" istenmiş olup, işe ait idari şartnamenin 7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı maddesinde; "İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, değerlendirilmesi, iş deneyim tutarlarının güncellenmesi, komisyonların inceleme yetkisi konularında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir." hükmü bulunduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.

İşe ait ihale ilanının 4.1.10 maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler arasında; "Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin" istendiği, ayrıca idare tarafından CD halinde gönderilen ihale standart formları arasında “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnameye” (Standart  Form ― KİK027.2/H) yer verildiği görülmüş olmakla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul