İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1564
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :130
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1564
Şikayetçi:
 Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu 106/4 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Caddesi Nu 10 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6250
Başvuruya konu ihale:
 2007/196076 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Bağlı Semt Pol. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.06.69.0022/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane ve Bağlı Semt Pol. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2008 tarih ve 6250 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde, işçilik ücreti içinde yer alan giyim bedeli ve kart ücretinin, resmi-dini bayram, yılbaşı tatili günleri için ödenecek ücret ile temizlik malzemesinin ayrı iş kalemi olarak belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Veri hazırlama kontrol işletmenliği hizmet alımı ihalesi sürekli nitelik arz ettiğinden kısmi kabul yapılacağının öngörülmesinin hatalı olduğu,

 

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvel aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Hastanemiz ve bağlı semt polikliniklerine veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti

150 kişi

21 Ay

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesi ve teknik şartname hükümleri uyarınca, ihale konusu işte çalışacak toplam 150 personelin 143 tanesi asgari ücret üzerinden ve bunların içinden de bir günde 3 vardiya halinde toplam 18 kişi resmi tatil ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere çalıştırılacakken, diğer 7 personel asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden resmi tatil ve dini bayram günleri dahil olmaksızın çalıştırılacaktır.

 

İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, bayram ve tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma için işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği görülmüş olup idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği anlaşıldığından, iddia yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde,

 

“Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.

Sözleşme konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu düzenleme Tip İdari Şartnamenin 53 üncü maddesine uygundur.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 21 inci maddesinin 27 nolu dipnotunda; “Kısmi kabul öngörülüyorsa, işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanmış olması gerekeceği belirtilecektir.” şeklinde hüküm bulunmakta olup ihaleye ait sözleşme tasarısının 21 inci maddesinde, “İş süreklilik gösteren mahiyette bir iş olup, aylık dönemler halinde kısmi kabul yapılacaktır. Her ayın son günü işin o aya ait kısmı tamamlanmış olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 45 inci maddesinde, “Sözleşme çerçevesinde yapılan işlerin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan  her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı takdirde, 44 üncü maddede belirtilen şekilde işlem yapılır.

Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarenin kısmi kabul yapmasını engelleyen bir düzenleme mevzuatta bulunmamakla birlikte, işin niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarında kısmi kabul yapılması söz konusu olmadığından incelenen veri hazırlama kontrol işletmenliği hizmet alımı ihalesinde de kısmi kabul yapılması mümkün görülmemektedir. Ayrıca, işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanmış olması gerektiği sözleşme tasarısında belirtilmeli iken, idarece hazırlanan sözleşme tasarısında işin süreklilik arz ettiği de belirtildiği halde, her ayın son günü o aya ait kısmın kabul edileceği öngörülmüş, ancak ihale dokümanında işin aylık olarak tamamlanması gereken kısımları düzenlenmemiştir. Bu sebeplerle incelenen ihalede kısmi kabul öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul